Ви є тут

Чинники ефективності архітектоніки інститутів бюджетної системи України

Метою дослідження є поглиблення теоретичних засад та наукове й методичне обґрунтування інституціональної структури бюджетної системи та підходів до підвищення ефективності її архітектоніки в Україні на основі якісного інституційного забезпечення її формування й функціонування. Дослідження базується на використанні системного та еволюційного підходів, на дотриманні яких формується сутнісне розуміння інституціональної структури бюджетної системи та досконалого інституціонального порядку. Це потребує проведення дослідження в цілісності з виявленням різноманітних характерних ознак, прямих і зворотних зв’язків та залежностей, які виникають у процесі реалізації бюджетної політики України.
Сутність дослідження полягає в оцінюванні впливу рівня досконалості інституціонального порядку на ефективність бюджетного процесу та функціонування бюджетної системи. Практичний зміст визначається тим, що теоретико-методологічні положення, висновки та практичні рекомендації становлять наукове підґрунтя для розроблення нової цілісної концепції формування інституціонального порядку бюджетної системи в умовах її децентралізації. Проведений аналіз засвідчує, що ступінь досконалості архітектоніки та інституціонального порядку бюджетної системи істотно впливає на ефективність бюджетного процесу, змінює філософію управління публічними фінансами та створює стимули для домінування в суспільному виборі групи Патнема (ті, хто дбає насамперед про суспільні потреби), а не групи Олсона (ті, хто думає насамперед про власні потреби). Відмічені проблеми формування контролю використання бюджетних коштів залежно від зрілості громадянського суспільства.
Висновки про здатність досконалої архітектоніки та інституціонального порядку бюджетної системи скеровані на потенціал інклюзивних ринків підвищення добробуту, інновацій та інвестування в людей, що вимагає від держави розглядати їх як критичні для економічного зростання, досягнення багатства нації. В новому інституціональному порядку з інклюзивними економічними й політичними інститутами бюджетна система має органічно вбудовуватись у загальну систему управління та бути цілковито підзвітною й прозорою.  
Ключові слова: інституціональний порядок, інституціональне середовище, ринкові інститути, бюджет, бюджетний процес, формальні і неформальні інституції.
 1. Кількість місцевих бюджетів України станом на 10.04.2020: Наказ Міністерства фінансів України від 10 квітня 2020 року № 152. URL: https://openbudget.gov.ua/local-budget?id=17522000000
 2. Улютін Д. Бюджетна децентралізація: головні виклики та досягнення. 27.07.2020. URL: https://decentralization.gov.ua/news/12661
 3. Вільямсон О.Е. Економічні інститути капіталізму: фірми, маркетинг, укладання контрактів. Київ: АртЕк, 2001. 472 с.
 4. Норт Д., Волліс Дж., Вебб С., Вайнгаст Б. Насильство та суспільні порядки. Основні чинники, які впливають на хід історії / пер. з англ. Т. Цимбал. Київ: Наш формат, 2017. 352 с.
 5. Де Сото Эрнандо. Загадка капитализма. Почему капитализм торжествует на Западе и терпит поражение во всём остальном мире /  пер. с англ. Б. Пинскер, науч. ред. Р. Левита .  Москва: ЗАО «Олимп-Бизнесс», 2004. 272 с.
 6. Weingast B.R. Second Generation Fiscal Federalism: Implications for Decentralized Democratic Governance and Economic Development. World Development. No 53. 2014.  P. 14–25. Р. 24. URL: www.fin-izdat.com/journal/fa/detail.php?ID=65740
 7. Олсон М. Логіка колективної дії. Суспільні блага й теорія груп / пер. з англ., післямова С. Слухая. Київ: Лібра, 2004. 272 с.
 8. Олсон М. Влада й процвітання: подолання комуністичних і капіталістичних диктатур /  пер. з англ. А. Іщенка. Київ: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. 174 с.
 9. Райнерт Е. Як багаті країни забагатіли … і чому бідні країни лишаються бідними /  пер. з англ. П. Таращук.  Київ: Темпора, 2015.  444 с.
 10. Фергюсон Н. Еволюція грошей. Фінансова історія світу / пер. з англ. К. Диса. Київ: Наш формат, 2017.  384 с.
 11. Варналій З.С., Бугай Т.В., Онищенко С.В. Бюджетний процес в Україні: стан та проблеми інституційного забезпечення: монографія. Полтава: ПолтНТУ, 2014. 271 с.
 12. Voynarenko M.P. Clusters in the Institutional Economics: Clusters in the Institutional Economics: monograph. Włocławek: ESFII, Poland, 2014. 335 p. URL: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/7868
 13. Гасанов С.С. Структурні реформи в умовах інституціональної невизначеності та фінансової нестабільності. Наукові праці НДФІ. 2017. № 2. С. 5–24. URL:   nbuv.gov.ua/UJRN/Npndfi_2017_1_4.
 14. Єфименко Т.І. Розвиток інституційних засад взаємодії фіскальної та монетарної політики України. Економіка України. 2017. № 12.  С.12–33.
 15. Коваленко Ю.М. Інституціалізація фінансового сектору економіки: монографія. Ірпінь: ІЦ нац. ун-т ДПС України, 2013. 608 с.
 16. Бюджетний Кодекс України. Відомості Верховної Ради України, 2010. № 50–51. Ст. 572. URL:  https://zakon.rada.gov.ua/laves/show/2456-17/ed20150920#Text     
 17. Аналіз результатів Індексу сприйняття корупції–2019. URL: http://cpi.ti-ukraine.org/#/
 18. Украина поднялась в индексе восприятия коррупции 28 января 2021. URL: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/01/28/7281469/
 19. The corruption perceptions index 2020. Transparency International Ukraine. URL: https://images.transparencycdn.org/images/CPI2020_Report_EN_0802-WEB-1_2...
 20. Jyasooriya S.P. Growth Empirics: Structural Transformation and Sectoral Interdependencies of Sri Lanka.  ADBI Working Paper 728. Tokyo: Asian Development Bank Institute, 2017. 22 p. (P. 1). URL: https://www.adb.org/sites/default/files/publication/297091/adbi-wp728.pdf
 21. Пирог О.В. Стратегічні перспективи економічного розвитку національної економіки України. Бізнес-інформ. 2011. №11. С. 32–34. C. 33. URL: https://www.business-inform.net/annotated-catalogue/?year=2011&abstract=2011_11_0&lang=ru&stqa=1
 22. 2021 Index of Economic Freedom. URL: https://www.heritage.org/index/download
 23. Национальная стратегия децентрализации (Проект на стадии обсуждения).  Кишинэу: 2011. 98 с.
 24. Бюджет–2018 – черговий виклик для місцевого самоврядування… URL:  https://buhgalter.com.ua/.../byudzhet-2018-chergoviy-viklik..
 25. Корнаи Я. Дефицит / пер. с венгер. науч. ред. Д. Маркова и М. Усевич. Москва: Наука, 1990. 607 с.
 26. Аджемоґлу Д., Робінсон Д. Чому нації занепадають. Походження влади, багатства та бідності: 2-ге вид., випр. / пер. з англ. і наук. ред. О. Дем’янчук. Київ: Наш формат, 2017.  440 с.
 27. Дуглас Сесил Норт. Институты, институциональные изменения и функционирования экономики /  пер. с англ.: Нестеренко А.Н. Москва: Фонд экономической книги «Начала», 1997. 190 c. URL:  http://cee-moscow.com/doc/izd/North.pdf
ДолученняРозмір
PDF icon yukhymenko_p._batazhok_s._zubchenko_v._2-2021.pdf2.56 МБ