Ви є тут

СКЛАДОВІ ПРОЦЕСУ ВІДТВОРЕННЯ СІЛЬСЬКО- ГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ І РИЗИКУ

Запропоновано  авторське  визначення  поняття  відтворення  сільськогосподарського  виробництва.  Визначено  та 
описано  складові  процесу  відтворення  сільськогосподарського  виробництва  у  вітчизняній  практиці.  Конкретизовано 
загрози сучасному процесу відтворення сільськогосподарського виробництва в умовах невизначеності і ризику. 
Проаналізовано  досвід  ряду  країн  світу,  яким  вдалося  подолати  кризові  явища  у  процесах  відтворення 
сільськогосподарського  виробництва.  Запропоновано  напрями  покращення  стану  розвитку  сільськогосподарського 
виробництва в Україні.  
Ключові слова: відтворення, сільськогосподарське виробництво, загрози, ризики, обмін, розподіл, споживання. 

Іntegrating  social,  environmental,  and  economic  issues  in  sustainable  agriculture  /P.  Allen,  D.  Van  Dusen,  J.Lundy, 
S.Gliessman // American Journal of Alternative Agriculture. – 1991. – № 6. – P. 34–39. 
Dennis T. A. The Coming collapse of Western Europe's Farm Policy / T. A. Dennis // Outlook Ideas For The Future From 
Hudson Institute. 1997. – Vol. 1. № 9. – 13 p. 
3. Макурс К. Закономерности переходного периода в сельском хозяйстве и динамика производительности: обобщенный 
опыт стран Восточной Европы, бывшего СССР и Восточной  Азии [Электронный ресурс] / К. Макурс, Й. Ф.М. Суиннен // 
Материалы бесплатной электронной библиотеки. – Режим доступа :http://www.dissers.ru/books/2/1157–3.php. 
4.  Врублевская  В.В.  Экономическая  сущность  воспроизводства  в  сельском  хозяйстве,  его  виды  и  типы 
[Электронный ресурс] / В.В. Врублевская // Деловой мир. – Режим доступа к материалу: http://delovoymir. biz/2015/02/05/ 
ekonomicheskaya-suschnost-vosproizvodstva-v-selskom-hozyaystve-ego-vidy-itipy.html. 
5. Коваль П.В. Теоретико-методологічні аспекти відтворення в сільському господарстві / П.В. Коваль // Економіка 
АПК. – 2006. – № 1. – С. 109–117.  
6.  Сатир  Л.  М.  Концептуальні  засади  відтворення  виробничо-технічних  ресурсів  сільськогоcподарських  під-
приємств / Л. М. Сатир // Економіка та управління АПК. – 2012. – Вип. 8. – С. 78–83. 
7. Башмакова А.А. Развитие расширенного воспроизводства в сельском хозяйстве [Электронный ресурс]: дис. … 
канд.  экон.  наук:  08.00.05,  08.00.10  /  Башмакова  А.  А.  –  Режим  доступа:  http://www.dissercat.com/content/razvitie-
rasshirennogo-vosproizvodstva-v-selskom-khozyaistve.  
8. Онегіна В. М. Сучасні загрози продовольчій безпеці в Україні та державне регулювання / В.М. Онегіна // Вісник 
Харківського  національного  технічного  університету  сільського  господарства  імені  Петра  Василенка.  –  2014.  –  
Вип. 149. – С. 47–56. 
9. Рогулёв Ю. Великая депрессия [Электронный ресурс] / Ю. Рогулёв. – Режим доступа : http://postnauka.ru/faq/45709.  
10.  Офіційний  курс  валют  [Електронний  ресурс]:  Матеріали  офіційного  сайту  Національного  банку  України.  – 
Режим  доступу:  http://www.bank. 
gov.ua/control/uk/curmetal/currency/search/form/period?startPeriod=04.05.2015&endPeriod= 
29.05.2015&charCode=169&step=daily&outer=table. 
11. Индекс инфляции (Украина) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://index.minfin.com.ua/index/infl/.  
12. Сільське господарство України: доповідь [Електронний ресурс] / Дані Державної Служби Статистики України. – 
Режим доступу: http://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/publ7_u.htm. 
13.  Корнацький  А.  Кабінет  міністрів  –  найбільша  загроза  для  сільського  господарства  [Електронний  ресурс]  /  
А. Корнацький. – Режим доступа: http://sockraina.com/news/14950. 

ДолученняРозмір
PDF icon satur.pdf1.06 МБ