Ви є тут

БАГАТОФАКТОРНА ЕКОНОМЕТРИЧНА МОДЕЛЬ У ВИЗНАЧЕННІ ЧИННИКІВ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

Досліджено існування зв'язків між економічним зростанням з одного боку, а також інвестиціями та інфляцією
– з іншого. Здійснене дослідження залежності темпів економічного зростання від динаміки обсягів інвестицій в
основний капітал. Дані аналізу засвідчили прямий і тісний взаємозв'язок між явищами, оскільки абсолютна вели-
чина отриманих коефіцієнтів наближається до 1. За допомогою багатофакторної економетричної моделі обгрунто-
вано, що в довгостроковому і короткостроковому періодах існує більш значущий зв'язок між інфляцією, інве-
стиціями та економічним зростанням, на відміну від однофакторної моделі «економічне зростання – інфляція».
Ключові слова: багатофакторна економетрична модель, інфляція, інвестиції, економічне зростання,
коефіцієнт кореляції, коефіцієнт детермінації.

1. Комар Т.В. Фінансові аспекти впливу інфляції на економічне зростання / Т. В. Комар // Науковий вісник:
фінанси, банки інвестиції. – 2011. – № 1. – С. 21–29.
2. Комар Т.В. Вплив інфляції на економічне зростання в короткостроковому періоді/ Т. В. Комар // Формуван-
ня ринкової економіки: зб. наук. праць. – К.: КНЕУ, 2011. – C. 461–468.
3. Понедельчук Т.В. Влияние основных и второстепенных факторов на экономический рост в условиях транс-
формационной экономики Украины/ Т. В. Понедельчук // Азимут научных исследований: экономика и управление.
– 2013. – № 1. – С. 26-29.
4. Економіка України: підсумки перетворень та перспективи зростання / За ред. В.М. Гейця. – Київ: Ін-т екон.
прогнозув., 2000. – 432 с.
5. Crosby M. Inflation and the Capital Stock / M. Crosby, G. Otto // Journal of Money, Credit and Banking. – 2000,
May. – Vol. 32. – № 2. – P. 236–253.
6. Crosby M. Persistence of output fluctuations under different exchange rate regimes / M. Crosby, G. Otto //Asian
Economic Journal.– 2003. – Т. 17. – № 3. – Р. 281–296.
7. Debelle G. Inflation targeting in practice / G. Debelle // International Monetary Fund – № 35. – 1997. – 32 р.
8. Debelle G. Monetary policy goals for inflation in Australia / G. Debelle, G. Stevens // Research Discussion Paper. –
n. 9.503. – Reserve Bank of Australia. – 1995.
9. Faria J. R. Does High Inflation Affect Growth in the Long and Short-run? / J. R. Faria, F. G. Carneiro // Journal of
Applied Economics. – 2001. – Vol. IV. – № 1. – P. 89–105.
10. Fischer S. The role of macroeconomic factors in growth / S. Fischer // National Bureau of Economic Research
(NBER). – 1993. – № 4565. – P. 45–66.
11. Forbes K. Back to the Basics: the Positive Effect of Inequality on Growth : [Manuscript] / K. Forbes. – MIT Press, 1997.
12. Frankel J. Trade and Growth: an Empirical Investigation / J. Frankel, D. Romer // National Bureau of Economic
Research (NBER). – 1996. – № 5476.
13. Hess G. The Long-Run Costs of Moderate Inflation / G. Hess, C. Morris // Federal Reserve Bank of Kansas City
Economic Review. – 1996. – Second Quarter. – P. 71–88.
14. Kormendi R. Macroeconomic Determinants of Growth: Cross-Country Evidence / R. Kormendi, P. Meguire //
Journal of Monetary Economics. – 1985. – Vol. 16. – № 2. – P. 141–163.
15. Kuznets C. Modern Economic Growth: Findings and Reflections / C. Kuznets // American economic Review. –
1973. – № 63 (September).
16. Levine R. A Sensitivity Analysis of Cross-Country Growth Regressions / R. Levine, D. Renelt // American
Economic Review. – 1992. – Vol. 82. – № 4. – Р. 942–963.
17. Summers L. H. Optimal Inflation Policy / L. H. Summers // Journal of Monetary Economics. – 1981. – March. –
Vol. 7. – P. 175–194.

ДолученняРозмір
PDF icon ponedilchuk_rubak_ekon_1-2017.pdf318.01 КБ