Ви є тут

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ КАТЕГОРІЇ «ІНВЕСТИЦІЯ»

Розглядаються  теоретичні  особливості  трактування  поняття  «інвестиція».  Розглянуто  та  систематизовано  зміст  
цієї  економічної  категорії,  досліджено  наявні  підходи  як  українських,  так  і  зарубіжних  вчених  до  визначення 
економічної  суті  інвестицій  та  інвестування.  Стаття  присвячена  ролі  інвестицій  у  забезпеченні  ефективності 
виробництва  продукції  агропромислового  комплексу.  Запропоновано  власний  підхід  до  визначення  досліджуваного 
терміну на основі синтезу трактувань.  
Ключові слова: інвестиції, інвестування, капіталовкладення, ефективність інвестицій, інвестиційна політика. 

1.  Закони:  Про  оподаткування  прибутку  підприємств:  закон  №  334/94  –  ВР  від  28  грудня  1994  р.  //  Відомості 
Верховної Ради України. – 1995. – № 4. – Ст. 28; 2008. – № 27–28. – Ст. 253; 2009. – № 14. – Ст. 181. 
2.  Чебунин В. Н. Кругооборот и оборот основных фондов сельского хозяйства / В. Н. Чебунин. – М.: Экономика, 
1975. – 94 с. 
3.  Кісіль  М.І.  Питання  підвищення  ефективності  капітальних  вкладень  у  сільське  господарство  /  М.І.  Кісіль  // 
Економіка і організація сільського господарства. – 1983. – № 71. – С. 40–42. 
4.  Чернявский  А.П.  Проблемы  повышения  эффективности  капитальных  вложений  (финансово-экономический 
аспект) / А. П. Чернявский. – К.: Вища школа, 1980. – 176 с. 
5.  Меркантилизм / Под ред. И. С. Плотникова. – Л.: ОГИЗ-Соцэкизд, 1935. 
6.   Юхименко П. І. Історія економічних учень / П. І. Юхименко, П. М. Леоненко. – К.: Знання-Прес, 2000. – 514 с. 
7.  Макконел К. Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика: в 2-х т. / К. Р. Макконел, С. Л. Брю; пер. с англ.  
Е. С. Иванова. – Т. 1. – Таллинн: Реферто, 1995. – 400 с. 
8.  Классики  кейнсианства:  в  2  томах.  Сост.  Худокормов  А.  Г.  –  М.:  Экономика,  1997.  –  Т.  1.  К  теории 
экономической динамики / Р. Харрод. Экономические циклы и национальный доход. Ч. І–ІІ / Э. Хансен. – 1997 – 416 с. 
9.  Закони.  Про  інвестиційну  діяльність:  закон  №  1560–ХІІ  від  18  вересня  1991  р.  //  Відомості  Верховної  Ради 
України. – 1991. – № 47. – Ст. 646. 
10.  Економічна енциклопедія: у 3 т. / За ред. С. В. Мочерного. – Т. 1. – К.: Видавничий центр «Академія», 2000. –  
864 с.  

ДолученняРозмір
PDF icon 2015_2_gvozdevruduchlevandivskiy_ua.pdf302.39 КБ