Ви є тут

ПРОБЛЕМИ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Розглянуті методичні і практичні проблеми організації інвентаризації в сільськогосподарських підприємствах. Досліджено стан організації первинного обліку операцій стосовно результатів проведених інвентаризацій. Виявлено окремі проблеми щодо організації їх проведення і оформлення результатів. Запропоновано шляхи удосконалення організації інвентаризацій в аграрних формуваннях.
Наукова новизна полягає у посиленні теоретичного обґрунтування та розробці методичних підходів і пропозицій щодо удосконалення здійснення інвентаризації в нових сільськогосподарських підприємствах.
Ключові слова: інвентаризація, фактична наявність, надлишки, недостача, природні втрати, помилки, усушка, утруска, зловживання.        
 1. Бардаш С.В. Інвентаризація при аудиті виробничих запасів. Республіканська науково-практична конференція з аудиту: Удосконалення національних нормативів аудиту. Житомир: ЖІТІ, 2000. С.108-111.
 2. Бутинець Ф.Ф., Чижевська Л.В., Береза С.Л. Бухгалтерський фінансовий облік / за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. Житомир: ЖІТУ, 2000. 608 с.
 3. Дем’яненко М.Я., Чудовець В.В. Інвентаризація в системі бухгалтерського облі­ку: монографія. К.: ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2008. 286 c.
 4. Дондик Н. Я., Дондик Г. П. Судова бухгалтерія: навч.посіб. К. : Центр учбової літератури, 2011. 208 с.
 5. Калюга Є. В. Зміст, порядок проведення і вдосконалення методичних прийомів інвентаризації. Вісник податкової служби України. 2001. № 5. С. 24-30.
 6. Корінько М. Д. Інвентаризація на підприємстві: основні організаційні моменти. Податки та бухгалтерський облік. 2009. № 101. С. 3-8.
 7. Методичні рекомендації з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, розрахунків та незавершеного виробництва сільськогосподарських підприємств. Лист Міністерства аграрної політики України від 04.12.2003 р. № 37-27-12/14023. URL: http://search.ligazakon. ua/l_doc2.nsf/link1/FIN11085.html (дата зверненя 05.01.2018).
 8. Музиченко А.О., Музиченко І.О. Особливості проведення інвентаризації в сільськогосподарських підприємствах. Ефективна економіка. 2013. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2508
 9. Олійник С.О. Роль інвентаризації в формуванні достовірної фінансової звітності та шляхи її вдосконалення. URL: http://sophus.at.ua/publ/ 2014_05_22_23_kampodilsk/sekcija_6_2014_05_22_23/rol_inventarizaciji_v_formuvanni_ dostovirnoji_finansovoji_zvitnosti_ta_shljak_ jiji_vdoskonalennja/64-1-0-1011
 10. Пархоменко В. М. Інвентаризація – інструмент забезпечення достовірності фінансової звітності. Вісник податкової служби України. 2012. №43. C. 20–29.
 11. Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань: Наказ Міністерства фінансів України 02.09.2014
  № 879 (із змінами і доповненнями). Дата оновлення: 18.11.2016. URL: http://zakon2. rada.gov.ua/laws/show/z1365-14 (дата зверненя 05.01.2018).
 12. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 р. № 996-ХІV (із змінами і доповненнями). Дата оновлення: 01.01.2018. URL: http://zakon3.rada. gov.ua/laws/ show/996-14 (дата зверненя 05.01.2018).
 13. Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням, нестачею або втратою дорогоцінних каменів і валютних цінностей: Закон України від 06.06.1995 р. № 217/95-ВР (із змінами і доповненнями). Дата оновлення: 16.12.2011. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/217/95- вр. (дата звернення 05.01.2018).
 14. Про затвердження порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення матеріальних цінностей: Постанова Кабінету Міністрів України №116 від 22.01.1996 р. (із змінами і доповненнями). Дата оновлення: 16.12.2011. URL: http://search. ligazakon.ua/l_doc2. nsf/link1/ KP960116.html (дата звернення 05.01.2018).
 15. Соколов Я.В., Быков В.А. Инвентаризация как метод бухгалтерского учёта. Бухгалтерский учёт. 2005. №4. С. 48-52.
 16. Сопко В.В. Бухгалтерський облік: навч. посібник. К.: КНЕУ, 2000. 578 с.
 17.  Чудовець В. В. Інвентаризація як метод обліку і контролю діяльності сільськогосподарських підприємств : дис… канд. екон. наук: 08.06.04. К., 2006.
 18. Eric bank. Retail method of accounting for inventory. Url: http://smallbusiness.chron.com/retail-method-accounting-inventory-65308.html.
 19. Heather topham wood. Goals of inventory management. Url: http:// smallbusiness.chron.com/goals-inventory-management-21713.html.
 20. William edwards. Your farm income statement. – url: http:// www.extension. Iastate.edu/agdm/wholefarm/html/ c3-25.html
ДолученняРозмір
PDF icon stadnik_2-2017.pdf633.9 КБ