Ви є тут

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ АГРОПРОДОВОЛЬЧИХ ЛАНЦЮГІВ ТА ОСОБЛИВОСТЕЙ ЇХ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Розкрито особливості створення та функціонування агропродовольчих ланцюгів на основі вивчення наукових праць, що дозволило встановити різноманітність підходів до дефініції агропродовольчих ланцюгів та їх структури. У дослідженні охарактеризовано розуміння агропродовольчих ланцюгів постачання на основі глобального та локального підходів їх функціонування, «smart» ланцюгів поставок агропродовольства. Виділено основні потоки у агропродовольчому ланцюзі, а саме: фізичні (сільськогосподарська сировина, агропродовольство, послуги логістичних операторів і т.д.), інформаційні, фінансові потоки, а також знання та досвід менеджменту.

Узагальнено наукові підходи до розуміння поняття ланцюг поставок та агропродовольчий ланцюг у вітчизняній та зарубіжній практиці, систематизації принципів та основних бізнес-процесів їх функціонування, а також ідентифікації основних чинників зовнішнього та внутрішнього середовища їх функціонування у сучасних умовах. Виділено, що основними підходами до трактування ланцюга поставок є процесний та об’єктний підходи, як у зарубіжній, так і вітчизняній практиці.

Особливу увагу приділено специфіці функціонування глобальних агропродовольчих ланцюгів, які науковцями не розглядаються як відносини покупця-продавця на відкритому ринку, а як скоординовані ланцюги взаємодій, які відбуваються під впливом ключових агентів у цих ланцюгах. Ці провідні учасники глобальних ланцюгів здійснюють контроль над іншими учасниками ланцюга, що зумовило посилення тиску насамперед на сільськогосподарських товаровиробників та переробників.

Узагальнено наукові думки щодо розуміння та специфіки функціонування альтернативних ланцюгів поставок агропродовольства, які зумовлюють прояв економічних, соціальних та/або екологічних вигід. Обґрунтовано напрями розвитку локальних агропродовольчих ланцюгів у вітчизняних умовах та їх вплив на створення конкуренто-спроможних сільських територій.

Систематизовано чинники зовнішнього і внутрішнього середовища функціонування агропродовольчих ланцюгів та напрями впливу їх змін на забезпечення стійкості їхнього розвитку, зокрема, глобалізаційних кліматичних змін, інноваційного розвитку та інших. Доведено необхідність розробки додаткових адаптацій до перелічених змін в інших секторах – транспорті, зберіганні та енергетичних системах, що актуалізує необхідність посилення інтеграції та співпраці між учасниками ланцюга поставок.

Виділено основні цілі функціонування агропродовольчих ланцюгів, а саме: підвищення конкурентоспроможності продукції, досягнення економічних інтересів усіх учасників ланцюга, сталого розвитку сільських територій, більш ефективного задоволення потреб кінцевих споживачів. Досягнення цих цілей можливо забезпечити лише на основі додержання принципів сталого розвитку та інноваційності ланцюга, ресурсоощадного розвитку виробничої діяльності.

Акцентовано, що на сьогодні невирішеним залишається питання як у практичному, так і методичному аспектах, щодо викривлення інформаційного потоку у агропродовольчих ланцюгах, особливо у ланцюгах із великою кількістю учасників та численними зв’язками між ними. У вітчизняній практиці потребують актуалізації питання підвищення якості та безпечності агропродовольчої продукції у агропродовольчих ланцюгах поставок.

Ключові слова: ланцюг поставок, агропродовольчий ланцюг, глобальні ланцюги, локальні агроланцюги, ланцюги попиту, логістичні ланцюги, «smart» ланцюги.

doi: 10.33245/2310-9262-2019-148-1-6-20

1. Портер М. Конкурентное преимущество: как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость. Пер. с англ. 2-е изд. Москва: Альпина Бизнес Букс, 2006. 715 с.
2. Gereffi G., Fernandez-Stark K. Global Value Chain Analysis: A Primer. Durham: Centeron Globalization, Governance & Competitiveness, Duke University, 2011. 40 p.
3. Kaplinsky R., Morris M. Handbook for Value Chain Research. IDS, 2003. Available et: http://www.fao.org/filead-min/user_upload/fisheries/docs/Value_Chain_Handbool.pdf
4. Mihai Felea, Irina Albăstroiu. Defining the Concept of Supply Chain Management and its Relevance to Romanian Academics and Practitioners. The AMFITEATRU ECONOMIC journal, Academy of Economic Studies, 2013.Vol. XV. No. 33. pp.74–88. Available et: http://amfiteatrueconomic.ro/temp/article_1176.pdf
5. D. Lambert eds. The Global Supply Chain Forum, in Fundamentals of Logistics Management, Irwin-McGraw Hill, Boston, 1998. 504 p.
6. Chopra S., Meindl P. Supply chain management: Strategy, Planning and the Implications for Purchasing and Logistics Strategy. // The International Journal of Logistics Management, 2007. 4(2). pp. 13-24. Available et: https://base-logistique-services.com/storage/app/media/Chopra_Meindl_SCM.pdf
7. Defining Supply Chain Management / Mentzer J.T. et el. Journal of Business Logistics, 2001. Vol. 22(2). P. 1–25. Available et: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/j.21581592.2001.tb00001.x?purchase_referrer=www.goog-le.com&tracking_action=preview_click&r3_referer=wol&show_checkout=1
8. Кристофер М. Логистика и управление цепочками поставок / под общей ред. В. С. Лукинского. Санкт-Петербург: Питер, 2004. 316 с.
9. Matthew A. Walle, Stanley E. Fawcett. The SCMK noweledge Supply Chain: Intergrating World Views to Advance the Discipline. Journal of Business Logistics, 2014. Vol. 35(4). P. 277–280.
10. Ayers James B. Supply chain project management: a structured collaborative and measurable approach. Taylor and Francis Group, LLC. P. 17–18. Available et: http://www.tuscma.com/wp-content/uploads/2012/10/James-B.-Ayers-Supply-Chain-Project-Management.-Second-Edition-Resource-Management-2009.pdf
11. Waller D.L. Operations management: a supply chain approach. 2 enedition. Lodon: Thomson Learning, 2003. 928 p.
12. Moise M. The importance of reverse logistics for retail activity. The AMFITEATRU ECONOMIC journal, Academy of Economic Studies, 2008. No. 24. 192–209.
13. Seifbarghy, M. and Gilkalayeh A.P. Supply Chain Integration under Vendor Managed Inventory Mode of Operation Considering Stockout. Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research – ECECSR, 2012. Vol. 46 (1). pp.197–219.
14. Логістика: теорія і практика: навч. посіб. / Даниленко A.C. та ін.Київ: «Хай-Тек Прес», 2010. 408 с.
15. Иванов Д.А. Управление цепями поставок. Санкт-Петербург: Политехн. ун-та, 2010. 660 с.
16. Beamon B.M. Supply chain design and analysis: Models and methods. International Journal of Production Economics, 1998. Vol. 55. Issue 3. P. 281–294. Available et: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.129.9440&rep=rep1&type=pdf
17. Beske P., Land A., Seuring S. Sustainable supply chain management practices and dynamic capabilities in the food in dustry: A criticatal analysis of the literature. International Journal of Production, 2014. Vol. 152. P. 131-143. DOI: 10.1016/j.ijpe.2013.12.026.
18. Christien J.M., Ondersteijn Jo H.M., Wijnands Ruud B.M., Huirne Olaf van Kooten. Quantifying the Agri-Food Supply Chain, 2006.Wageningen UR Frontis Series. Vol. 15. 244 p.
19. FAO (2014). Developing sustainable food value chains – Guiding principles. Rome. Retrieved from. www.fao.org/3/a-i3953e.pdf.
20. Бородіна О.М. Інтеграція дрібних сільськогосподарських виробників до агропродовольчих ланцюгів доданої вартості: методологічні підходи та емпіричні дослідження. Економіка і прогнозування, 2014. № 2. С. 73–84. ISSN 1605 –7988.
21. Gereffi G., Michelle M. Christian. Trade, Transnational Corporations and Food Consumption: A Global Value Chain Approach, Chapter 6. Oxford, UK: Wiley-Blackwell, 2010. pp. 91–110. Available et: https://gvcc.duke.edu/wpcon-tent/uploads/Gereffi_Christian_TradeTNCs_and_food_consumption-a_GVC_approach_2010.pdf.
22. Gibbon P., Bair J., Ponte S. Governing Global Value Chains: An Introduction. Economy and Society, 2008.
Vol. 37(3). P. 315-338. DOI: 10.1080/03085140802172656
23. Hinrichs C. The Practice and Politics of Food System Localization. Journal of Rural Studies, 2003. Vol.19.
P. 33–45. Available et: http://dx.doi.org/10.1016/S0743-0167(02)00040-2.
24. Wells B. Gradwell S., Yoder R. Growing food, growing community: Community supported agriculture in rural Iowa. Community Development Journal, 1999. Vol. 34, Is. 1, P. 38–46.
25. Weatherall C., Tregear, A., Allinson J. In search of the concerned consumer: UK public perceptions of food, farming and buying local. Journal of Rural Studies, 2003. Vol. 19, Is. 2, P. 233– 244.
26. Hinrichs C.C., Allen P. Selective patronage and social justice: Local food consumer campaigns in historical context. Journal of Agriculture and Environmental Ethics, 2008. Vol. 21, Is. 4, P. 329–352. DOI 10/107/s10806-008-9089-6.
27. Marsden T. Banks, J. Bristow G. Food supply chain approaches: Exploring their role in Rural Development. Sociologia Ruralis, 2002. Vol. 40. Is. 4. P. 424–438.
28. Tregear A., Arfini F., Belletti G., Marescotti A. Regional foods and rural development: the role of product qualification: Journal of Rural Studies, 2007. Vol. 23, no. 1. P. 12–22. doi:10.1016/j.jrurstud.2006.09.010
29. Sonnino R., Marsden T. Beyond the divide: rethinking relationships between alternative and conventional food networks in Europe. Journal of Economic Geography, 2006. Vol. 6. Is. 2. P. 181–199. doi:10.1093/jeg/lbi006.
30. Renting K., Marsden T., Banks J. ‘Understanding alternative food networks: exploring the role of short food supply chains in rural development. Environment and Planning A, 2003. Vol. 35, Is. 3. P. 393–411. DOI: 10.1068/a3510. 
31. Ilbery B., Kneafsey M. Producer constructions of quality in regional speciality food production: a case study from south west England. Journal of Rural Studies, 2000. Vol. 16. Is. 2. P. 217–230. https://doi.org/10.1016/S0743-0167(99)00041-8.
32. Liu Chalres Z.-Z., Yang Lin. Framework of Ambient Intelligence System for Smart Agri-food Management. (Conference Paper). 15th International Conference of High Perfomance Computing and communications, 2015. P. 321–328. DOI:10.1109/HPCC.and.EUC.2013.54.
33. Broeze J., Simons A., Smeets P. Sustainable agro-food production concept: Food clusters (Conference Paper). In 6th International CIGR technical symposium – Towards a sustainable food chain: Food process, bioprocessing and food quality management, 4 p.
34. Nelson O. MancillaWilmer S. Sepúlveda. Upstream information distortion in the agro-food supply chain, Supply Chain Management: An International Journal, 2017. Vol. 22 Is. 5. P. 411–423. DOI.org/10.1108/SCM-07-2016-0241.
35. Canavari M., Caggiati P., Easter W. Economic Studies on Food, Agriculture and the Environment. New York: Springer Science + Business Media, 2002. 369 p.
36. Крисанов Д.Ф., Варченко О.М. Агропродовольчі ланцюги: ключові проблеми створення та розбудови. Економіка та прогнозування, 2017. С. 72–91: DOI: https://doi.org/10.15407/eip2017.01.072.
37. Chandrasekaranand N., Raghuram G. Agribusiness Supply Chain Management. New York: CRC Press, Boca Raton, FL, 2014. 700 p.
38. Sustainability and competitiveness principles of agro-food chains in Ukraine / O. Varchenko and at. International Journal of Management and Business Research. 2018. Vol. 8 (1). P.160–172.
ДолученняРозмір
PDF icon varchenko_o._1-2019.pdf11.81 МБ