Ви є тут

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ СТРАТЕГІЙ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ТА РИЗИКУ

Досліджено  та  узагальнено  підходи  науковців  до  визначення  поняття  «конкурентна  стратегія  підприємства», 
класифікації  конкурентних  стратегій  за  різними  ознаками.  Розкрито  сутність  основних  видів  конкурентних  стратегій. 
Проаналізовані принципи та етапи формування конкурентної стратегії підприємства. Визначено критерії та чинники, що 
впливають на вибір конкурентної стратегії. Розглянуто особливості формування конкурентних стратегій підприємства в 
умовах невизначеності та ризику. 
Ключові слова: конкурентоспроможність, конкурентні переваги, конкурентна стратегія, стратегічні альтернативи, 
невизначеність. 

1.  Харчук Т. В. Процес розробки конкурентної стратегії підприємства / Т. В. Харчук, Т. В. Хмель // Экономика и 
управление. – 2012. – №2. – С. 32-36. 
2.  Прищепа  Н.  П.  Аналіз  і  класифікація  конкурентних  стратегій  підприємств  [Текст]  /  Н.  П.  Прищепа,  
О. М. Гайдамака // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб. наук. пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 
2012. – № 4(44). – С. 88-94. 
3.  Азоев Г. Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика / Г. Л. Азоев. – М.: ЦЭИМ, 2001. – 207 с. 
4.  Аранчій  В.  І.  Теоретичні  аспекти  формування  конкурентних  стратегій  аграрних  підприємств  /  В.  І.  Аранчій,  
С. П. Зоря, А. О. Лантух // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. – Полтава: ПДАА. – 2012. – Т. 3, № 2 – С. 3–7. 
5.  Бельтюков  Є.  А.  Конкурентна  стратегія  підприємства:  сутність  та  формування  на  основі  оцінки  рівня 
конкурентоспроможності / Є. А. Бельтюков, Л.А. Некрасова // Економіка: реалії часу. – 2014. – №2(12). – С. 6-13. 
6.  Дударь А. П. Особенности формирования конкурентной стратегии торгово-производственной фирмы / А. П. Дударь, 
А. Я. Федишин. – Симферополь: Таврида, 2005. – 182 с. 
7.  Теоретичні основи конкурентної стратегії підприємства: монографія / Ю. Б. Іванов та ін.; за заг. ред. Ю. Б. Іванова; 
ХНЕУ. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2006. – 383 с. 
8.  Нефедова  О.  Г.  Механізм вибору  конкурентної  стратегії  підприємства /  О. Г.  Нефедова //  Вісник  економічної 
науки України. – 2008. – №2. – С. 117-120. 
9.  Смоленюк П. С. Обґрунтування конкурентної стратегії підприємства / П. С. Смоленюк // Інноваційна економіка. 
– 2012. – № 3 (29). – С.86-93. 10. Томпсон А.  А. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа / А. А. Томпсон, А. Дж. Стрикленд;  
17-е изд.; пер. с англ. – М.: ИД «Вильямс», 2007. – 928 с. 
11.  Тюха  І.  В.  Управління  конкурентоспроможністю  підприємства  в  умовах  кризи  /  І.  В.  Тюха  //  Наукові  праці 
Національного університету харчових технологій. – 2009. – № 29. – С. 141-144. 
12.   Кошелупов  І.  Ф.  Система  конкурентних  стратегій  підприємства  /  І.  Ф.  Кошелупов  //  Вісник  соціально-
економічних досліджень: зб. наук. пр. / голов. ред. М. І. Звєряков; Одеський держ. екон. ун-т. – Одеса, 2009. – Вип. 36. – 
С. 90-96. 
13.   Портер  М.  Конкурентное  преимущество:  Как  достичь  высокого  результата  и  обеспечить  его  устойчивость; 
пер. с англ. / М. Портер. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. – 715 с. 
14.  Кривенко Л. В. Конкурентная стратегия предприятия: теория, методология, практика: монография / Л. В. Кривенко, 
В. М. Милашенко, С. В. Кривенко. – Полтава: ПУЭТ, 2012. – 256 c. 
15.  Управління  конкурентоспроможністю  підприємства:  навч.  посібник  /  С. М.  Клименко,  Т.  В.  Омельяненко,  
Д. О. Барабаcь та ін. – К.: КНЕУ, 2008. – 520 с. 
16.   Кіпа Д. В. Обґрунтування вибору конкурентної стратегії підприємства / Д. В. Кіпа // Економіка розвитку. – 2014. – № 
4. – С. 110-115. 
17.  Новий тлумачний словник української мови [Текст] : у 3 т.: 200000 слів / уклад. В. В. Яременко, О. М. Сліпушко. – 
К.: Аконіт, 2006 . – (Серія "Нові словники"). – Т. 2 : К-П. - [Б. м.] : [б. в.], 2006. – 926 с.  
18.   Саєнко М. Г. Стратегія підприємства: навч. посіб. / М. Г. Саєнко. – Тернопіль: Економічна думка, 2006. – 390 с.  
19.  Балабанова Л. В. Маркетинговий менеджмент: навч. посіб. / За ред. Л. В. Балабанової. – 3-тє вид., переробл. і 
допов. – К.: Знання, 2004. – 354 с. 
20.  Лайко  О.  О.  До  формування  стратегій  розвитку  сільськогосподарських  підприємств  /  О.  О.  Лайко  //  Вісник 
Харківського  національного  технічного  університету  сільського  господарства:  Економічні  науки.  Вип.  126.  –  Харків: 
ХНТУСГ. – 2012. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://khntusg.com.ua/files/sbornik/vestnik_126/24.pdf  
21.   Ткаченко А. М. Наукове передбачення та невизначеність майбутнього у стратегічному плануванні / А. М. Тка-ченко, 
І. О. Казачков // Економіка промисловості. – 2009. – № 4. – С. 16-18. 
22.  Courtney H.G. Strategy Under Uncertainty / Courtney H.G., Kirkland J., Viguerie S.P. // The McKinsey Quarterly. – 
2000. – № 3. – P. 82. 
23.  Гевко В. Антикризова стратегія вітчизняних машинобудівних підприємств / В. Гевко, О. Гевко // Галицький 
економічний вісник. – 2010. – №1(26). – С. 109-114. 

ДолученняРозмір
PDF icon koval.pdf307.08 КБ