Ви є тут

СКЛАДОВІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ М’ЯСНОГО ПТАХІВНИЦТВА

Наведено теоретичні підходи українських та зарубіжних вчених щодо розуміння процесу управління маркетингом та основні складові елементи управління маркетинговою діяльністю. Систематизовано підходи до дефініції поняття управління маркетингом. Узагальнено практичний досвід управління маркетинговою діяльністю підприємств-лідерів м’ясного птахівництва та розглянуто характерні особливості їх функціонування на ринку. Наведено класифікацію підприємств м’ясного птахівництва за рівнем розвитку організаційних структур маркетингу та їх основні складові процесу управління маркетинговою діяльністю. Представлена принципова модель управління маркетинговою діяльністю підприємства, основні фактори та взаємозв’язки зовнішнього і внутрішнього середовища, місце та роль функціонування маркетингової інформаційної системи. Запропоновано напрями удосконалення процесу управління маркетинговою діяльністю підприємств м’ясного птахівництва на основі оцінки факторів ринкової орієнтації вищої ланки менеджменту підприємства, персоналу, рівня відкритості зовнішнього середовища системи управління та підходи щодо здійснення оцінювання ефективності маркетингової діяльності. На основі проведеного опитування систематизовано стримуючі чинники формування досконалого процесу управління маркетинговою діяльністю підприємств м’ясного птахівництва.
Ключові слова: управління маркетингом, система управління маркетинговою діяльністю, структура маркетингу, підприємства м’ясного птахівництва.
1. Lamb, CharlesW., Hair, JosephF., McDaniel, Carl (2007). EssentialofMarketing, SouthWesternPublishing.
2. Wright, R. (1999). Marketing: Origins, ConceptsandEnvironment. London: BusinessPress.
3. Mullins, J., Walker, O. (2005).Marketing Management: A Strategic, Decision-Making Approach, 5/e, Mcgraw-Hill.
4. Kotler, P. (2004). MarketingManagement: Analysis planningimplementationandcontrol. NewJersy. PrenticeHallPearsonPrenticeHall.
5. Aaker, A.D. (2007). Strategicmarketmanagement. JohnWiley&SONS, Inc.
6. RichardM.S., Wilson By, Colin Gilligan. (2005). StrategicMarketingManagement: Planning, ImplementationandControl. ElsevierButterworth-HeinemannAmsterdam.
7. JainS.C.(2000). MarketingPlanning&Strategy. Cincinnati: ThomsonLearning.
8. Балабанова Л.В., Холод В.В., Балабанова І. В. Маркетинг підприємства: навчальний посібник. К.: Центр навчальної літератури, 2012. 612 с.
9. Старостина А.А. Маркетинговые исследования. М. : Издательский дом «Вильямс», 2001. 320 с.
10. Гаркавенко С.С. Маркетинг: підручник. К.: Лібра, 2008. 712 с.
11. Ассэль Г. Маркетинг: принципы и стратегия: учебник для вузов / пер. с англ. 2-е изд. М.: ИНФРА-М: НФПК, 1999. 803 с.
12. Варченко О.М. Організаційні аспекти розвитку маркетингу в бурякоцукровій галузі. Вісник аграрної науки. 2001. С. 68–72.
13. Економічна правда. URL: https://www.epravda.com.ua/news/2018/01/29/633514/
14. Райко Д.В., Лебедєва Л.Е. Модель управління маркетингом у системі менеджменту промислового підприємства. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2015. № 1. С.107–121.
15. Артімонова І.В. Концепція маркетинг-міксу як основа програмно-цільового підходу до організації маркетингової діяльності підприємства. Актуальні проблеми економіки. 2010. № 4. С.94–101.
16. Шиманська А.А. Управління маркетинговою діяльністю промислового підприємства: економічний та філософський підходи. URL: https://economics.opu.ua/files/archive/2015/No3/166-171.pdf (3)
17. Гузенко Г.М. Управління та вдосконаленнямаркетинговоїдіяльності на підприємстві. URL: http://economyandsociety.in.ua/journal/12_ukr/38.pdf (2)
18. Россоха В.В. Маркетинговий менеджмент в системі управління підприємством. Агроінком. 2012. № 10–12. C. 108–112.
19. Котлер Ф. Маркетинг от А до Я: концепции, которые должен знать каждый менеджер. М. : Альпина Паблишерз, 2010. 210 с.
20. Данько Т.П. Управление маркетингом: учебник. 2-е изд., пере­раб. и доп. М. : ИНФРА-М, 2001. 334 с.
21. Голубков Е.П., Михайлов О.З. Управление внутренним маркетингом. Маркетинг в России и за рубежом. 2009. № 1. С. 60–71.
22. Goncharuk, A.G., Lazareva, N.O., Alsharf, I.A.M. Source Benchmarking as a performance management method. Polish Journal of Management Studies Published.July 2015. No11(2), pp. 27-36.
23.Патрушева Е. Методика оценкисостояниямаркетинга на предприятии. Маркетинг. 2002. №1. С.80–85.
ДолученняРозмір
PDF icon shupyk_s._2-2018_pdf.pdf (83)305.76 КБ