Ви є тут

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ЦИФРОВІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Досліджено теоретичні підходи до цифровізації управління в сільськогосподарських підприємствах.Виявлено, що переважна більшість економістів-аграріїв розглядають управління як процес, який передбачає виконання певного спектра взаємопов’язаних дій з метою досягнення запланованого результату. Наведено типологію поняття «управління» як процесу та доведено, що дослідження цифровізації управління як процесу дозволяє більш комплексно охопити практично всі аспекти використання наведеного поняття.Виокремлено шість основних функцій управління, котрі характерні для сільськогосподарських підприємств, які послідовно змінюючи одна одну утворюють цілісний високоефективний управлінський цикл.
Проведено групування сучасних технологій, які притаманні процесу цифровізації управління, на п’ять груп: Інтернет-технології, інформаційно-комунікаційні технології, сенсори та датчики, космічні технології та штучний інтелект, що дозволило комплексно виявити вплив цифровізації на виконання управлінських функцій в сільськогосподарських підприємствах та окреслити прогнозні ефекти за їх використання. Проаналізовано вплив сучасних технологій, які притаманні процесу цифровізації, на кожну окрему функцію управління.Підкреслено, що з розвитком цифрових технологій процес цифровізації управління в сільськогосподарських підприємствах буде лише розширюватися, наростати та охоплювати все більшу кількість складових елементів.
Виділено виклики та загрози процесу цифровізації управління, основні з яких дефіцит IT-фахівців, адаптованих до роботи за запитами та потребами агропідприємств, нестача аграрних спеціалістів, здатних працювати з комп’ютерними програмами, високотехнологічними датчиками, мобільними додатками та GPS-системами, низька кваліфікація людей, яким належить обслуговувати цифрове обладнання.
Ключові слова: цифровізація управління, сільськогосподарське підприємство, функції управління, цифрові технології, процес, вплив, планування, зміни.
doi: 10.33245/2310-9262-2019-151-2-76-88
 

1. Філософський енциклопедичний словник / НАН України Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди; ред. В.І. Шинкарук. Київ: Абрис, 2002. 742 с. 
2. Управління інноваціями / О.І. Гуторов та ін. Харків: Діса плюс, 2016. 266 с.
3. Россоха В.В. Інноваційна парадигма управлінської діяльності. Агроінком. 2005. Вип. 5–6. С. 59–61.
4. Забуранна Л.В. Логістичне управління підприємством: сутність та передумови розвитку. Сталий розвиток економіки. 2010. № 7. С. 120–123.
5. Кропивко М.Ф. Інформація в управлінні агропромисловим виробництвом. Київ: ННЦ ІАЕ, 1997. 252 с.
6. Андрійчук В.Г. Ефективність діяльності аграрних підприємств: теорія, методика, практика, аналіз. Київ: КНЕУ, 2005. 292 с.
7. Mescon M., Albert M., Khedouri F. Management (3rd. ed.). Cambridge, MA, 1988. 349 р.
8. Кунц Г., О’Доннел С. Управление: системный и ситуационный анализ управленческих функций. Москва: Прогресс, 1981. Т.1. 520 с.
9. Oxford Word power Dictionary. 4th Edition Pack. New York: Oxford University Press, 2014. 925 p.
10. Рамперсад Х.К. Универсальная система показателей деятельности: как достигать результатов, сохраняя целостность. Москва: Альпина Бизнес Букс, 2004. 352 с.
11. Блинов А.О., Угрюмова Н.В. Теория менеджмента. Москва: Дашков и К, 2014. 304 с.
12. Большаков А.С. Менеджмент. Санкт-Петербург: Питер, 2000. 160 с.
13. Казначевская Г.Б., Чуев И.Н., Матросова О.В. Менеджмент. 3-е изд. Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. 378 с.
14. Современное управление. Энциклопедический справочник / ред. Д.Н. Карпухина, Б.З. Мильнера. Москва: Издатцентр, 1997. 584 с.
15. Кнорринг В.И. Теория, практика и искусство управления. Москва: НОРМА, 2009. 544 с.
16. Мидюк О.Н., Горьканова Л.В. Теория управления. URL: http://cde.osu.ru/demoversion/course124/0.html
17. Василенко А.В. Менеджмент устойчивого развития. Киев: Центр учебной литературы, 2005. 648 с.
18. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту. Київ: Академвидав, 2003. 416 с.
19. Економічний словник-довідник / ред. С.В. Мочерний. Київ: Феміна, 1995. 368 с.
20.Павлютенков Є.М., Крижко В.В. Основи управління школою: метод. матеріал. Харків: Основа, 2006. 176 с.
21. Ракша Н.В. Роль інноваційних технологій в управлінні підприємством. Інноваційна економіка. 2012. № 9 (35). С. 86–89.
22. Яркіна Н.М. Управління підприємством як економічна категорія (теоретичні аспекти). Держава та регіони. Серія «Економіка та підприємництво». 2014. № 1(76). С. 130–136.
23. Яцура М.Г. Визначення терміна «управлінська технологія». Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2011. № 16 (170). С. 206–208.
24. Файоль А. Общее и промышленное управление. Москва: Республика, 1992. 349 с.
25. Тарнавська Н.П. Управління конкурентоспроможністю підприємств: теорія, методологія, практика. Тернопіль: Економічна думка, 2008. 570 с.
26. Ладанюк А.П., Кишенько В.Д., Луцька Н.М., Іващук В.В. Методи сучасної теорії управління. Київ: НУХТ, 2010. 196 с.
27. Смолінський В., Хомка В. Комп’ютерні технології як чинник підвищення інноваційного потенціалу аграрних підприємств. Науковий вісник НЛТУ України. 2012. Вип. 22. С. 355–360.
28. Бойко В.В. Інформаційні технології як інструмент підвищення конкурентоспроможності сільських територій. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). 2014. №4(28). С. 299–302.
29. Менеджмент ХХІ століття: глобалізаційні виклики / ред. І.А. Маркіна. Полтава: Сімон, 2017. 728 с.
30. Крачок Л.І. Новітні технології у сільському господарстві: проблеми і перспективи впровадження. Сталий розвиток економіки. 2013. Вип. 3(20). С. 224–231.
31. Шубравська О.В. Інноваційні трансформації агропромислового сектора економіки України: світові тенденції та вітчизняні реалії. Економіка і прогнозування. 2010. № 3. С. 90–102.
32. Автоматизація управління агробізнесом. URL: https://smartfarming.ua/ua-blog/avtomatizatsiya-upravleniyaagrobiznesom.
33. Чакраварти Б., Лоранж П. Прибыль или рост? Почему вам нужно делать выбор. Пер. с англ. П. Миронов. Москва: Best Business Books, 2012. 232 с.
34. Herzberg F. One more time: how do you motivateemployees? Business Review, 2003.Vol.81. P. 87–96.
35. Руденко М.В. Еволюційні передумови цифровізації управлінських рішень. Вісник ОНУ. Серія Економіка.2018. Том 23. Вип. 8(73). С. 118–122.
 

ДолученняРозмір
PDF icon rudenko_m._2_2019.pdf (138)1.77 МБ