Ви є тут

Зарубіжний досвід стимулювання екологізації сільськогосподарського виробництва та напрями його використання у вітчизняній практиці

У статті узагальнено зарубіжний досвід стимулювання екологізації сільськогосподарського виробництва та обґрунтовано напрями його використання у вітчизняній практиці. Доведено, що недостатній рівень екологізації сільськогосподарського виробництва зумовлений  проявом стримуючих бар’єрів організаційного та економічного змісту, а також нерозвиненістю інструментів стимулювання сільськогосподарських товаровиробників. Аргументовано, що актуальним є узагальнення зарубіжної практики щодо стимулювання сільгосптоваровиробників до екологізації сільськогосподарського виробництва та обґрунтування напрямів її адаптації в українській практиці.
Обґрунтовано, що забезпечення екологізації сільськогосподарського виробництва на рівні господарюючого суб’єкта можливо за умови цілеспрямованої спільної, скоординованої діяльності держави, суспільства, об’єднаних територіальних громад (ОТГ) та сільськогосподарських підприємств. Запропоновано, екологізацію сільськогосподарського виробництва розглядати як системний процес організації природоохоронної діяльності підприємства на основі узгоджених дій сільськогосподарських товаровиробників, державних органів влади та управління, ОТГ щодо використання комплексу інструментів і заходів по стимулюванню екологобезпечної діяльності.
Узагальнено, що нормативно-правове регулювання природоохоронної діяльності країн ЄС включає наступні інструментів стимулювання екологізації: нормативні, інформаційні та економічні. Виділено економічні інструменти мотивації підприємств до запровадження екологоощадної діяльності: екологічні податки, екологічні квоти, екологічні фонди, субсидії та податкові пільги, заставно-поворотні системи, тощо.
Розкрито складові інформаційної системи підтримки товаровиробників, яка включає інформацію про чинне природоохоронне нормативно-правове законодавство, статистичні дані, дослідження, огляди та аналітичні звіти, розроблені стратегічні програми, інформацію про можливості фінансування, природоохоронні рішення для підприємств. Обґрунтовано доцільність створення інформаційної системи щодо стимулювання екологізації сільськогосподарської діяльності у вітчизняній практиці.  
Ключові слова: екологізація, інструменти стимулювання, сільськогосподарське виробництво, екологічні платежі, екологічні податки.
1. Костишин О.О. Механізм раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища. Глобальні та національні проблеми економіки. Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. Вип. 3. 2015. С. 533–535. URL: http://global-national.in.ua/archive/3-2015/110.pdf (6)
2. Сучасні напрями економічного забезпечення раціонального природокористування в Україні / за наук. ред. М.А. Хвесика, С.О. Лизуна. Інститут економіки природокористування та сталого  розвитку Національної академії наук України. Київ: ДУ ІЕПСР НАН України, 2013.  64 с. URL: http://ecos.kiev.ua/share/upload/reports/Sychasni_napryamky_pryrodokorystuvannya_new.pdf (6)
3. Гобела В.В. Теоретичний аналіз екологізації як суспільно-економічного феномену. Ефективна економіка. 2019. № 6.  URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7114. DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.42.
4. Багорка М.О. Основні напрями та механізми екологізації аграрного виробництва.  Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2017. Вип. 16(1).  С. 13–16. URL:  http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2017_16(1)__5.
5. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Набрання чинності 01.09.2017. Верховна Рада України. Законодавство України. URL:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text
6. Цимбаленко Я.Ю. Екологізація соціально-економічної системи як основа сталого розвитку економіки. Економіка та держава.  2015.  № 2.  С. 22–25. URL:  http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2015_2_6.
7. "Зелені" інвестиції у сталому розвитку: світовий досвід та український контекст. Центр Разумкова. Київ: «Заповіт», 2019. 316 с. URL:  https://razumkov.org.ua/uploads/article/2019_ZELEN_INVEST.pdf (4).
8. Improvement of Eco-taxation of Goods Producer of Pig Husbandry in Ukraine / Varchenko О. et al. Academy of Accounting and Financial Studies Journal. 2018.  Vol. 22(5). 11 p. URL:  http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/2296.
9. Імплементація європейських засад сільського розвитку в України: монографія / О.М. Бородіна та ін.; за ред. О.М. Бородіної; НАН України, ДУ «Ін-т економіки та прогнозування НАН України».  Київ, 2018.  299 с.
10. 2020 Environmental Performance Index / Wendling Z.A. et al. New Haven, CT: Yale Center for Environmental Law & Policy. 2020.  URL:  https://epi.yale.edu/downloads/epi2020report20200911.pdf (0)
11. Conticini E., Frediani B., Caro D.  Can atmospheric pollution be considered a co-factor in extremely high level of SARS-CoV-2 lethality in Northern Italy? Environmental Pollution, 2020. Vol. 261. DOI: https://doi.org/10.1016/j.envpol.2020.114465.
12. EU environment policy supporting jobs and growth. Directorate-General for Environment (European Commission). 2011. 24 p. DOI: 10.2779/7532. URL:  https://ec.europa.eu/environment/enveco/economics_policy/pdf/studies/facts_and_figures.pdf (7)
13. System of Environmental-Economic Accounting 2012. Applications and Extensions. United Nations. New York, 2017.  URL:  https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/7789413/KS-01-15-797-EN-N.pdf/9404d9b0-5c2d-48c8-b1e9-2632800162e7.
            14. Tietenberg T. Cap-and-Trade: The Evolution of anEconomic Idea. Agricultural and Resource Economics Review . Vol. 39 . Iss. 3 . October 2010 .  P. 359–367. DOI: https://doi.org/10.1017/S106828050000736X.
15. Woerdman E., Nentjes A.  Emissions Trading Hybrids: The Case of the EU ETS. Review of Law and Economics, 2019.  Vol. 15(1). P. 1–32. URL:  https://doi.org/10.1515/rle-2014-0054.
16. EaP GREEN: Programme objectives, expected results and components. Environment in emerging and transition economies. OECD.org. URL:  https://www.oecd.org/env/outreach/eapgreen-russian.htm.
17. Regulatory Reform in Finland. Government Capacity to Assure High Quality Regulation. OECD, 2003. 63 p. URL:   https://www.oecd.org/finland/2510133.pdf (5)
18. Sustainable Consumption and Production and Sustainable Industrial Policy Action Plan (SCP/SIM). 2010. No 1. 6 p. URL: https://ec.europa.eu/environment/archives/eussd/pdf/scp_newsletter_05_20... (4).
19. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, A Blueprint to Safeguard Europe’s Water Resources. Brussels, 14.11.2012, COM(2012)673 final. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52012DC0673
20. Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції: Закон України від 10.07.2018 № 2496-VIII. Верховна Рада України. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2496-19#Text
ДолученняРозмір
PDF icon bachynskyi_r._1-2021.pdf (104)696.2 КБ