Ви є тут

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ ДЕФІНІЦІЇ «РИНОК»

Розглядуються теоретичні і методичні підходи щодо трактування дефініції «ринок». Висвітлено теоретичну інтерпретацію 
сутності поняття ринок, виходячи з історичних та соціально-економічних трансформацій навколишнього середовища. Доведено, 
що теоретичні аспекти ринкових відносин, які сформувалися у провідних країнах, відрізняються від ринкових відносин у 
нашій  країні  переважно  відношенням  до  соціально-орієнтованої  господарської  діяльності,  місцем  і  роллю  держави  в 
економічному регулюванні відтворювального процесу.  
Обґрунтовано, що ринок як одна з найпоширеніших категорій в економічній теорії пройшов тривалий еволюційний 
період. Встановлено, що концепція саморегульованого ринку безпосередньо пов’язувалася із поширеним в освітянському 
середовищі пантеїстичним вченням, яке представляє природний світ, включаючи людину частиною божества.  
Доведено,  що  еволюція  теорій  і  концепцій  функціонування  ринку  відбувалася  перманентно  у  світовій  та 
вітчизняній  економічній  науці.  Однак  розвиток  ринкових  механізмів  в  історії  завжди  здійснювався  під  наглядом 
держави.  Інституціоналізація  державної  влади  сама  була  однією  із  форм  поділу  праці,  а  тому  нероздільна  із 
формуванням ринку. 
Ключові слова: ринок, еволюція, інституціоналізація, попит, реалізація. 

1.  Смит  А.  Исследование  о  природе  и  причинах  богатства  народов:  [пер.  с  англ.]  /  А.  Смит;  [предисл.  В. С. 
Афанасьева]. – М.: ЭКСМО, 2007. – 956 с. 
2.  Смит А. Теория нравственных чувств / А. Смит − М.: Республика, 1997. − 352 с. 
3.  Smith A. Essays, Philosophical and Literary / A. Smith. – Ward, Lock, 1880 – 473 р. 
4.  Поланьи  К.  Великая  трансформация:  политические  и  экономические  истоки  нашего  времени  /  Карл  Поланьи, 
под. общ. ред. проф. Р. М. Нуреева. – М., 2006 − 143 с. 
5.  Бьюкенен Дж. Конституция экономической политики. Расчет свободы / Дж. Бьюкенен – М., 1997. – Т. 1. – С. 53. 
6.  Бродель Ф. Время мира/ Ф. Бродель – М., 1992. – Т. 3. – С. 45. 
7.  Геєць В.М. Про єдність і суперечності у розвитку суспільства, держави та економіки / В.М. Геєць // Економіка 
України. – 2012. – № 10 (611). – С. 4−23. 
8.  Геєць  В.М.  Вихід  з  кризи  (роздуми  над  актуальним  у  зв’язку  з  прочитаним)  /  В.М.  Геєць,  А.А.  Гриценко  // 
Економіка України. – 2013. – № 6 (619). – С. 4−19. 

ДолученняРозмір
PDF icon 2015_2_grishenko_ua.pdf301.91 КБ