Ви є тут

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ТРАКТУВАННЯ КАТЕГОРІЇ «СТІЙКОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ»

Розглядається  економічна  суть  категорії  «стійкість  сільськогосподарських  підприємств»  як  один  із  ключових 
факторів забезпечення їх сталого розвитку в умовах нестабільності економіки України. Проаналізовано різні підходи до 
трактування цього визначення різними вченими та економістами-практиками, та зроблена їх систематизація. На основі 
проведеного  дослідження  авторами  запропоновано  своє  трактування  категорії,  що  досліджується,  для  його  більш 
повного та глибокого розуміння.  
Ключові слова: стійкість, сталий розвиток, аграрне підприємство, теоретико-методичні аспекти стійкості. 

1.  Биншток Ф. И. История экономических учений / Ф. И. Биншток. – М.: РИОР, 2006. – 2-е изд. – С. 153–159. 
2.  Милль Дж. С. Основы политической экономи: в 3 т. / Дж.С. Милль. М.: Прогресс, 1980. – Т. 1. 
3.   Яэй Ж.-Б. Трактат по политической экономии / Ж.-Б. Сэй. – М.: Дело, 2000. – С. 23–24. 
4.  Маршалл А. Принципы политической экономии: в 3 т. / А. Маршалл; пер с англ. Р. И. Столпера, В. Т. Рысина и 
В. И. Бомкина. – М.: Прогресс, 1993. 

5.  Самуэльсон  П.  Принцип  максимизации  в  экономическом  анализе  (Нобелевская  лекция,  прочитанная  в 
Стокгольме 11 декабря 1970 г.) / П. Самуэльсон // THESIS. – 1993. – Вып. 1. 
6.  Simon H. A. Administrative Behavior / H. A. Simon. – N.Y., 1947. 
7.  Бобровская  Е.  Ю.  Консолидация  региональных  политик  и  стратегий  как  предпосылка  устойчивого  развития 
регионов / Е. Ю. Бобровская // Регион. проблемы современной экономической науки: междунар. рос.-укр. сб. науч. тр. – 
Нальчик-Днепропетровск, 2013. – С. 10–18. 
8.  Бойко  А.  Концептуалізація  стійкості  національної  економіки.  Консолідована  економічна  політика  як  чинник 
сталого розвитку регіону / А. Бойко // Вісник КНТЕУ. – 2014. – № 1. – С. 5–17. 
9.  Козловський  С.В.  Теоретико-методологічні  підходи  до  визначення  стійкості  економічних  систем  /  С.В. 
Козловський, В.В. Семененко, Р.Ю. Шевчук // Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: екон. науки. – 2012. – Том 2. – № 4 
(70). – С. 106–110. 
10.  Друри К. Введение в управленческий и производственный учет / К. Друри. – М.: Аудит; ЮНИТИ, 1998. – 783 с. 
11.  Ковалев В. В. Финансовый анализ: методы и процедуры / В. В. Ковалев. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 
506 с. 
12.  Ким Дж. О. Факторный, дикримативный и кластерный анализ / Дж. О. Ким, Г. У. Мьюглер, У. Р. Клекка. – М.: 
Финансы и статистика, 1989. 
13.  Кинг У. Стратегическое планирование и хозяйственная политика / У. Кинг, Д. Клиланд. – М., 1988. 
14.  Altman Е. Corporate Financial Distress and Bankruptcy / Е. Altman. – 3rd ed. – John Wiley and Sons, 2005. 

ДолученняРозмір
PDF icon 2015_2_artimonovatkachenkolupkan.pdf284.09 КБ