Ви є тут

Аграрно-економічні системи в умовах посилення екзогенної та ендогенної турбулентності

Розкрито спільність проблем і закономірностей розвитку природи, економіки,  суспільства,  перебування  яких у  стані  порядку, безладу, кризи, катастрофи чи хаосу  стали підставою для висновку про єдність їхньої основи. Систематизовано позиції зарубіжних і українських  вчених стосовно розвитку макроекономічних систем  в умовах хаосу і порядку та перенесено їх основні положення для аналізу розвитку аграрно-економічних систем в умовах   посилення ендогенної та екзогенної турбулентності. Підтверджено доцільність застосування для аналізу функціонування складних структур методики турбулентного підходу та обґрунтовано віднесення до цього типу аграрно-економічних систем, які об’єднують три різних середовища та їх підсистеми: природно-біологічну, виробничо-реалізаційну,  фінансово-банківську. Систематизовано типи турбулентності  та розкрито ризики і втрати, потенційні негативні наслідки від яких підсилюються з кожним наступним етапом: від селекції генетичних ресурсів до утилізації відходів виробництва і споживання харчової продукції та за недотримання технологічних й інших вимог.  Проаналізовано особливості виникнення турбулентності та її потенційних наслідків для різних станів базових  процесів  аграрно-економічних систем: генетично-ресурсних, грунтово-адаптивних, виробничо-сировинних, переробно-продуктових, логістично-реалізаційних, фінансово-економічних. Висвітлено роль східної держави-сусіда в  обмеженні ввозу продукції АПК України та прискоренні гармонізації національної системи технічного регулювання з базовою моделлю технічного регулювання ЄС. Розкрито особливості сучасних підходів до підготовки і реалізації різних сценаріїв обмеження впливу негативних наслідків турбулентності та компенсації втрат від неї акторам агропродовольчих ланцюгів. Розроблено пропозиції по впровадженню креативних підходів   у  підготовку менеджерів та  самостійного розроблення ними різних сценаріїв виникнення і посилення турбулентного хаосу.
Ключові слова: порядок, біфуркації,  флуктуації, екзогенна і ендогенна турбулентність,  агропродовольчі ланцюги, сценарії розвитку за виникнення хаосу.
 1. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой:  пер. с анг. / общ. ред. В.И. Аршинова, Ю.Л. Климонтовича и Ю.В. Сачкова. Москва: Прогресс, 1986. 432 с.
 2. Хакен Г. Синергетика. Иерархия неустойчивостей в самоорганизующихся системах и устройствах. Москва: Мир,   1985. 424 с.
 3. Арнольд В.И. Теория катастроф. Москва: Наука, 1990.  128 с.
 4. Петерс  Э. Хаос и порядок на рынках капитала. Новый аналитический взляд на циклы, цены и изменчивость рынка / пер. с англ. Москва: Мир, 2000.  333  с.
 5. Котлер Ф., Касліоне  Дж. Хаотика:  управління та  маркетинг в  епоху  турбулентності / пер. з англ. під ред. Т.В. Співаковської, С.В. Співаковського. Київ: Хімджест, 2009.  ПЛАСКЕ. 208 с.
 6. Котлер Ф.,  Касліоне  Дж. Бізнес в умовах хаосу: Менеджмент і маркетинг в епоху глобальних потрясінь. 2011. URL: https://ru.bookmate.com/ books/ezTqwGT4.
 7. Mullin T. Turbulent times for filds. New Scientist. 1981. No 11. URL:  http://www.fortunenecity.com.
 8. Boehlje  M.  Strategy development in a turbulent business climate: concepts and methods. Dept. of Agricultural Economics Purdue University. May 2003. 24 p. URL: https://pdfs.semanticscholar.org
 9. Эдгар П. Хаос и порядок на рынках капитала. Новый аналитический взгляд на циклы, цены и изменчивость. Москва: Мир, 2010. 336 с.
 10. Boehlje M., Gray  A.  W., Detre Jo. D.   Strategy Development in a Turbulent Business Climate: Concepts and Methods. International Food and Agribusiness Management  Review. 2005. Vol. 8. Issue 2, pp. 21–40.  URL: https://www.ifama.org › Boehlje-Gray-Detre.
 11. Shkarlet, S.M., Dubyna  M.V.   Application of turbulent approach to the knowledge of the economic systems. Scientific Bulletin of Polissya. 2017. No 1 (9). Vol. 1, pp. 8–15.
 12. Проскурякова Т. Ризик виникнення природних катаклізмів збільшився втричі – експерт: Міжнародна конференція з підвищення стійкості до стихійних лих. Бухарест, 12 березня 2019. URL: https://www.ukrinform.ua.
 13. Кормановская И.Р.  Устойчивость  развития  региональных  социально-экономических  систем  в условиях  турбулентности. Проблемы  современной  экономики.  2015. № 4 (56).  С. 190–194. URL: www.m-economy.ru/art.php?nArtId=5624.
 14. Мартин А.Г., Осипчук С.О., Чумаченко О.М.  Природно-сільськогосподарське районування України: монографія. Київ: ЦП «Компринт», 2015.  328 с.
 15. Огляд економічної активності (2019 рік). Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства  України.  С. 1–18 (С. 10). URL: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=2befa25a-f3c8-4fc8-....
 16. Крисанов Д.Ф. Системи технічного регулювання Європейського Союзу, України та Митного союзу для агропродовольчої сфери: напрями їх зближення, можливості звуження невідповідності та зменшення асиметричності.   Економіст.  2014. № 2.  С. 4–10. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econ_2014_2_4.
 17. Варченко О.М., Крисанов Д.Ф. Зовнішньоекономічна діяльність суб’єктів агробізнесу в контексті інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС. Національна економічна діяльність і міжнародні економічні відносини: сучасний стан та тенденції розвитку: монографія. Полтава: ПП «Астрая», 2020.  С. 108–118.
 18. Більше 300 українських підприємств мають право експорту до ЄС.
  Джерело: Agravery.com. 10 вересня 2019. URL:  agravery.com › posts › show › bilse-300-ukrains.
 19. Шинкоренко Т.П. Макроекономічні шоки: теоретичні та емпіричні аспекти. Економіка і прогнозування.  2010. № 2. С. 44–60.  URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econprog_2010_2_6.
 20. Адизес И. Управляя изменениями. Как эффективно управлять изменениями в обществе, бизнесе и личной жизни. Москва: Манн, Иванов и Фербер. 2014. 368 с.
 21. Ансофф И. Стратегический менеджмент. Классическое издание / пер. с англ.  под  ред.  Петрова А.Н. Санкт-Петербург: Питер, 2009. 344 с.
 22. Каслионе Дж. А. Сhaotics: искусство управления в эпоху турбулентности. Performance: EY, 2011. URL: http://performance.ey.com/wp-content/uploads/downloads/ 2011/10/Chaotics.pdf (0).
 23. Петерс  Э. Фрактальный анализ рынков: применение теории Хаоса в инвестициях  и   экономике. Москва: Интернет-трейдинг, 2014. 304 с.
 24. Талеб Н. Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса. Москва: Азбука-Аттикус, 2014.  768 с.
 25. Ринок агрострахування в Україні: проблеми і перспектива.  AgroReview: новини аграрного бізнесу, актуальна інформація про ринок, аналітика, інтерв'ю з експертами України та світу. 2018. URL: https://agroreview.com/news/rynok-ahrostrahuvannya-v-ukrayini-problemy-i....
ДолученняРозмір
PDF icon krysanov_d._varchenko_o.pdf (39)1.12 МБ