Ви є тут

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЛІСОСТЕПОВОЇ ЗОНИ УКРАЇНИ

У статті проаналізовано парадигми управління ризиками аграрних підприємств. Досліджено вітчизняні та світові підходи до побудови системи управління ризиками. Представлено результати соціологічного опитування керівників аграрних підприємств Лісостепової зони України щодо відповідальності за управління ризиками та стратегій управління ризиками, які застосовують підприємства. За результатами дослідження автором надані рекомендації щодо застосування таких стратегій управління ризиками як: запобігання (уникнення), відхилення, зниження, збереження (прийняття), передача, поділ відповідальності, використання, ігнорування та їх інструментів і методів для побудови ефективної системи управління ризиками.
Ключові слова: аграрне виробництво, аграрні підприємства, ризики, управління ризиками, стратегії.
 1. Балабанов И.Т. Риск-менеджмент. М.: Финансы и статистика. 1996. 192 с.
 2. Вітлінський В. В., Великоіваненко Г. І. Ризикологія в економіці та підприємництві. К. : КНЕУ, 2004. 480 с.
 3. Гранатуров В. М., Литовченко І. В., Харічков С. К. Аналіз підприємницьких ризиків: проблеми визначення, класифікації та кількісні оцінки : монографія. Одеса : Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень HAH України, 2003. 164 с.
 4. Гранатуров В. М., Шевчук О. Б. Ризики підприємницької діяльності: проблеми аналізу.  К. : Державне вид.-інф. агентство «Зв'язок», 2000. 150 с.
 5. Boehm B. SoftwareRiskManagement / B. Boehm. – Washington, DC : IEEE ComputerSocietyPress, 1989. – p. 115–147.
 6. Wilhams T.L. Anintegratedapproachtoriskmanagement. Riskmanagement. 1996.№ 6.P. 22-27.
 7. Ризикогенність та страхування в аграрній сфері (теорія, практика): колект. монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. Ходаківського Є. І. – Житомир: Полісся, 2013. – 323 с.
 8. Николюк О.М. Управління ризиками як напрям забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств. Інноваційна економіка. 2016. № 7-8. 75–80.
 9. Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку аграрного сектору економіки України: [Колективна монографія] / за заг. редакцією А. В. Руснак. Херсон: ТОВ «ВКФ «СТАР» ЛТД», 2017. 432 с.
 10. Jankelova N., Masar D., Moricova S. (2017). Risk factors in the agriculture sector. Agric. Econ. Czech, 63: 247-258.
 11. Горго І.О. Оцінка ризиків агрних підприємств лісостепової зони України. Науковий вісник НУБіП України. 2018.  № 290.  С. 49–57.
 12. Управління ризиками, ризик-менеджмент на підприємстві [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.risk24.ru/index.htm.
 13. 166AS/NZS RiskManagement Standart4360:1999 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.riskmanage-ment.com.ua.
 14. Managingriskin agriculture: а holisti capproach [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.oecd.org/
  agriculture/ agricultural-policies/riskmanagementinagriculture.htm
 15. Мостенська Т.Л., Скопенко Н.С. Ризик-менеджмент як інструмент управління господарським ризиком підприємства. Вісник Запорізького національного університету. 2010. № 3(7). С. 72–79. 
 16. Тітова С. П. Особливості прояву ризику в діяльності аграрних підприємств. Економіка АПК. 2009. № 14. С. 33–36.
 17. Цвігун Т.В. Механізм управління ризиками в системі управління підприємством. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2017. Вип 2. С. 9–13.
ДолученняРозмір
PDF icon gorgo_a._2-2018_pdf.pdf (69)6.83 МБ