Ви є тут

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСОВО- ГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ В АГРАРНИХ ФОРМУВАННЯХ

Актуальність дослідження полягає в тому, що фінансово-господарський контроль потребує нових підходів у його 
організації  на  сільськогосподарських  підприємствах.  Аналіз  фінансово-господарського  контролю  дореформеного  та 
сучасний  станого  стану  довів,  що  питання  його  ефективності  залишається  проблематичним.  Доведено,  що  з 
проведенням  аграрної  реформи  переважна  більшість  сільськогосподарських  підприємств  змінилася  організаційно, 
набувши  при  цьому  приватної  форми  власності,  а  тому  на  сьогодні  в  аграрних  формуваннях  суспільний  контроль  є 
недоцільним.  
 Щоб  підвищити  якісну  форму  контролю  в  аграрних  формуваннях,  необхідним  є  залучення  ззовні  або 
запровадження внутрішнього аудиту зі створенням окремої служби управління, яка має бути підпорядкована керівнику 
сільськогосподарського підприємства. Аудитором має бути фахівець, якому можна повністю довіряти. 
Основою фінансово-господарського контролю є створення високоорганізованого інформаційного середовища. 
Ключові  слова:  фінансово-господарський  контроль,  внутрішній  контроль,  органи  контролю,  перевірка,  судово-
бухгалтерська експертиза, обстеження, інвентаризація, аудит, ревізія, ревізійна комісія. 
 

1.  Дікань Л.В. Фінансово-господарський контроль / Л.В. Дікань. К.: Знання, 2010. –395 с. 
2.  Закон    України  «Про  бухгалтерський  облік  та  фінансову  звітність  в  Україні»  [Електрон.  ресурс].–  Режим 
доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ show/ 996-14. 
3.  Петрук О.М. Модернізація системи господарського контролю в Україні. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу,: 
http://biglibrary.ru/articles/article-28/ 
4.  Положеня  про інвентаризацію активів та зобов’язань [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/ 
laws/show/z1365-14 
5.  Яремко С.Я. Науковий журнал "Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво / С.Я. Яремко, 
О.І. Ніколаєва, В.В. Войтко. – Луцьк, 2013. – Вип. № 12. – С. 81–85. 

ДолученняРозмір
PDF icon 2015_2_stadnik_ua.pdf263.09 КБ