Ви є тут

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КАТЕГОРІЇ «РИНОК» В ПРОЦЕСІ ЕВОЛЮЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Розглядається економічна сутність ринку та характеристика його основних функцій. Вивчаються основні концепції 
формування ринку з урахуванням історичного досвіду і наших днів. Встановлено, що ринок – це комплексне поняття, 
яке включає в себе одночасно сферу обміну благами за законами товарного виробництва і грошового обігу, місце або 
економічний простір, де відбуваються угоди. Це форма зв’язків між продавцями-покупцями товарів і спосіб організації 
господарства,  що  визначально  характеризує  усе  життя  суспільства.  З  другого  боку  ринок  –  це  певна  сукупність 
економічних відносин між фізичними та юридичними особами з приводу купівлі-продажу товарів і послуг відповідно до 
законів сучасного товарного виробництва. 
Ключові слова: ринок, функції ринку, економічні відносини, виробники, споживачі. 

1.  Основи економічної теорії / За ред. В.О. Білика, П.Т. Саблука. – К.: Інститут аграрної економіки, 1999. – 468 с.  
2.  Коваленко Ю.С. Аграрний ринок України: організація та управління / Ю.С. Коваленко. – К.: ІАЕ УААН, 1998. – 108 с. 
3.  Основи економічної теорії / За ред. С.В. Мочерного. – К.: Видавничий центр «Академія», 1998. – 464 с.  
4.  Микроэкономика / Пер. с англ. В. Лукашевича и др.; под общ. ред. В. Лисовика и В. Лукашевича. С.-Пб., 1994. – 448 с. 
5.  Маршалл А. Принципы политической экономии: в 3 т. / А. Маршал. – М.: Прогресс, 1983–1984. 
6.  Котлер Ф. Основы маркетинга: пер. с англ. / Общ. ред. и вступ. ст. Е.М. Пеньковой. – М.: Прогресс, 1990. – 736 с.   
7.  Макконнелл  К.Р.  Экономикс:  принципы,  проблемы  и  политика  /  К.Р.  Макконнелл,  С.Л.  Брю;  пер.  с  англ.  
Е.С. Иванова и др. – К.: Хагар-Демос, 1993. – 785 с. 

8.  Хейне П. Экономический образ мышления: моногр. / П. Хейне, П. Дж. Боуттке, Д.Л. Причитко; пер. с англ. – 10-е 
изд. – М.: Вильямс, 2007. – 544 с. 
9.  Задоя А.А. Основы экономической теории / А.А. Задоя, Ю.Е. Петруня. – М.: Рыбари, 2000. – 479 с. 
10.  Основи економічної теорії: політекономічний аспект / Відп. ред. Г.Н. Климко. – 4-те вид., перероб. і доп. – К.: 
Знання-Прес, 2002. – 615 с.  
11.  Мельник Л.Ю. Економічна теорія на межі тисячоліть / Л.Ю. Мельник, П.М. Макаренко, І.Г. Кириленко.  – К.: 
ІАЕ УААН, 2003. – 748 с.  
12.  Райзберг  Б.А.  Современный  экономический  словарь  /  Б.А.  Райзберг,  Л.Ш.  Лозовский,  Е.Б.  Стародубцева.  –  
2-е изд., испр. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 479 с. 
13.  Рынок: Бизнес. Коммерция. Экономика. Толковый терминологический словарь / Сост. В. А. Калашников; Под общ. ред. 
Л.П. Дашкова. – 2-е изд., испр., доп. – М.: Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 1994. – 219 с. 
14.   Алексеєнко  Л.М.  Економічний  словник:  банківська  справа,  фондовий  ринок  (українсько-англійсько-
російський  тлумачний  словник)/  Л.М.  Алексеєнко,  В.М.  Олексієнко,  А.І.  Юркевич.  –  К.:  Видавничий  будинок 
«Максимум»; Тернопіль: «Економічна думка», 2000. – 592 с.  
15.  Толковый словарь рыночной экономики  / Под общ. ред. Ф.А. Крутикова. – М., 1993. – 304 с. 
16.  Економічний словник / За редакцією Багрія П.І., Дорогунцова С.І. – К., 1973. – С. 476. 
17.  Рыночная экономика: 200 терминов / Под общ. ред. Г.Я. Кипермана. – М.: Политиздат, 1991. – 224 с. 

ДолученняРозмір
PDF icon 2015_2_kaminska_ua.pdf279.15 КБ