Ви є тут

Розвиток та вплив міжнародних норм обліку на формування фінансової звітності в банківських установах України

В статті  проаналізовано тенденції щорічного збіль­шення кількості країн, які стимулюють використання МСФЗ на своїх територіях у різних компаніях та в різних сферах діяльності.
Опрацьована система впровадження МСФЗ, їх прозорість та відкритість, що в подальшому приведе до значного покращення відносин з інвесторами та збільшить їх довіру до банків. Здійснено порівняння статусу використання МСФЗ для організацій різних країн світу. Показано безпосередній зв'язок між ефективною діяльністю банківських установ у зарубіжних країнах та введенням МСФЗ. Виділено чинники наближеності країн до політичних сил, що формуються в КМСФЗ, та наведено показники ймовірних національних стратегій імплементації МСФЗ в різних країнах світу. Україна при цьому належить до країн що має досить слабкий політичний вплив на управлінські рішення КМСФЗ.
З’ясовано, що в Україні процес узгодження бухгалтерського обліку з МСФЗ в банківській сфері було розпочато ще з 1998 року, проте як суб'єкт регулювання їх стали розглядати нещодавно. На сьогодні МСФЗ є вже підґрунтям П(с)БО та інших нормативно-правових актів, що вказує на ефективність процесів поєднання національних особливостей ведення бізнесу в Україні з міжнародними.
Встановлено, що важливим чинником коригування української банківської облікової системи є забезпечення правдивої фінансової інформації про справжню ціну активів банку, їх прибутковість, прозорість бухгалтерських дій, створення ефективних в управлінні методологічно-правових документів, що регулюють ведення обліку фінансових інструментів за міжнародними правилами.
Розглянуто плани рахунків в банках до та після реформування, окреслено їх переваги та недоліки.
У ході дослідження було проаналізовано й загальні проблеми, які виникають у банківських установах в процесі впровадження міжнародних стандартів, а також можливі шляхи вирішення цих проблем. Важливим також є процес моніторингу якості складання фінансової звітності в банках. Аналіз закордонних систем даного процесу показав, що найбільш сприятливою для українських банків є структура контролю, яку використовують у Німеччині.
Серед основних ризиків повного впровадження МСЗФ в банківських установах України ми виділили: 1) внутрішні – збільшення кількості користувачів фінансової інформації; зміст корпоративної звітності (інтегрованої, нефінансової, управлінської); політика перевірки корпоративної звітності; 2) зовнішні – фінансові ризики; небезпека швидкої інтеграції на міжнародні фінансові ринки; процентні ризики.
Ключові слова: бухгалтерський облік, МСФЗ, банки, організація обліку, план рахунків, П(с)БО, фінансова звітність.
 1. "Внедренция" МСФО по-американски раскритикована британскими экспертами. GAAP.ru. 31.10.2011. URL: http://gaap.ru/news/123441 (дата звернення 15.08.2020).
 2. Голов С.Ф. Вдосконалення бухгалтерського обліку і звітності в Україні в контексті євроінтеграції. Бухгалтерський облік і аудит. 2014. № 1. С. 3–17. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/boau_2014_1_2 (дата звернення 27.08.2020).
 3. Єлисєєва О.К., Нетета А.О. Особливості складання фінансової звітності банківськими установами України. Наук. вісн. Херсонського державного університету. 2015. Вип. 11. Ч. 3. С. 147–150. URL: http://www.ej.kherson.ua/journal/ economic_11/119.pdf (дата звернення 8.08.2020).
 4. Єфименко Т.І., Ловінська  Л.Г., Ястремський О.І. Моніторинг дотримання та забезпечення міжнародних стандартів фінансової звітності: кращі світові практики та перспективи запровадження в Україні / за ред. Т. І. Єфименко. Київ: ДННУ «Акад. фін. управління», 2016. 170 с. URL: http://www.afu.kiev.ua/getfile.php?page_id=461&num=3 (дата звернення 28.07.2020).
 5. Кондрашев П.А. Исторический аспект формирования отчетности в соответствии с МСФО в коммерческих банках. Аудит и финансовый анализ. 2012. № 3. С. 36–39. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=18226275 (дата звернення 26.08.2020).
 6. Литвин Н.Б. Фінансовий облік у банках (у контексті МСФЗ): підручник; 2-ге вид. доп. і перероб. Київ: «Центр учбової літератури», 2017. 676 с. URL: http://posek.km.ua/biblioteka.pdf (0) (дата звернення 18.08.2020).
 7. Мельник Н. Історія виникнення і розвитку міжнародної системи обліку. Журнал європейської економіки. 2013. Т. 12. № 4. С. 507–518. URL:  http://nbuv.gov.ua/UJRN/ jee_2013_12_4_8 (дата звернення 7.08.2020).
 8. Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України: Постанова Правління Національного банку України
  29.01.2019 № 24. Зміни до Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України.  Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ v0024500-19 (дата звернення 2.08.2020).
 9. Про затвердження нормативно-правових актів Національного банку України з бухгалтерського обліку: Постанова Правління НБУ від 11 вересня 2017 р. № 89. ООО "ЛІГА ЗАКОН". URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/PB17131.html (дата звернення 25.07.2020).
 10. Степова Т. Г. Реформування системи обліку в Україні. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. № 22. С. 990–992. URL: http://global-national.in.ua/archive/22-2018/185.pdf (1) (дата звернення 19.08.2020).
 11. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Редакція від 30.11.2015. Набрання чинності  01.09.2017. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/984_011
 12. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку  Електронна газета «Інтерактивна бухгалтерія».  URL: https://interbuh.com.ua/ua/documents/onemanuals/35131  (дата звернення 15.10.2020).
 13. Фінзвітність за міжнародними стандартами: роз'яснення щодо складання звітності в єдиному електронному форматі за 2019 рік та проміжної фінансової звітності у 2020 році. За матеріалами Системи фінансової звітності. Вісник "Офіційно про податки". 10.01.2020. URL: http://www.visnuk.com.ua/uk/news/100015943-finzvitnist-za-mizhnarodnimi-... (дата звернення 8.07.2020).
 14. Фурсова В.А., Шалун І.М., Лазебна І.Р. Реформування системи бухгалтерського обліку в банківських установах. Економіка та суспільство. 2018. №18. С. 1034–1044. DOI: 10.32782/2524-0072/2018-18-143.
 15. Хомовий С.М. Євроінтеграція в Україні: проблеми розвитку і стандартизації бухгалтерського обліку: зб. наук. праць Луцького національного технічного університету. Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». 2013. № 10 (37). Ч.4. С. 362–368. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnof_2013_10%284%29__58 (дата звернення 12.08.2020).
 16. Ясменко Г.Н. Исторические аспекты развития бухгалтерской отчетности хозяйствующих субъектов. Научный журнал КубГАУ. 2014. № 97 (03). С. 1–13.  URL: https://core.ac.uk/download/pdf/25527677.pdf (1) (дата звернення 21.08.2020).
 17. Analysing the use of IFRS Standards. April, 2018. URL: http://www.ifrs.org/use-around-the-world/use-of-ifrs-standards-by-jurisd... (дата звернення 30.07.2020).
 18. Ramana Karthik. The international politics of IFRS harmonization Harvard Business School First Drafkjune 28, 2011. URL:  http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id= l875682 (дата звернення 1.09.2020).
ДолученняРозмір
PDF icon khomovy_s._khomyak_n._tomilova-yaremchuk_n._litvinenko_v.pdf (40)824.14 КБ