Ви є тут

СУТНІСТЬ КАТЕГОРІЇ «АГРОПРОДОВОЛЬЧИЙ РИНОК», ЙОГО РОЛЬ ТА МІСЦЕ В СТРУКТУРІ АПК

Розкрито  зміст  поняття  агропродовольчий  ринок,  під  яким  розуміють  систему  економічних  відносин  між 
суб’єктами  ринку  у  сфері  виробництва,  розподілу,  обігу  та  споживання  агропродовольчих  ресурсів  та  продовольчих 
товарів.  Обґрунтовано  авторське  тлумачення  цього  поняття  та  його  місце  в  структурі  агропромислового  комплексу. 
Досліджено особливості формування та структурної організації агропродовольчого ринку. 
Ключові слова: агропродовольчий ринок, структура ринку, суб’єкти агропродовольчого ринку. 

1.  Antonia  Nette  Ökonomik  von  Körnererbsen  in  Wertschöpfungsketten  am  Beispiel  von  Pasta  [Електрон.  ресурс]  / 
Antonia  Nette,  Andreas  Meyer-Aurich,  Leibniz-Institut  für  Agrartechnik  Potsdam-Bornim  e.  –    Режим  доступу:  
http://www.gilet.de/Publikationen/25_127-130.pdf 
2.  Beispiele  J.  H.  Transferpotential  der  Informationsfusion  für  die  Agrarund  Ernährungswirtschaft  –  ausgewählte 
[Електрон.  ресурс]  /  Beispiele  Josef  Heinskill,  Wolfgang  Koch  Sensordaten  –  und  Informationsfusion  (SDF).  –    Режим 
доступу:   http://www.gil-net.de/Publikationen/25_235.pdf 
3.  Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств  –  2-ге вид., доп. і перероблене. / В. Г. Андрійчук. – К.: КНЕУ, 
2002. – 624 с. 
4.  Балдирєва  Л.М.  Теоретико-методолічні аспекти  ідентифікації  та аналізу  структури  агропродовольчого  сектору 
економіки [Електрон. ресурс] / Л.М. Балдирєва. –  Режим доступу: http://www.pdaa.edu.ua/sites/default/ files/nppdaa/7.1/ 
52.pdf. 
5.  Березін О.В. Агропродовольчий ринок з позиції формування взаємовідносин в АПК / О.В. Березін, Л.М. Березіна 
// Економіка АПК. – 2011. – № 7. – С. 104 – 109. 
6.  Дудар  Т.Г.  Формування  ринку  конкурентоспроможної  агропродовольчої  продукції:  теорія,  методика, 
перспективи: моногр. / Т. Г. Дудар, Т.В. Дудар. – Тернопіль: Економічна думка, 2009. – 246 с. 
7.  Кавецький  І.Й.  Методичні  засади  суспільно-географічного  дослідження  світових  агропродовольчих  ринків  /  
І.Й. Кавецький // Укр. геогр. журнал – 2008. –  № 12. – С.27–31. 
8.  Карасьова Н. А. Світовий агропродовольчий ринок: глобальні та макроекономічні тенденції [Електрон. ресурс] / 
Н.А. Карасьова. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/archive/2-2014/09.pdf 
9.  Клімова  І.О.  Ринок  сільськогосподарської  продукції:  особливості  розвитку  та  проблемні  питання  формування 
інфраструктури [Електрон. ресурс] / І. О. Клімова. – Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/11658/1/Stattya_9.pdf 
10.  Коваленко Ю. Наукові засади та основні тенденції формування аграрного ринку в Україні / Ю. Коваленко // 
Економіка АПК. – 2004. –  № 3. – С.19 – 29. 
11.  Лопащук  І.  А.    Формування  торговельної  інфраструктури  агропродовольчого  ринку  України  [Електрон.  ресурс]  /  
І.А. Лопащук. – Режим доступу: http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/auteurs/view/191602/ source:default 
12.  Примак Т. О. Маркетинг / Т. О. приймак –  К.: МАУП, 2004. –  228 с.  
13.  Сухій П. О. Структура, функції та основні чинники формування агропродовольчого ринку [Електрон. ресурс] / 
П. О. Сухій. –  Режим доступу:  
14.  http://collectedpapers.com.ua/collected_papers/527/struktura-funkci%D1%9...
agroprodovolchogo-rinku-suxij-p-o/ 

ДолученняРозмір
PDF icon 2015_2_bondarenko_ua.pdf343.82 КБ