Ви є тут

ТРАНСАКЦІЙНІ ВИТРАТИ НА МАКРО-, МЕЗО- ТА МІКРОРІВНЯХ

На основі опрацювання наукових джерел визначена сутність трансакційних витрат та проведена їх оцінка на макро-, мезо- та мікроекономічному рівнях. Узагальнені різноманітні трактування поняття «трансакційні витрати». Сформульована авторська дефініція трансакційних витрат як таких, що збільшують ціну товару, не змінюючи його споживчої вартості, що виникають внаслідок взаємодії підприємств з іншими суб’єктами інституційного середовища.
Запропонована оцінка трансакційних витрат національної економіки (макрорівень) та регіонів (мезорівень) через оцінювання розміру відповідного трансакційного сектору. Проаналізована динаміка розміру трансакційного сектору регіонів, його вплив на валовий регіональний продукт. Зроблений висновок про те, що недостатній розмір частки трансакційного сектору в структурі валового регіонального продукту може свідчити про глибоку економічну кризу та наявність деструктивних зрушень в економіці.
Трансакційні витрати галузі (мезорівень) запропоновано визначати через суму трансакційних витрат підприємств відповідної галузі. Зроблений підрахунок трансакційних витрат сільського господарства.
Оцінку трансакційних витрат підприємства (мікрорівень) зроблено на прикладі декількох типових сільськогосподарських підприємств різних організаційно-правових форм господарювання Запорізької області.
Зроблений загальний висновок про те, що розвиток трансакційного сектору має позитивно впливати на розмір ВРП, стан економіки регіонів і країни в цілому. Збільшення до певних меж трансакційних витрат як окремих підприємств, так і галузей у цілому сприятиме підвищенню ефективності виробництва.
Ключові слова: трансакційний сектор економіки, трансакційні витрати країни, валовий внутрішній продукт, трансакційні витрати регіону, валовий регіональний продукт, трансакційні витрати галузі, трансакційні витрати сільського господарства, трансакційні витрати сільськогосподарського підприємства.
 

© Грицаєнко М.І., 2018.
 1. Архієреєв С. Трансакційні витрати в умовах ринкової трансформації: автореф. дис... д-ра екон. наук: спец. 08.01.01. Харків, 2002. 34 с.
 2. Бардаш С., Осадча Т. Методологічні обмеження класифікації трансакційних витрат в бухгалтерському обліку. Облік і фінанси. 2016. № 1. С. 8–14.
 3. Бонарев В. Трансакційні витрати як економічна категорія. Економічні науки. Серія «Облік і фінанси»: зб. наук. праць. Луцький національний технічний університет. Вип. 8(29). Ч.2. Луцьк, 2011. С.65–78.
 4. Валовий регіональний продукт у 2015 році : статистичний збірник / за ред. І. Нікітіної. К.: Державна служба статистики України, 2017. 155 с.
 5. Власенко О. Управління трансакційними витратами в агробізнесі: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00.04. Житомир, 2009. 21 с.
 6. Глєбова А. Трансакційні витрати: сутність, види та особливості управління. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Економічні науки – 2014. Вип. 7. Ч 2. С. 157–161.
 7. Дубініна М. Регулювання трансакційних витрат аграрного сектора економіки. Економіст. 2012. № 2. С. 63–64.
 8. Євтушенко О. Сутність та зміст трансакційних витрат. Економіка розвитку. 2009. № 1. С. 57–58.
 9. Колодійчук В. Трансформаційні та трансакційні логістичні витрати у зернопродуктовому підкомплексі АПК. Економіка АПК. 2015. № 4. С. 47–51.
 10. Коцкулич Т. Трансакційні витрати: основні аспекти теорії трансакційних витрат як фактора оптимізації діяльності підприємств. Економіст. 2014. № 7. С. 36–39.
 11. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики / пер. с англ. А. Нестеренко, ред. Б. Мильнера. М.: Фонд экономической книги «Начала», 1997. 190 с.
 12. Пальчук О. Проблеми формування інформаційного забезпечення управління трансакційними витратами в системі бухгалтерського обліку. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. 2012. Вип. 22, ч. ІІ. С. 428–433.
 13. Паска І. Трансакційні витрати та їх вплив на ефективність збуту сільськогосподарської продукції. Агросвіт. 2015. № 16. С. 19–24.
 14. Прутська О. Інституціоналізм і проблеми економічної поведінки в перехідній економіці: монографія. К.: Логос, 2003. 256 с.
 15. Руда Т. Трансакційні витрати: методико-обліковий аспект. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 2017. № 862. С. 229–235.
 16. Садовська І. Теорія трансакційних витрат: генеза і сучасність. Економіст. 2012. № 4. С. 64–66.
 17. Стрижак О. Трансакційні витрати на формування людського капіталу. Економіка розвитку. 2009. № 2. С. 80–83.
 18. Супрун О. Трансакційні витрати та їх вплив на функціонування економічного механізму господарювання сільськогосподарських підприємств. Наше право. 2015. № 4. С. 136–140.
 19. Шепеленко О. Управління трансакційними витратами в економіці України: автореф. дис. д-ра екон. наук: 08.00.03. Донецьк, 2008. 43 с.
 20. Эггертссон Т. Экономическое поведение и институты /пер. с англ. М. Каждана; науч. ред. пер. А. Нестеренко. М.: Дело, 2001. 407 с.
 21. Эрроу К. Возможность и пределы рынка как механизма распределения ресурсов. THESIS. 1993. Вып. 2. С. 53–68.
 22. Marneffe W., Bielen S., Vereeck L. (2015). Transaction Costs. / Backhaus J. (eds) Encyclopedia of Law and Economics. Springer. New York. Access: https://link.springer.com/referenceworkentry/ 10.1007/978-1-4614-7883-6_484-1.
 23. Wallis J.J. John J. Wallis, Douglass C. North. (1986). Measuring the Transaction Sektor in the American Economy, 1870-1970 / Stanley L. Engerman and Robert E. Gallman, eds. Long-Term Factors in American Economic Growth. Chicago: The University of Chicago Press, рр. 95-162.
ДолученняРозмір
PDF icon gritsaenko_m.1-2018.pdf (99)6.97 МБ