Ви є тут

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКУ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Стаття  присвячена  вивченню  теоретичних  підходів  до  підвищення  ефективності  використання  машинно-
тракторного  парку  в  агропромислових  підприємствах  України.  Визначено  теоретичну  суть  поняття  «економічна 
ефективність»  та  виділено  основні  методи  її  оцінки.  Також  проведено  поглиблений  аналіз  показників  ефективності 
використання  машинно-тракторного  парку.  Крім  того,  в  статті  проаналізовано  важливість  ефективного  використання 
машинно-тракторного парку для результативності агропромислового виробництва. Значна увага приділяється методам 
оцінки  ефективності  використання  машинно-тракторного  парку  та  пошукам  резервів  її  підвищення  як  на  рівні 
підприємства, так і агропромислового комплексу в цілому. 
Ключові  слова:  ефективність,  економічний  ефект,  чинники  ефективності,  машинно-тракторний  парк, 
сільськогосподарське підприємство. 

1. Сатир  Л.  М.  Теоретичні  підходи  до  визначення  економічної  сутності  матеріально-технічної  бази  сільського 
господарства та її складових / Л. М. Сатир // Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 7 (17). – С. 324–328. 
2. Іванишин  В.В.  Інноваційне  забезпечення  оновлення  техніко-технологічної  бази  підприємств  АПК  /  В.В. 
Іванишин // Економіка АПК. – 2010. – № 1. – С. 128–133. 
3. Следь О. М. Удосконалення системи показників оцінки оновлення основних засобів виробництва / О.М. Следь // 
Зб. наук. пр. Економічний аналіз 2013. Т. 14. – № 3. – С. 203–210. 
4. Конкин  Ю.  А. Проблемы  воспроизводства  сельскохозяйственной  техники  /  Ю.  А. Конкин //  Механизация  и 
электрификация сельского хозяйства. – 2005. – № 7. – С. 2–5.  
5.  Пивовар П.В. Сучасний стан технічного потенціалу сільськогосподарських підприємств Житомирської області / 
П.В.  Пивовар  //  Вісник  Житомирського  національного  агроекологічного  університету.  Н.-т.  зб.  (економічні  науки).  – 
Житомир: ЖНАЕУ, 2011. – № 1 (28). Т. 2. – С. 134–142. 
6. Ежевский  А.А.  Тенденции  машинно-технологической  модернизации  сельского  хозяйства  /  А.А  Ежевский.,  
В.И. Черноиванов, В.Ф. Федоренко. – М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2010. – 289 с. 

ДолученняРозмір
PDF icon 2015_2_satur_skotsyk_ua.pdf300.29 КБ