Ви є тут

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Стаття  присвячена  проблемам  та  перспективам  функціонування  агропродовольчого  ринку  України  як  одного  з 
ключових елементів національної економіки в цілому. Проаналізовано теоретичні засади функціонування цього ринку 
та приведено основні його ознаки. Значну  увагу приділено особливостям функціонування агропродовольчого ринку в 
Україні та виділенню специфічних рис, притаманних для нього. Крім того, в статті проаналізовано та систематизовано 
основні  підходи  до  трактування  поняття  «агропродовольчий  ринок»  та  проведено  їх  узагальнення.  Автор  розглядає 
агропродовольчий  ринок  як  певний  тип  функціонування  економіки,  а  також  формування  господарських  зв’язків  і 
взаємовідносин у процесі виробництва, розподілу, обміну та споживання продовольчих продуктів. 
Ключові  слова:  агропродовольчий  ринок,  особливості  функціонування  агропродовольчого  ринку,  фактори 
формування агропродовольчого ринку, сукупність відносин на агропродовольчому ринку. 
 

1. Березін  О.В.  Агропродовольчий  ринок  з  позицій  формування  взаємовідносин  підприємств  АПК  /  О.  В. 
Березін, Л.М.  Березіна  //  Економіка  і  управління  в  умовах  глобалізації  /  Матеріали  ІІ  міжнародної  науково-
практичної інтернет-конференції, 30 січня 2013 р.: у 2-х т.– Донецьк: ДонНУЕТ, 2013. – Т. 1. – С. 332–335. 
2. Осташко Т. О. Ринкова трансформація аграрного сектора / Т. О. Осташко. – К.: Фенікс, 2004. – 280 с. 
3.  Коваленко Ю. С. Наукові засади та основні тенденції формування аграрного ринку в Україні / Ю. С. Коваленко // 
Формування та розвиток аграрного ринку: зб. наук. пр. – К.: ННЦ Інститут аграрної економіки, 2004. – С. 47−66. 
4. Білик Ю. Д. Становлення і розвиток сучасного продовольчого ринку в Україні / Ю. Д. Білик // Формування 
та розвиток аграрного ринку: зб. наук. пр. – К.: ННЦ Інститут аграрної економіки, 2004. – С. 177−189. 
5. Сухий  П.О.  Структура,  функції  та  основні  чинники  формування  агропродовольчого  ринку  /  П.  О.  Сухий 
[Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://collectedpapers.com.ua/wp-content/uploads/2013/10/022_527_Suhy.pdf 
6. Сухий  П.О.  Аграрний  ринок  України:  споживчий  попит  та  продовольча  безпека  України  /  П.О.  Сухий  // 
Географічні проблеми сталого розвитку: зб. наук. пр.: у 4 т. – К.: ВГЛ Обрії, 2004. – Т.3. – С. 86−89. 
7. Гайдуцький П. І. Формування та розвиток аграрного ринку / П. І. Гайдуцький // Економіка АПК. – 2004. – 
№ 3. – С. 4−15. 

ДолученняРозмір
PDF icon 2015_2_karman_ua.pdf277.49 КБ