Ви є тут

Сучасні фінансово-економічні кризи і стійкість фінансово-банківської системи України

Проаналізовано та систематизовано чинники, проблеми і ризики, зокрема, техніко-технологічну та інноваційну відсталість,  особливості перебігу економічних  циклів у господарських системах країн, які перебувають на різних  ступенях розвитку, а також унаслідок підвищення конкурентоспроможності окремих із них  у глобалізованому світі формуються передумови для виникнення сучасних криз. Показано, що ситуація загострюється, коли світова економіка зростає, а на її тлі посилюються дисбаланси в глобальній  фінансовій системі та поширюється спекулятивний капітал. Розкрито, що першу глобальну кризу 2008–2010 рр. спровокувало безконтрольне поширення іпотечних кредитів на ринках нерухомості США і перенесення цих процесів на інші країни, в результаті чого виникли «фінансові бульбашки», відбувся обвал ринку і внаслідок виникнення ланцюгової реакції в цей процес втяглися інші ринки. Акцентовано  увагу на тому, що коли економіка України   знаходилась в стані перманентної кризи, вітчизняна  банківська система витримала усі внутрішні економічні, фінансові, валютні й інші  зміни, а також зовнішні турбуленції, які провокували у ній посилення негативних трендів.
Встановлено, що друга фінансово-економічна криза  2014–2016 рр. більшою мірою обумовлена внутрішніми проблемами: значно нижчим технологічним укладом (третій-четвертий порівняно з п’ятим-шостим в економічно розвинутих країнах), істотним відставанням української промисловості по рівню інноваційності від індустріальних галузей країн ЄС, високим рівнем зношеності основних засобів, значно вищою ресурсоємністю і нижчою продуктивністю праці, нереальністю за кілька років провести інноваційну модернізацію машинобудівних галузей по випуску засобів виробництва. Розкрито гостру загрозу  у тому, що унаслідок необмеженого збільшення спекулятивного капіталу посилилися структурні диспропорції  між реальним і фінансовим секторами. Систематизовано основні негативні наслідки кризи для фінансово-банківської системи: вони включають понад триразову девальвацію гривні, ліквідацію більше ста  банків та приватизацію найбільшого з них «Приватбанку», закриття кількох тисяч банківських структурних підрозділів та масштабне безробіття серед банківських працівників тощо.
Підтверджено, що третя фінансово-економічна криза 2020–2021 рр. має природне походження – її породила пандемія COVID-19, спричинена коронавірусом SARS-CoV, та її наслідками. Встановлено, що коронакриза спровокувала різноплановий негативний вплив на роботу промисловості і закладів соціального обслуговування, принесла суттєві збитки всім країнам і переважній більшості населення світу. Показано, що Україна виявилася більш стійкою до цих негараздів і з другого кварталу поточного року  почалось відродження докризового стану. Обгрунтовано, що впровадження заходів макропруденційної політики, яке  спрямоване  на попередження накопичення та реалізації системних ризиків у фінансовому секторі,  сприятиме підвищенню  стійкості фінансово-банківської системи, належному виконанню нею своїх основних функцій – фінансовому посередництву  та здійсненню платежів – і протистоянню кризовим явищам. Показано, що своєчасна та ефективна  реалізація макропруденційних інструментів підвищуватиме стійкість національної економіки і знижуватиме волатильність ВВП.
Ключові слова: фінансово-економічна криза, стійкість фінансово-банківської системи, економічний цикл, ринкова турбулентність, інфляція, рух капіталів, фінансові ринки.
1.Класифікація економічних циклів за тривалістю та їх характеристика.  URL: https://pidru4niki.com/1753060739985/politekonomiya/klasifikatsiya_ekonomichnih_tsikliv_trivalistyu_harakteristika_seredni_tsikli_fazi.
2.Шевченко В.Ю. Глобальний рух капіталу та конкурентоспроможність в умовах нестабільності. Теоретичні та прикладні питання економіки.  2013. Вип. 28. Том 1. С. 93–98. URL: http://tppe.econom.univ.kiev.ua/data/2013_28/zb28_12.pdf
3. Дем’янчук  І.А. Природа і особливості виникнення економічної турбулентності. Інвестиції: практика та досвід. 2012. № 5. С. 88–92.
4. Майбуров И.А. Причины глобальной финансово–экономической нестабильности.  Збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково–практичної конференції "Фінансова система України: проблеми та перспективи розвитку".  Київ: ЕКОМЕН, 2009. С. 108–109.
5. Гнатюк Н., Липко Н. Передумови, наслідки та перспективи подолання світової економічної кризи. Вісник Львівського університету. Серія економіка. 2009. Вип. 41. С. 137–144.
6. Стратегія макропруденційної політики Національного банку України. 21 грудня 2020 р. 24 с. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/strategiya–makroprudentsiynoyi–politiki–natsionalnogo–banku–ukrayini.
7. Тарасюк М.В., Малярчук О.В. Сучасний стан реалізації інноваційної політики України та її фінансове забезпечення. Економіка та держава. 2017. №1. С. 19–24.
8. Бердар М.М. Оцінка інноваційного розвитку підприємств харчової промисловості України.  Інвестиції: практика та досвід. 2018. №12. С. 20–26.
9. Структурні  перетворення в Україні: передумови  модернізації  економіки / А.П. Павлюк та ін.; за ред. Я.А. Жаліла.  Київ: НІСД, 2012. 104 с.
10. Попель С. Інноваційний розвиток України під впливом технологічних укладів. С. 308–311. URL: http://econf.at.ua/publ/konferencija_ 2014_10_16_17/sekcija_5_ekonomichni_nauki/innovacijnij_rozvitok_ukrajini_vid_vplivom_tekhnologichnikh_ukladiv/8–1–0–122.
11. Бавико О.Є., Петренко М.П. Управління структурною перебудовою економіки в умовах постіндустріальних трансформацій. Ефективна економіка. 2014. №12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3604
12. Розвиток промисловості для забезпечення зростання та оновлення української економіки: науково–аналітична доповідь / за ред. д–ра екон. наук Л.В. Дейнеко; НАН України, ДУ «Ін–т екон. та прогнозув. НАН України».  Київ, 2018. 158 с.
13. «Щодо напрямів реформування металургійної галузі України». Аналітична записка. URL: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/ekonomika/schodo–napryamiv–reformuvannya–metalurgiynoi–galuzi–ukraini–analitichna.
14. Зимовець В.В., Шелудько Н.М. Боргове навантаження та інвестиційна дисфункція в реальному секторі економіки України. Економіка промисловості. 2017. № 9. С. 82–96.
15. Онищенко Ю.І., Борисевич В.С. Етапи трансформації банківської системи України. Економіка і суспільство. 2016. Випуск 7. С. 805–812.  URL:  https://economyandsociety.in.ua/journals/7_ukr/135.pdf.
16. Валовой внутренний продукт. URL: https://index.minfin.com.ua/economy /gdp/2020/.
17. Руденко З.М. Фінансова криза в Україні 2014–2015 років: причини та інструменти регулювання. Науковий вісник НЛТУ України. 2015. Вип. 25.7. С. 216–221.
18. Total Intramural R&D Expenditure (GERD) by Sectors of Performance. URL:  http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/ statistics/search_database.
19. Науменкова  С.В., Міщенко С.В. Проблеми подолання негативного впливу глобальних диспропорцій   та формування нового геофінансового механізму.  Фінанси України. 2009. № 3. С. 23–36.
20. Мазуренко В.І. Світові фінансові кризи і національна економічна безпека: теорія і методологія: монографія. Київ: Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2007. 511 с.
21. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL:    http://ukrstat.org/ uk/operativ/operativ2014/ibd/iki_pr/iki_pr_u/kipr_14u_n.htm.
22. Пріоритети  інвестиційного  забезпечення  структурних реформ у промисловості України. Київ: НІСД, 2014. 57 с.
23. Дячек С.М., Поліщук О.А. Сучасний стан дебіторської заборгованості суб’єктів господарювання. URL: https://conf.ztu.edu.ua/wp–content/uploads/2019/01/27.
24. Основні засоби України за 2010 рік.  Стат. бюлетень. Київ: Держстат України, 2011. 202 с.
25. Основні засоби України за 2015 рік.  Стат. бюлетень. Київ: Держстат України, 2016. 19 с.
26. Филюк Г.М. Технологічна модернізація підприємств промисловості в Україні як основа їх економічної безпеки. 7 с. URL: http://tppe.econom.univ.kiev.ua/data/2015_31/zb31_01.pdf.
27. 2014 рік: Економічні підсумки для України  "Рік кризи та нові можливості". URL: http://www.ier.com.ua/ua/publications/regular_products/economic_results_... 4954.
28. Косова Т.Д., Стеблянко І.О. Валютна політика та структура платіжного балансу України: діалектика взаємозв’язку. С. 9–12. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/2_2016/4.pdf.
29. Белінська Я.В., Калита Т.А. Переваги кредитування інвестиційно–інноваційної діяльності на засадах державно–приватного партнерства в умовах глобалізації в Україні. Економіка та держава. 2018. № 8. С. 4–8.
30. Кількість банків в Україні (2008–2021). URL: https://index.minfin.com.ua/ua/banks/stat/count/.
31. Кричевська Т.О. Можливості підвищення ефективності грошово–кредитного стимулювання економіки (досвід Бразильського банку розвитку). Економіка України. 2014. № 3 (628). С. 20–41.
32. Вплив пандемії COVID–19 на місцеві фінанси. URL: https://decentralization.gov.ua/news/13503.
33. Пандемія COVID–19 спричинила втрату чверті мільярда робочих місць – звіт МОП. URL:  https://www.dw.com/uk/pandemiia–covid–19–sprychynyla–vtratu–chverti–miliarda–robochykh–mists–zvit–mop/a–56340090.
34. Бураковський Ігор. COVID–19 як економічна криза природного походження. URL:         https://espreso.tv/covid–19–yak–ekonomichna–kriza–prirodnogo–pokhodzhennya.
35. Рівень безробіття в Україні зріс на третину за рік.  URL: https://lb.ua/society/2021/01/25/476069_riven_bezrobittya_ukraini_zris.html
36. НБУ змінив дедлайн, коли статутний капітал банків має бути не менше 300 млн   .грн URL:   https://finbalance.com.ua/news/nbu–zminiv–dedlayn–koli–statutniy–kapital–bankiv–ma–buti–ne–menshe–300–mln–hrn
37. Шкляр А.І. Макропруденційне регулювання як елемент забезпечення фінансової стабільності.  Економіка і прогнозування. 2014. № 3. С. 32–40.
38. Визначено графік та умови тендерів з рефінансування. НБУ 28 квітня 2020 року. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/viznacheno–grafik–ta–umovi–tenderiv–z–refinansuvannya.
39. НБУ запроваджує для банків новий норматив NSFR. URL: https://finclub.net/ua/news/zelenskyi–vetuvav–zakon–pro–kryptoaktyvy.html.