Ви є тут

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ШЛЯХИ ПОЛІПШЕННЯ ТЕХНІЧНОГО СЕРВІСУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ

Висвітлено  сучасний  стан  та  проблеми  технічного  сервісу  в  сільськогосподарських  підприємствах,  доведено 
доцільність  відновлення  державної  системи  сертифікації  та  стандартизації  сільськогосподарської  техніки  за 
результатами  випробувань  на  вітчизняних  машиновипробувальних  станціях.  Проаналізовано  структуру  проведених 
ремонтів господарствами області за місцями їх здійснення, досліджено залежність впливу розміру витрат, пов'язаних із 
придбанням  запасних  частин  на  основні  результативні  показники  господарської  діяльності  аграрних  підприємств. 
Висвітлено  проблеми    кількісно-якісного  забезпечення  аграріїв  ремонтно-технологічним  обладнанням,    інженерно-
технічним персоналом і цільового їх використання. Виділено основні напрями подальшого вдосконалення  організації 
системи технічного сервісу на сучасному етапі розвитку сільськогосподарського виробництва. 
Ключові слова: технічний сервіс, організація сервісного обслуговування сільськогосподарської техніки, машинно-
тракторний парк, сільськогосподарські машини, ремонтно-технічна база,  система технічного обслуговування і ремонту, 
ефективність використання техніки. 

1. Непочатенко А.В. Современное состояние и пути  улучшения технического обеспечения сельскохозяйственных 
предприятий  Киевской  области  /  А.В.  Непочатенко  // Экономика  и  предпринимательство.  –  Москва,  2014.  – №  12.  –  
Ч. 3. – С. 518–521. 
2. Кононенко М.П. Техніко-технологічні напрями підвищення ефективності виробництва продукції рослинництва / 
М.П. Кононенко // Економіка АПК. – 2008. – № 8. – С. 67–74. 
3.  Блоха  А.В.  Формування  сучасної  системи  інженерно-технічного  обслуговування  аграрних  підприємств  /  
А.В.  Блоха  //  Формування  ринкової  економіки  :  зб.  наук.  праць.  –  Спец.  вип.:  у  2  ч.:  Організаційно-правові  форми 
агропромислових формувань: стан, перспективи та вплив на розвиток сільських територій / М-во освіти і науки, молоді 
та спорту України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана"; відп. ред. О. О. Бєляєв. – К.: КНЕУ, 2011. –  
Ч. 1. – С. 90–95. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://ir.kneu.edu.ua:8080/bitstream/2010/1084/1/Bloha.pdf. 
4. Добіжа Н.В. Відтворення матеріально-технічної бази як основа зростання сільськогосподарського виробництва / 
Н.В. Добіжа // Економіка АПК. – 2008. – № 4. – С.78–82. 
5.  Обґрунтування  системних  дій  для  підвищення  конкурентоспроможності  та  якості  вітчизняної  сільськогоспо-
дарської техніки / В. Кравчук, В. Соловей, Т. Цема, С. Афанасьєва // Техніка і технології для АПК.  – 2010. – № 1. –  
С. 26–29. 
6.  Скоцик  В.Є.  Організаційно-економічні  засади  формування  сервісного  обслуговування  сільськогосподарської 
техніки в Україні / В.Є. Скоцик // Економіка та управління АПК: зб. наук. праць. – Біла Церква, 2014. – № 1 (111). –  
С. 128–133. 

ДолученняРозмір
PDF icon 2015_2_nepochatenko_ua.pdf (71)510.24 КБ