Ви є тут

Сучасні тенденції формування боргової політики міських рад та напрями її удосконалення

Визначено необхідність переосмислення ролі боргової політики міст відповідно до зростаючих потреб громад міст та сталого їх соціально-економічного розвитку. В Україні законодавчо сформовані передумови для формування містами власної боргової політики та здійснення запозичень як на внутрішньому, так і зовнішньому фінансових ринках. Сучасний стан місцевих бюджетів та процеси децентралізації лише актуалізують необхідність розробки містами боргової політики.
Проаналізовано становлення інституту місцевих запозичень в Україні та проведено поглиблений аналіз запозичень міських рад у 2014–2019 рр. з визначенням трьох періодів: 2014–2015 рр. – збільшення розміру запозичених коштів, проте такі запозичення  формувалися переважно за рахунок боргової активності Київської міської ради шляхом випуску облігацій внутрішньої місцевої позики; 2016–2017 рр. – зменшення розміру запозичених коштів, що відбувалося під впливом макроекономічної, політичної та фіскальної нестабільності; 2018-2019 рр. – відновлення боргової активності міських рад, що мали досвід запозичень у попередньому, відносно аналізованого, періоді та диверсифікація форм місцевих запозичень.
На основі кластерного аналізу визначено основну характеристику сучасної боргової політики міських рад України, яка базується на диференціації міських рад-позичальників. Основним позичальником залишається Київська міська рада (частка становила близько 67 %), активність здійснених запозичень відмічено у таких міських радах: Запорізька, Дніпровська, Львівська, Одеська, Івано-Франківська. Встановлено, що боргова політика міських рад базується на залученні коштів від НЕФКО, державних банків та Міністерства фінансів України.
Удосконалення боргової політики міських рад України має відбуватися на основі синергії дій центральних державних органів: (Міністерство фінансів України, Боргове агентство України, НБУ, НКЦПФР Офіс фінансового контролю тощо) та міських рад. Вектори удосконалення боргової політики міських рад мають бути невід’ємною частиною Стратегії розвитку фінансового сектору України до 2025 р. та відповідати ключовим її стратегічним цілям і напрямам.
Ключові слова: боргова політика, місцевий борг, місцеві запозичення, облігації внутрішньої місцевої позики, облігації зовнішньої місцевої позики, фіскальна децентралізація
1. On Approval of the Concept of Reforming Local SelfGovernment and Territorial Organization of Government in Ukraine: Executive Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine. № 333-r. 01.04.2014. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80 (Accessed 18.01.2020).
2. Budget 2018: Statistical Summary. Available at: https://www.mof.gov.ua/uk/statistichnij-zbirnik.
3. Monthly report on implementation of the State Budget of Ukraine for January-December 2019. Available at: https://www.treasury.gov.ua/ua/fle-storage/misyachnij-zvit-pro-vikonanny....
4. On Approval of the Procedure of Local Borrowing: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine. № 110. 16.02.2011. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/207-2003-%D0%BF (Accessed 18.01.2020).
5. Didenko, L.V., Golovenko, I.P. (2014). Local loans as a source of attracting fnancial resources to local authorities: a collection of scientifc papers of the National University of the State Tax Service of Ukraine. No 2, рр. 57–66.
6. Yushko, S.V., Zolotukhin, Ye.V. (2016). Institute of local borrowing in Ukraine: state and problems functioning. Bulletin of the Odessa National University. Series: Economics. Vol. 21, no 10, рр. 114–119.
7. Maksymchuk, O. (2019). Local borrowing as a source of capital expenditures for local budgets. The world of fnance. No 2, рр. 98–108.
8. Kvasnytsia, O. (2015). Practice and problems of local borrowing in Ukraine. The world of fnance. No 4, рр. 104–116.
9. Piontko, N.B. (2016). Municipal borrowing as a source of investment development in Ukrainian regions. Scientifc Bulletin of Kherson State University. Economic Sciences. No 17(3), рр. 121–127.
10. Zolotukhin, Ye.V. (2017). Comparative analysis of foreign experience of functioning of local borrowing markets: lessons for Ukraine. Investment: practice and experience, 2017. No 11, рр. 55–60.
11. Syniutka, N. (2015). Trends municipal debt policy in Ukraine. Economist. No 12, рр. 25–29.
12. Local debt and local guaranteed debt. Debt policy. Ministry of Finance of Ukraine. Available at: https://www.mof.gov.ua/uk/miscevij-borg-ta-miscevij-garantovanij-borg
13. Register of local borrowings and local guarantees. Ministry of Finance of Ukraine. Available at: http://195.78.68.18/minfin/control/uk/publish/archive/main?cat_id=68447.
14. Budget 2016: Statistical collection. Available at: http://195.78.68.18/minfin/control/uk/publish/archive/main?cat_id=68447.
15. Ofcial exchange rate of hryvnia to foreign currencies (average for the period). Ofcial Internet representation of the National Bank of Ukraine. Available at: https://bank.gov.ua/markets/currency-market.
16. Gross domestic product. State Statistics Service of Ukraine. Available at:  http://www.ukrstat.gov.ua/
17. Demographic and social statistics. State Statistics Service of Ukraine. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/.
18. Matkovsky, S.O., Galkiv, L.I., Grinkevich, O.S., Sorochak, O.Z. (2009). Statistics: a textbook. Lviv: New World–2000. 430 р.
19. Budget Code of Ukraine dated 08.07.2010 № 2456-VI. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17. (Accessed 18.01.2020).
20. Past Self-Restoration in Ukraine: Law of Ukraine of May 21, 1997 № 280/97-VR. Available at: https://zakon.radagov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80. (Accessed 18.01.2020).
21.On securities and stock market: Legislation of Ukraine dated 23.02.2006 № 3480-IV. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15. (Accessed 18.01.2020).
22. On the special destiny of human rights, the state of debt and the debt of the world: Legislation of Ukraine dated 19.05.2015, № 436-VIII. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-19. (Accessed 18.01.2020).
23. On approval of the Local Borrowing Procedure: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine. 16.02.2011. № 110. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/207-2003-%D0%BF. (Accessed 18.01.2020).
24. Lyuta, O.V., Pigul, N.G. (2014). Municipal borrowings as a source of formation of fnancial resources of local budgets in Ukraine. Financial and credit activities: problems of theory
and practice: materials of the II International. scientifcpractical conf. Kharkiv. September 25-26, 2014. Available at: http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/ 123456789/12509.
25. Boyko, S.V. (2015). Municipal bonds as a tool to attract funds to local budgets in terms of fnancial decentralization. Economy. Finances. Right. No 8(2), рр. 21–24.
26. Sinyutka, N.H. (2016). NG Formation and implementation of municipal debt policy in Ukraine: dis. ... cand. econ. Science: 08.00.08. Ternopil. 221 p.
27. NEFCO. Financing green greetings projects. Available at: https://www.nefco.org/%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BD%D0%B5%D1%84%D0%BA%D0%BE/.
28. Ukraine's pink fnancial sector strategy until 2025. Available at: https://bank.gov.ua/about/refactoring/developstrategy
ДолученняРозмір
PDF icon boyko_s._dragan_o._tkachenko_k.1-2020.pdf2.8 МБ