Ви є тут

СУТНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ «ЕФЕКТИВНІСТЬ» ВИРОБНИЦТВА ТА ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ У МОЛОЧНОМУ СКОТАРСТВІ

У статті розкриваються теоретичні підходи до трактування економічної категорії «ефективність». Здійснено узагальнення 
вченими думок із цієї проблеми та на основі цього вироблено авторське трактування. Встановлена економічна ефективність 
має  базуватися  на  уточненні  її  класифікації:  за  видами,  стадіями  виробництва,  факторами  виробничого процесу,  галузями 
економічної  діяльності,  територіальними  ознаками,  рівнем  управління.  У  системі  цієї  діяльності  ефект  та  ефективність 
виступають  як  складові.  При  цьому  ефект  відображає  певний  наслідок  або  результат  діяльності,  ефективність  –  бажані 
наслідки.  Досягнута  ефективність  характеризує  ціну  одержаного  результату  через  кількість  витрачених  ресурсів  на  його 
одиницю, або, навпаки, – через ресурсомісткість цього результату. Мірилом результату є прибуток. Проведено узагальнення 
наукових підходів до особливостей трактування ефективності із врахуванням специфіки галузі молочного скотарства. 
Ключові слова: ефективність, молочне скотарство, продуктивність, ефект, результат. 

1.  Андрійчук В. Г. Економіка аграрних підприємств : підруч. – 2-ге вид., доп. і пер. / В. Г. Андрійчук. – К. : КНЕУ, 
2002. – 624 с. 
2.  Економічна енциклопедія : у 3 т.; відп. ред. С. В. Мочерний та ін. – К.: Академія, 2000. – Т. 1. – 864 c. 
3.  Маркс К. Капітал : твори / К. Маркс, Ф. Енгельс. – 2-ге вид. – Кн. 2. – Т. 24. – С. 598. 
4.  Азізов  С.П.  Організація  виробництва  і  аграрного  бізнесу  в  сільськогосподарських  підприємствах:  підруч.  /  
С.П. Азізов, П.К. Канінський, В.М. Скупий та ін. ; за ред. С.П. Азізова. – К.: ІАЕ, 2001. – 834 с. 
5.  Руснак П.П. О некоторых экономических аспектах развития агропромышленного производства / П.П. Руснак // 
Социально-экономическая модель постреформированного развития агропромышленного производства в Украине. – К.: 
ИАЭ УААН, 2000. – С. 139–143. 
6.  Мертенс В.П. Економіка сільського господарства / В.П. Мертенс, В.І. Мацибора, Л.Ф. Жигало та ін.; за ред. В.П. 
Мертенса. – К.: Урожай, 1995. − 288 с. 
7.  Добрынин В. А. Экономика сельского хозяйства : учеб. для вузов / В. А. Добрынин. – М.: Колос, 2006. – 325 с. 
8.  Кісіль М. І. Критерії і показники економічної ефективності малого та середнього бізнесу на селі / М. І. Кісіль // 
Економіка АПК. − 2001. − № 8. − С. 59–64. 

ДолученняРозмір
PDF icon radkomykytyukivanova.pdf260.56 КБ