Ви є тут

Сільське господарство України : стан і перспективи розвитку

У статті представлено стан та проблеми розвитку агропродовольчого виробництва в Україні. Досліджено основні 
чинники,  що  блокують  економічний  розвиток  агросфери,  зокрема:  диспропорції  між  окремими  галузями  АПК, 
недостатня  забезпеченість  фінансовими  ресурсами,  низький  рівень  технічного  та  технологічного  оснащення,  значний 
обсяг імпорту продовольства, скорочення частки державної підтримки тощо. 
Обґрунтовані  основні  напрями  державного  регулювання  аграрного  виробництва  в  частині  фінансової  підтримки 
виробників  через  механізм  здешевлення  кредитів,  виплати  дотацій,  що  сприятиме  підвищенню  окупності  витрат  та 
прибутковості. Особливий акцент зроблено на розвиток аграрної освіти і науки.  
Ключові  слова:  сільське  господарство,  перспективи  розвитку,  економічний  ріст,  диспаритет,  державне 
регулювання, аграрна освіта та наука. 

1. Інформаційний довідник «Агробізнес України». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://agro.uacommerce.com. 
2. Статистичний збірник "Сільське господарство України" за 2013 рік / За ред. Н.С. Власенко.– К.: Державна служба 
статистики України, 2014.– 400 с. 
3.  Рябоконь  В.  П.  Розвиток  сільських  домогосподарств  в  умовах  трансформації  аграрного  сектору  економіки  /  
В. П. Рябоконь // Економіка АПК. – 2013. – № 9. – С. 12-20. 
4. Населення України за 2012 рік: Демографічний щорічник / [відп. за вип. Г.М. Тимошенко].– К.: Державна служба 
статистики України, 2013.– 449 с. 
5.  Механізми  поліпшення  техніко-технологічного  забезпечення  сільськогосподарського  виробництва  в  Україні 
[Електронний ресур]. - режим доступу: http://www.niss.gov.ua. 
 

ДолученняРозмір
PDF icon sokolska.pdf (55)279.41 КБ