Ви є тут

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ПТАХІВНИЧОГО БІЗНЕСУ ТА НАПРЯМИ ЙОГО АДАПТАЦІЇ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ПРАКТИЦІ

Розглядаються  питання  підвищення  ефективності  функціонування  птахівничих  підприємств  України  шляхом 
адаптації  досягнень  зарубіжної  науки  та  практики  ведення  птахівничого  бізнесу  до  умов  української  економіки. 
Проаналізовано  основні  світові  тенденції  розвитку  виробництва  та  реалізації  продукції  птахівництва  та  його 
перспективи  на  найближчі  роки.  Особливу  увагу  приділено  аналізу  досвіду  США  у  веденні  птахівничого  бізнесу  за 
останні  десятиліття  та  можливостей  перенесення  цього  досвіду  на  економіку  України.  Особливо  це  стосується 
поширення вертикально-інтеграційних процесів від вирощування птиці і до її глибокої переробки, тобто виробництва 
напівфабрикатів  та  іншої  продукції  птахівництва,  що  значно  підвищить  рентабельність  вітчизняних  підприємств-
виробників вищезазначеної продукції. 
Ключові слова: птахівництво, птахівничий бізнес, ефективність птахівничої галузі, світовий досвід виробництва 
птахівничої продукції. 

1.  Галанець  В.  Державне  регулювання  розвитку  птахівництва  з  метою  прискореного  забезпечення  населення 
м’ясом  /  В.  Галанець  //  Ефективність  державного  управління:  зб.  наук.  пр.  Львівського  регіонального  інституту 
державного управління. – 2009. – Вип. 18–19. – С. 452–458. 
2.  Ільїн В. Ю. Сучасні процеси інтеграційних трансформацій в аграрному секторі економіки України / В. Ю. Ільїн // 
Науковий вісник ЛНАУ. – 2009. – № 5. – С. 150–161 
3.  Отраслевые союзы АПК / А. Н. Семин, Г. В. Тверитинов и др. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ГСХА, 2007. – 288 с.  
4.  Червен І.І. Удосконалення організації виробництва продукції птахівництва на основі запровадження економічних 
та  технологічних  заходів  /  І.  І.  Червен,  М.  В.  Яценко  //  Вiсник  аграрної  науки  Причорномор’я  Миколаївського 
державного аграрного університету. — Миколаїв. – 2010. –Випуск 2 (53). – С. 3–12. 
5.  ФАО:  світовий  ринок  м'яса  птиці  [Електронний  ресурс]  //  Агрофакт.  –  Режим  доступу: 
http://avisagro.com.ua/news/84. 
6.  Іванцюра О.В. Організаційно-технологічні засади підвищення ефективності функціонування птахопродуктового 
підкомплексу  /  О.  В.  Іванцюра  //  Науковий  вісник  Національного  лісотехнічного  університету  України.  2008.  –  
Вип. 18.8. – С. 27–30. 

ДолученняРозмір
PDF icon 2015_2_gavruk_ua.pdf309.7 КБ