Ви є тут

Стратегічні пріоритети розвитку агропродовольчого сектору економіки України.

У статті доведено, що сучасний етап розвитку агропродововльчого сектору економіки країни характеризується сильними позиціями в світовому експорті сільськогосподарської сировини і продуктів невисокого ступеня переробки (зернові, соняшникова олія тощо) та має імпортозалежність за окремими продуктами глибокої переробки, а також критично потребує засобів їх виробництва. Очевидно, що така ситуація не лише не сприяє забезпеченню продовольчої безпеки, а також є перешкодою до підвищення глобальної конкурентоспроможності досліджуваного сектору та країни загалом.
Аргументовано, що нові ризики, загрози та можливості обумовлюють необхідність обґрунтування стратегічних пріоритетів розвитку агропродовольчого сектору економіки країни із урахуванням сучасних трендів інноваційності та сталості. Визначено, що пріоритетним напрямом у галузі м’ясопереробної промисловості має стати розвиток глибокої переробки продукції тваринництва та ідентифіковано стримуючі чинники його реалізації. Обґрунтовано заходи щодо реалізації цього стратегічного пріоритету, а саме введення в дію нових потужностей по забою та глибокій переробці, забезпечених високоефективним енергоощадним інноваційним обладнанням, налагодження організації збору сировини (у т.ч. побічних продуктів).
Визначено, що пріоритетними напрямами розвитку ланцюгів поставок молокопродукції мають стати: технічне переозброєння, модернізація та реконструкція молокопереробного виробництва, впровадження ресурсоощадних та екологобезпечних технологічних ліній; будівництво нових і модернізація функціонуючих молокоприймальних пунктів охолодження та первинної обробки молока, створення малогабаритних молокопереробних цехів на кооперативних засадах; розвиток глибокої переробки молокосировини та створення виробництва таких продуктів як казеїн, суха молочна сироватка, лактоза, сироваткові білки та ін. Наведено напрями розвитку глибокої переробки зерна та цукрових буряків, що сприятиме диверсифікації товарного асортименту.
Доведено, що у нинішніх умовах розвитку агропродовольчого сектору інструменти державного регулювання окремих видів виробництва доцільно розглядати у комплексі підтримки як товаровиробників сільськогосподарської сировини, так і підприємств переробної промисловості, що сприятиме прояву синергетичного ефекту для кожного рівня учасника ланцюга поставок.
Аргументовано, що розвиток агропродовольчого виробництва буде відбуватися під впливом науково-технічних змін, посилення глобальних викликів, підвищення попиту на продукти харчування, уповільнення темпів росту продуктивності в цьому секторі та скорочення його ресурсного потенціалу, зростання чисельності міського населення та реалізації принципів сталого розвитку, які необхідно врахувати у стратегічній перспективі.
Обґрунтовано, одним із пріоритетних напрямів є розвиток сектору переробки відходів в агропродовольчому виробництві та продовольства на стадії споживання, що є необхідною умовою забезпечення сталості та конкурентоспроможності агропродовольчого виробництва. Це дозволить збільшити величину доданої вартості та, відповідно, створити нові робочі місця, знизити негативний вплив на навколишнє природне середовище та ін. 
Ключові слова: агропродовольчий сектор, стратегічні пріоритети, поглиблена переробка, м'ясо- і молоковиробництво, інноваційність, сталість.
1. Волатильність світових сільськогосподарських цін та заходи убезпечення від неї сільськогосподарського  виробництва і  продовольчого ринку. Ресурсні можливості розвитку аграрного сектору  економіки України: колективна монографія / О.В. Шубравська та ін.; за ред. д-ра екон. наук О.В. Шубравської; НАН України. ДУ «Інститут економіки та прогнозування». Київ, 2017. 440 с. С. 423–439.
2. Варченко О.О. Сучасний стан та тенденції формування міжгалузевих відносин в агропродовольчому комплексі України. Економіка та управління АПК. 2020. № 2. C. 41–54. DOI: 10.33245/2310-9262-2020-159-2-41-54.
3. Розвиток глибокої переробки зерна життєво необхідний для України. URL: https://agravery.com/uk/posts/show/dumka-ukraini-neobhidno-rozvivati-gliboku-pererobku-zerna
4. Жак Базен, Ганс ван Клінк. Альтернативні технології переробки цукрових буряків. URL: http://betaprocess.eu/betaprocess-your-bio-booster.php
5. Bioenergy Association. Global Bioenergy Statistics 2019 World.  URL:  https://www.greengrowthknowledge.org/research/global-bioenergy-statistics-2019
6. Soratana K., Khanna V., Landis A.E. Re-envisioning the renewable fuel standard to minimize unintended consequences: A comparison of microalgal diesel with other biodiesels. Appl. Energy, 2013, Vol. 112, P. 194–204.
7. An H.J., Wilhelm W.E., & Searcy S.W. Biofuel and petroleum-based fuel supply chain research: A literature review. Biomass & Bioenergy, 2011, vol. 35. P. 3763–3774.
8. EISA. Energy Independence and Security Act of 2007. 110th Congress. EISA. Public Law.  P. 110–140,
9. Model estimates food-versus-biofuel trade-off. / D. Rajagapol et al. California Agriculture, 2009. 63 p. URL: https://doi.org/10.3733/ca.v063n04p199
10. Shiv Prasad, Avinash P. Ingle.  Impacts of sustainable biofuels production from biomass. Book: Sustainable Bioenergy: Advances and Impacs. 2019. DOI: 10.1016/С2018-0-02-02445-7.
11. Gerald C. Shurson. The Role of Biofuels Coproducts in Feeding the World Sustainably. Annual Review of Animal Biosciences. 2017. Vol. 5. P. 229–254. DOI: 10.1146/annurev-animal-022516-022907.
12. Elia J.A., Baliban R.C., & Floudas C.A. Nationwide energy supply chain analysis for hybrid feedstock processes with significant CO2 emissions reduction. AIChE Journal, 2012. Vol. 58. P. 2142–2154.
13. Hosseini, S.A., & Shah N. Multi-scale process and supply chain modelling: From lignocellulosic feedstock to process and products. Interface Focus, 2011. 1. P. 255–262.
14. Sharma B., Ingalls R.G., Jones C.L., & Khanchi A. Biomass supply chain design and analysis: Basis, overview, modeling, challenges, and future. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2013. Vol. 24. P. 608–627.
15. Гальчинська Ю.М. Прогнозування енергетичного потенціалу біомаси як передумови розвитку біоенергетики в Україні. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. 2019. Вип.1. С. 120–127.
16. Perspectives  of  Ukrainian  bioenergy  development: estimation  by  means of cluster analysis and marketing approach / J.  Galchynska et al.  Economic  Annals-XXI. 2021.  Vol. 187(1-2). P. 63–74.
17. Гелетуха Г.Г., Желєзна Т.А. Стан та перспективи розвитку біоенергетики в Україні. Пром. теплотехника, 2017.  Т. 39, № 2. С. 60–63.
18. Калетнік Г.М. Розвиток ринку біопалив в Україні: монографія. Київ: Аграрна наука, 2008.  464 с.
19. Mathias Schindler Verdrengt die rebe bald den mais? Zuckerrebe. 2014. No. 1. P. 36–39.
20. Global Trends 2030: AlternativeWorlds: A Publication of the National Intelligence Council, 2012 (December). NIC 2012-001/ P. 31–38.
21. FAO SOFA report 2019: New insights into food loss and waste. URL:  https://www.ifpri.org/blog/fao-sofa-report-2019-new-insights-food-loss-and-waste#
22. FAO. Agricultural markets and sustainable development: Global value chains, small holder farmers and digital innovations. Rome, 2020. 164 p.
23. The State of Agricultural Commodity Markets 2015-2016. Trade and food security: achieving a better balance between national priorities and the collective good. Rome: FAO, 2015. URL: http://www.fao.org/3/i5090e/i5090e.pdf
ДолученняРозмір
PDF icon ibatullin_i._varchenko_o._artimonova_i._vernyuk_n._2-2021.pdf800.68 КБ