Ви є тут

Туристична орієнтованість як бізнес-парадигма розвитку об’єднаних територіальних громад

Метою дослідження є обґрунтування теоретичних засад та критерів формування нової бізнес-парадигми туристоорієнтованості сільських громад.
Використані загальнонаукові та спеціальні методи дослідження. Науковий метод – для систематизації існуючих теоретичних підходів до досліджуваної проблеми; аналіз та синтез – для деталізації об’єкта і предмету дослідження та їх узагальнення; абстрактно-логічний – при формуванні узагальнень, висновків і пропозицій; метод системного підходу – при розгляді туристоорієнтованості як системи, яка складається з певної кількості взаємозв'язаних між собою елементів, та, взаємодіючи, впливає на комунікаційну та соціальну ефективність сільських громад; метод наукової абстракції – за виділення в туристоорієнтованості стійких, типових зв’язків, що дозволило сформувати критерії оцінки туристичної орієнтованості громад.
Досліджено туристичну орієнтованість як напрям формування бізнес-парадигми розвитку об’єднаних громад. Встановлено, що посилення туристоорієнтованої компоненти сприятиме створенню інноваційного туристичного продукту та залученню нових споживачів.
Досліджено основні підходи до клієнтоорієнтованості, встановлено зв’язок між означеною дефініцією та туристоорієнтованістю. Запропоноване власне визначення туристичної орієнтованості громад. Окреслено етапи формування позитивного туристично орієнтованого середовища. Описано принципи туристичної орієнтованості, когнітивний маркетинг визначений як базис формування лояльності споживачів.  
Наведено критерії туристичної орієнтованості та визначено показники, які її характеризують.
Отримані результати дослідження можуть бути напрямками розробки ефективної стратегії розвитку сільських територій, врахування та оцінка означених дослідженням критеріїв на етапі формування бізнес-парадигми туристичної орієнтованості громади сприятиме збільшенню притоку інвестицій в інфраструктурні об’єкти, поширенню інформаційних технологій, реставрації, реконструкції, підтримці в належному стані об’єктів історико-культурної спадщини, формуванню інформаційної, когнітивної та туристичної компетенцій мешканців громад.
Ключові слова: об’єднані громади, туристична орієнтованість, туристичний розвиток, бізнес-парадигма, туристичні враження, когнітивний маркетинг.

 

1. Мельник В., Добіжа Н., Погріщук О. Економічний розвиток сільських територій у концепції формування конкурентоспроможності регіонів. Вісник Тернопільського національного економічного університету. № 1, 2019. С. 70–80.
2. Герцег В.А. Газуда Л.М. Концептуальні основи розвитку сільських територій. Економіка і суспільство. Вип. № 15, 2018. С. 513–518.
3. Сава А., Довгань О. Концептуальні підходи до формування моделі збалансованого розвитку сільських територій. Економічний дискурс. 2019. Вип. 2. С. 40–53. DOI: https://doi.org/10.36742/2410-0919-2019-2-4.
4. Весперіс С.З., Решетняк Я.В. Децентралізація: проблеми новосформованих об’єднаних територіальних громад. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. Вип. 19. Ч. 1, 2018. С. 46–50.
5. Ковалевський В.О. Клієнтоорієнтований підхід як інструмент партнерської взаємодії підприємства і клієнта. URL: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/12/434.pdf  (дата звернення: 5.09.2020).
6. Халіна В.Ю., Васильєва Т.С. Клієнтоорінтованість як нова парадигма ведення бізнесу. Економiка та держава. № 9, 2018. С. 75–78.
7. Рябоконь Н.П. До питання формування клієнтоорієнтованості як ключової компетенції компанії. Ефективна економіка. № 11, 2015. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4522 (дата звернення: 22.09.2020).
8. Захаренко Д.С. Клієнтоорієнтованість підприємства: сутнісні характеристики. Економіка. Менеджмент. Бізнес. № 4 (22), 2017. С. 187–194.
9. Ковалевський В.О., Юшкевич О. О. Клієнтоорієнтованість організації як соціально-економічна категорія. Бізнес Інформ. 2019. № 6. C. 246–251.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-6-246-251.
10. Яpoмiч С.А., Бeкeтoва О.А., Пeтpичeнкo П.А. Інтepнeт-маpкeтинг у сфepi пoслуг. Наукoвий вiсник МНУ iмeнi В.О. Сухoмлинськoгo. Екoнoмiчнi науки. Вип. 1 (8), 2017. С. 62–66.
11. Ковальчук С.В., Лазебник М.Р., Стахов Ю. Комплекс маркетингових комунікацій підприємства в процесі клієнтоорієнтованого маркетингу. Вісник Хмельницького національного університету. № 6. Том 1, 2018. С.282–286. DOI: 10.31891/2307-5740-2018-264-6(1)-282-286.
12. Чайковська М.П. Інформаційна складова технології маркетингової діяльності з урахуванням нової парадигми бізнесу. URL: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/34217/1/28_174-184.pdf (дата звернення: 12.09.2020).
13. Григорак М.Ю. Аналіз бізнес-моделей та стратегій іноваційного розвитку постачальників логістичних послуг. Технологический аудит и резервы производства. № 2/5(28), 2016. С.29–38. DOI: 10.15587/2312-8372.2016.65948.
14. Смерічевський С.Ф., Клімова О.І. Business Model Canvas як універсальна концепція управління бізнесом компанії. Інвестиції: практика та досвід. № 9, 2017. С.11–14.
15. Шталь Т.В., Козуб В.О. Роль глобального маркетингу в організації міжнародного бізнесу. Маркетингові інновації в освіті, туризмі, готельно-ресторанній, харчовій індустрії та торгівлі: Міжн. наук.-практ. Інтернет конф. Харків: ХДУХТ, 2017. С. 102–104.
16. Вовчанська О.М., Іванова Л.О. Клієнтоорієнтованість у ресторанному бізнесі: теоретичні підходи і сучасні практика. Іntеrnаtіоnаl Scіеntіfіc Jоurnаl “Іntеrnаukа”. URL:  http://www.іntеr-nаukа.cоm/ (дата звернення: 25.09.2020).
17. Михайліченко Г. Подорожі за враженням, або перспективи збуту EMOTIONAL-EXPERIENCE турів. Актуальні питання туризмології та туристичної практики: зб. мат. наук.-практ. конф.  Київ, 18 квітня 2019 р. С. 42–43.
18. Устьян О.Ю. Використання розробок когнітивної психології в маркетинговій теорії. URL: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/852/1/sec4-e-2015-1-1... (дата звернення: 22.09.2020).
19. Печенюк А.П. Методичні аспекти управління враженнями у сільському туризмі. Вчені записки ТНУ ім. Вернадського. Т. 30(69). № 5, 2019. С. 25–30. DOI: https://doi.org/10.32838/2523-4803/69-5-33.
20. Печенюк А.П. Оцінка нематеріальних туристичних ресурсів сільських громад. Інфраструктура ринку. Вип. 39, 2020. С. 91–96. https://doi.org/10.32843/infrastruct39-15.
21. Чужиков А.В., Лещенко К.А. Комунікаційна підтримка глобальної екологізації споживання. Економiка та держава. № 7, 2020. С. 99–104. DOI: 10.32702/23066806.2020.7.99.
ДолученняРозмір
PDF icon pecheniuk_a.pdf723.11 КБ