Ви є тут

СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЗЕРНОВИРОБНИЦТВА У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

Розглядаються основні проблеми зерновиробництва у Вінницькій області. Основна увага приділяється оцінці основних чинників, які впливають на величину валового збору зернових та зернобобових культур. В процесі дослідження встановлено, що нині основним чинником, який визначає структуру посівних площ зернових та зернобобових культур є прибутковість. Нині на ринку зернових і зернобобових культур найбільшим попитом користується кукурудза на зерно. В зв’язку з цим найбільшу питому вагу в структурі посівних площ займає ця культура.
Встановлено, що нині більшість господарств корпоративного сектору аграрної економіки несуть суттєві втрати від низького рівня технічного забезпечення. Запропоновані шляхи підвищення ефективності використання зернозбиральної техніки у Вінницькій області. Головною причиною ситуації, що склалася в господарствах аграрного сектору, є дефіцит коштів, які б забезпечували відновлення основних засобів, надходження нових потужних і продуктивних машин.
Результати дослідження переконують, що питання відновлення матеріально-технічного потенціалу зерновиробництва потребує першочергового втручання держави й розробки відповідної програми довгострокового кредитування і лізингу для забезпечення сільгосптоваровиробників зернозбиральною технікою.
Доведено, що для забезпечення ефективного розвитку зерновиробництва необхідні такі заходи: удосконалення управління зерновиробництвом через використання його економічних методів у кожному господарстві; раціоналізація інформаційної системи управління шляхом поліпшення планування, прогнозування, обліку витрат, їх контролю у виробництві зерна; удосконалення збутової діяльності через розвиток інструментів маркетингу, використання нових форм безготівкових розрахунків, у т.ч. похідних цінних паперів (векселів, опціонів, ф’ючерсів), покупцями і замовниками зерна.
Ключові слова: зерно, сільськогосподарське підприємство, валовий збір, урожайність, технічне забезпечення.
 

© Мазур А.Г., Мазур С.А., Гонтарук Я.В.,  2018.
 1. Пехов В.А. Виробництво зерна та формування ефективності сільськогосподарських підприємств. Економіка АПК. 2016. № 8. С. 110-120.
 2. Рибалка О. І. Виробництво зерна пшениці у світі і в Україні. Збірник наукових праць Селекційно-генетичного інституту – Національного центру насіннезнавства та сортовивчення. 2013. Вип. 21. С. 6-17.
 3. Владика Ю. П. Інформаційне забезпечення управління виробництвом та реалізацією зерна сільськогосподарськими підприємствами. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія : Економіка і менеджмент. 2014. Вип. 4. С. 89-93.
 4. Захаріна О. В. Виробництво та конкурентоспроможність зерна в умовах глобалізації. Інноваційна економіка. 2014. №3. С. 149-155.
 5. Боднар О. В. Формування цін і витрат на виробництво зерна в сільськогосподарських підприємствах України. Наука й економіка. 2014. Вип. 1. С. 90-96.
 6. Материнська О. А. Виробництво та експорт зерна в Україні. Економіка АПК. 2013. №10. С. 49-53.
 7. Томашевська О. А., Онищук А. М. Економічна ефективність вирощування зернових культур і рівень їх конкурентоспроможності. Молодий вчений. 2017. №1. С. 709-713.
 8. Приймачук Т. Ю., Ратошнюк Т. М., Штанько Т. А. Економічна ефективність вирощування зернових культур у Житомирській області. Агропромислове виробництво Полісся. 2015. Вип. 8. С. 113-118.
 9. Юркевич Є. О. Економічна ефективність вирощування зернових культур у сівозмінах залежно від попередників. Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. 2011. Вип.53(1). С. 96-101.
 10. Грицюк П. М., Бачишина Л. Д. Моделювання впливу метеофакторів на урожайність зернових культур в розрізі областей Україні. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2015. № 3(1). С. 184-188.
 11. Єрмолаєв М. М., Товстенко М. П. Урожайність зернових культур залежно від попередників у Лівобережному Лісостепу. Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства УААН". 2008. Вип. 1. С. 40-43.
 12. Білоножко М. М. Виявлення основних чинників, що впливають на урожайність зернових культур. Інноваційна економіка. 2014. №4. С. 359-362.
 13. Матвієнко А. І. Урожайність озимих зернових культур у Правобережному Лісостепу України. Карантин і захист рослин. 2013. № 5. С. 15-17.
 14. Тараріко О. Г., Сиротенко О. В., Ільєнко Т. В., Кучма Т.Л. Прогнозна оцінка впливу змін клімату на урожайність зернових культур та їх валові збори в Україні з використанням космічної інформації. Екологічна безпека прибережної та шельфової зон та комплексне використання ресурсів шельфу. 2013. Вип. 27. С. 106-116.
 15. Андрійченко Л. В. Порудєєв В. О. Оптимізація попередників для озимих зернових культур у сівозмінах короткої ротації Південного Степу України. Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Серія : Екологія. 2014. Т. 232, Вип. 220. С. 67-70.
 16. Юркевич Є. О., Коваленко Н. П. Сівозміна – основний біологічний чинник збільшення врожайності зернових та олійних культур. Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони. 2011. № 1. С. 111-114.
 17. Юркевич Є. О. Економічна ефективність вирощування зернових культур у сівозмінах залежно від попередників. Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. 2011. Вип. 53(1). С. 96-101.
 18. Кучер А. В. Інтенсивність вирощування пшениці озимої в контексті підвищення конкурентоспроможності підприємств. Вісник аграрної науки. 2011. № 2. С. 71–75.
 19. Вожегова Р. А., Мунтян Л. В. Вплив елементів технології вирощування на інтенсивність кущення пшениці озимої різних сортів в умовах рисових сівозмін. Зрошуване землеробство. 2015. Вип. 64. С. 35-37.
 20. Лисікова В. Найпродуктивніші сорти озимої пшениці. Пропозиція. №2. 2008. С. 23–25
 21. Бабич-Побережна А. А., Побережний М. С. Кон’юнктура ринку пшениці ярої за сортами вітчизняної та зарубіжної селекції у Вінницькій області. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2016. № 11. С. 63-73.
 22. Пальчук Н. С. Формування врожайності різними сортами пшениці озимої при вирощуванні після сої в умовах північної частини Степу України. Вісник аграрної науки Причорномор'я. 2014. Вип. 4. С. 156-162.
 23. Білітюк А. П., Плакса В. М. Вплив строків сівби на продуктивність і якість зерна пшениці озимої в умовах Західного Полісся України. Вісник аграрної науки. 2011.№ 3. С. 23–28.
 24. Царенко О. М. Рослинництво з основами кормовиробницва. Суми: Університет книга, 2003. 456 с.
 25. Кривошея-Гунько І. О. Оцінка якості виробництва зернових сільськогосподарськими підприємствами Київської області. Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Сталий розвиток економіки». Хмельницький. 2011. № 2. C. 85–89.
 26. Скоцик В. Є. Технічна база сільськогосподарських підприємств: сучасний стан та проблеми вирішення. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 16. С. 70-73.
 27. Малолєткова О. Комбайни на голодному пайку. Урядовий кур’єр. № 86. 2010. С. 7–12.
 28. Білоусько Я. К., Бурилко А. В. Розвиток ринку сільськогосподарської техніки. К.: ННЦ ІАЕ, 2008. 120 с.
 29. Кравчук В., Сербій Є. Сільськогосподарське машинобудування: потенціал, прогноз та інноваційні виробництва. Техніка і технології АПК. 2016. № 5. С. 4-5.
ДолученняРозмір
PDF icon mazur_a._mazur_s._gontaruk_ya.1-2018.pdf (76)8.51 МБ