Ви є тут

ТЕНДЕНЦІЇ ВИРОБНИЦТВА ВИНОГРАДУ ОСНОВНИМИ ТОВАРОВИРОБНИКАМИ УКРАЇНИ

Розглянуто сучасний стан розвитку винограду в сільськогосподарських підприємствах. Зосереджена увага на актуальності досліджуваного питання та його значенні у системі сільськогосподарського виробництва. Визначено основні тенденції розвитку площ під виноградниками, урожайності та валового збору винограду у сільськогосподарських підприємствах. Встановлено, що площі зменшуються (навіть без врахування товаровиробників Автономної Республіки Крим), урожайність знаходиться на низькому рівні, що призводить до зменшення обсягу виробництва. На підставі проведених досліджень, запропоновані напрями ефективного розвитку виробництва винограду. Основними перешкодами для вирішення цієї проблеми є висока капіталомісткість галузі, значні суми початкових інвестицій для виробництва винограду, застарілі технології виробництва, труднощі зі збутом отриманої продукції. Дослідження проводились з використанням ряду економіко-математичних та статистичних методів. За допомогою діалектичного методу досліджено й висвітлено сучасний стан розвитку виробництва винограду; економіко-статистичний метод використано для оцінки динаміки розвитку підприємств галузі; метод експертних оцінок та абстрактно-логічний – при обґрунтуванні основних напрямів забезпечення ефективного розвитку виноградарства в сільськогосподарських підприємствах.
Ключові слова: розвиток, виробництво, виноград, сільськогосподарські підприємства, конкурентоздатність, виноградарство, тенденції.
1. Авласенко О.А. Сучасні тенденції розвитку виноробства в Україні і її регіонах. Ефективна економіка. 2014.
№ 6. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3128
2. Вініченко І.І., Маховський Д.В. Конкурентоспроможність аграрних підприємств: стан і перспективи. Агросвіт. 2013. 21. С. 10–13.
3. Попова М. М. Сучасний стан виноградарства і виноробства України та роль її окремих регіонів у розвитку галузі. БІЗНЕС ІНФОРМ № 7. 2014. URL: http://www.business-inform.net/pdf/2014/7_0/136_142.pdf (4)
4.Конкурентоспроможність продукції скотарства і птахівництва України в системі євроінтеграції: монографія /М.М.Ільчук та ін.К.: Вид-во ТОВ «Аграр Медіа Груп», 2015. 321 с.
5. Караман М.М., Дятел В.Н. Состояние и перспективы развития виноградарства Крыма. Вісник ЖДТУ. Економічні науки. 2007. № 1 (39). C. 292–301.
6. Кваша С.М., Голомша Н.Є. Конкурентоспроможність вітчизняної сільськогосподарської продукції на світовому аграрному ринку. Економіка АПК. 2006. № 5. С. 99–104.
7. Кириллова О.В. Розвиток галузі виноградарства в Україні. Економіка АПК. 2015. № 5. С. 39–43.
8. Кондратюк О. І. Конкурентоспроможність сільського господарства та шляхи її підвищення. Актуальні проблеми економіки. 2011. № 1. С. 56–63.
9. Крючкова Ж.В.Дослідження сутності конкурентоспроможності та конкурентоздатності аграрних підприємств. Агросвіт 2016. № 7. C.44–50.
10. Кучеренко В.М. Динаміка розвитку виноградарства і виноробства в Україні. Ефективна економіка. 2014.
№ 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3856
11.Мулюкіна Н.А. Куди рухається українське виноградарство. URL: http://infoindustria.com.ua/kudi-ruhayetsya-ukrayinske-vinogradarstvo
12. Площі, валові збори та урожайність сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду у 2012-2016 рр.
Статистичний бюлетень. Державна служба статистики України.
13. Розвиток виноградарства і виноробства на Півдні України: ретросп. бібліогр. покажч. / Уклад. : О.Г. Пустова, О.О. Цокало, Д.В. Ткаченко, М.О. Семиліт. Миколаїв: МДАУ, 2010. 440 с. 
14. Рослинництво України. Статистичний збірник. 2012-2016 рр. Державна служба статистики України.
15. Сільське господарство України–2016. Статистичний збірник. Державна служба статистики України, 2017.
16. Фіщук Б.П., Лукашенко О.П., Хмарук О.М. Конкурентоспроможність сільськогосподарської продукції: збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Економічнінауки. 2012. №4 (70). C. 160–164.

 

ДолученняРозмір
PDF icon dmytruk_m._2-2018_pdf.pdf (68)4.69 МБ