Ви є тут

МОДЕЛЬ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ

Розглянуто регіон з позицій системного аналізу, що дозволяє виявити особливості розвитку окремо взятого регіону і сформувати модель системного аналізу оцінки його функціонування. Досліджено виробництво товарів і ринкових послуг на території регіону, виробництво сільськогосподарської продукції в Київській області для задоволення потреб населення і експорту за межі території регіону. Досліджено структуру доходів і витрат населення регіону. Розраховано наявний дохід і витрати населення регіону у розрахунку на одну особу. Доведено, що на соціально-економічний розвиток регіону впливають сукупності соціально-демографічного, природно-ресурсного, матеріально-технічного, технологічного, інформаційного та екологічного потенціалів. Вказано, що розвиток регіонів можна забезпечити тільки системним підходом до управління економікою регіону.

Ключові слова: регіон, розвиток, системний аналіз, складні системи, тенденції, динаміка.

1.  Бойко Є.І. Концептуальні підходи до прогнозування розвитку сільських територій / Є.І. Бойко // Регіональна економіка. – 2011. – № 2. – С. 7-15.

2.  Гайдес М.А. Общая теория систем (системы и системный анализ)/ М.А. Гайдес. – Винница: Глобус-пресс, 2005. – 201 с.

3.  Моделирование социально-экономического развития региона / Т.С. Максимова и др. – Луганск, 2001. – 139 с.

4. Осташко Т. Стан і перспективи розвитку внутрішнього ринку України / Т. Осташко, В. Олефір, В. Точилін // Вісник КНТЕУ. – 2005. –№ 6. – С. 5.

 5. Робертс Фред С. Дискретные математические модели с приложениями к социальным, биологическим и экологическим задачам / Фред С. Робертс. – Москва: Наука, 1986. – 494 с.

 6. Челноков И.В. Региональная экономика: организацонно-экономический механизм управления ресурсами развития региона / И.В. Челноков, Б.И. Герасимов, В.В. Быковский. Под науч. ред. д-ра эконом. наук, проф. Б.И. Герасимова. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2002. – 112 с.

7.  Чорней Н.Б. Теорія систем і системний аналіз: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н.Б. Чорней. – К.: МАУП, 2005. – 256 с.

8.  Ambrosio-Albala Mateo. The new theoretical paradigm of rural development: theoretical foundation from systems and institutional theories / Mateo Ambrosio-Albala, Johan Bastiaensen [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.academia.edu.

ДолученняРозмір
PDF icon bondar_ekon_1-2017.pdf (54)2.22 МБ