Ви є тут

Стратегічні перспективи розвитку особистих селянських господарств в Україні

В статті розглядаються особливості функціонування особистих селянських господарств, обґрунтування стратегічних сценаріїв їх розвитку та розробки дієвого механізму посилення їхньої ролі у формуванні агропродовольчих ресурсів України.
Із урахуванням сучасного стану аграрного сектору економіки та реальних умов існування ОСГ, виділено декілька альтернативних напрямів розвитку: індивідуальний (самостійний) розвиток; інтеграція ОСГ з сільськогосподарськими і переробними підприємствами; кооперація з іншими ОСГ та малими суб’єктами господарювання.
Аналіз структури сільськогосподарського виробництва у розрізі ОСГ споживчого, споживчо-товарного та товарного спрямування дозволяє зробити висновок про те, що перспективний розвиток селянських господарств буде зумовлювати зміну їх товарної пропозиції. Результати розрахункового аналізу середніх темпів зростання всіх трьох ресурсних складових показали: середньорічні темпи зростання доходів від оплати праці – 24,3 %; середньорічні темпи зростання фінансової допомоги – 21,5 %; середньорічні темпи зростання доходів від ОСГ – 14,6 %; середньорічні темпи зростання сумарних доходів  (ресурсів) – 18,7 %.
Застосувавши статистичний пакет «STATGRAPHICS», проаналізовано тенденції зменшення частки доходів сільських домогосподарств від власної праці і капіталу та зростання доходів від найманої праці. За допомогою моделі ARIMA зроблено прогноз до 2025 р., та виявлено, що частка доходів населення від ОСГ зменшиться до 20,2 %. Проте зменшення доходів від власної праці та капіталу має компенсуватися зростанням доходів від оплати праці, одержуваної у реальному секторі економіки.
Окрім цього, розраховано частку валової продукції господарств населення в загальному обсязі валової продукції сільського господарства. Для прогнозу було використано модель Брауна (модель експоненціального згладжування) з параметром alpha = 0,3639. За результатами розрахунків можна зробити висновок про те, що на перспективу частка валової продукції сільського господарства буде знижуватися та може досягти до 2025 р. 35,7 %.
На сьогодні очевидним є також те, що товарне ОСГ, за умови підвищення рівня товарності і дієвих механізмів реалізації виробленої продукції, може бути базою для розвитку підприємництва з виробництва сільськогосподарської продукції. Це можливо створити через організацію системи закупівлі виробленої продукції у населення, або через організацію системи споживчої кооперації.
Виходячи з цього, вважаємо, що важливого значення для задоволення потреби у фінансових ресурсах малих форм сільськогосподарських товаровиробників в Україні, досягнення максимального економічного ефекту від реалізації земельного потенціалу, і як результат, зниження ризиків в аграрному виробництві буде мати розвиток земельно-іпотечного кредитування. Механізмом вирішення
цієї проблеми, на наш погляд, є створення заставних фондів суб'єкта на рівні держави або об’єднаних територіальних громад.
Ключові слова: особисте селянське господарство, доходи сільських домогосподарств, сімейні фермерські господарства, сільські території, іпотечне кредитування, кооперація.
 
1. Varchenko, O.M., Svynous, I.V., Demchak I.M. (2013). Current state and problems of development of personal peasant farms in Ukraine. Bulletin of agrarian science. No 11, pp. 55–59. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vaan_2013_11_15 (Accessed 9.02.2020).
2. Demchak, I.M. (2014). Socio-economic essence of special peasant farms. Productivity of agro-industrial production. Issue 25, рр. 3–7. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pav_2014_25_3 (Accessed 20.02.2020).
3. Prosov, V.M. (2019). Mortgage lending in Ukraine: preconditions and current state. Scientifc notes of the National University "Ostroh Academy". Series: Economics. No.12, рр. 24–34. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoa_2019_12_6 (Accessed 7.02.2020).
4. Svynous, I.V. (2008). The problem of sustainability of personal peasant farms in times of economic crisis. Agroincom. No 3–4, рр. 45–49.
5. Fedyk, O.V. (2014). Methodical approaches to the choice of sales channels for agricultural products by households. Scientifc Bulletin of Lviv State University of Internal Affairs. The series is economic. 2014. Issue 2, рр. 228–234. Available at: http://www.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvse/02_2014/14fovpgn.pdf (Accessed 18.02.2020).
6. Shpychak, O.M., Svynous, I.V. (2008). Sales of products by private farms - costs, prices, efciency. Kyiv: IAE, 320 р.
7. Shulsky, M.G. (2016). Trends in the production of agricultural products by farms in the Lviv region. Scientifc Bulletin of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnology named after SZ Gzhytsky. Series: Food Technology. Vol. 18, no. 1(4), рр. 234–241. Available at: https://nvlvet.com.ua/index.php/food/issue/view/173 (Accessed 16.03.2020).
8. Sviatec Ju. (2007). Ukrainian peasant economy and new economic policy. Cliometric analysis of the socio-economic process: a monograph. Dnipropetrovsk. 216 р.
9. About the personal peasant economy: Law of Ukraine № 742-IV. 15.05.2003. Verkhovna Rada of Ukraine. Legislation of Ukraine. Available at: http://zakon4.rada. gov.ua/laws/show/742–15 (Accessed 10.03.2020).
10. Statistical information. State Statistics Service of Ukraine. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper_new.html (Accessed 4.02.2020).
11. Like them: American farmers. Dairy Market News. News agency "Milknews". 17.10.2016. Available at: https://milknews.ru/index/novosti-moloko_7237.html (Accessed 15.02.2020).
12. Who Holds Farm Debt? American Farm Bureau Federation. 2018. Available at: https://www.fb.org/market-intel/who-holds-farm-debt. (Accessed 18.03.2020).
13. Farm Operating Loans & Line of Credit Loans. Farm Plus Financial. 2019. Available at: http://www.farmloans.com/farm-loans/farm-operating-line-of-credit-loans. (Accessed 28.02.2020).
ДолученняРозмір
PDF icon dmytryk_o._1-2020.pdf1.27 МБ