Ви є тут

РИНОК ЯЛОВИЧИНИ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ

У статті проаналізовано сучасний  стан виробництва яловичини. Відображено динаміку виробництва яловичини в 
розрізі  категорій  господарств  та  структуру  утримання  поголів’я  великої  рогатої  худоби  в  Україні  в 
сільськогосподарських  підприємствах  та  господарствах  населення.  Особлива  увага  приділяється  розгляду  сучасних 
тенденцій  функціонування  ринку  яловичини.  Виявлено  проблемні  аспекти  експорту  яловичини.  Встановлено  основні 
фактори,  що  впливають  на  функціонування  ринку  яловичини  в  нинішніх  економічних  умовах  країни.  Обґрунтовано 
перспективи подальшого розвитку ринку яловичини в Україні. 
Ключові слова: ринок, яловичина, велика рогата худоба, структура виробництва, попит, експортний потенціал. 

1.  United States Department of Agriculture. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.fas.usda.gov/data. 2.  Galyean  M.  The  future  of  beef  production  in  North  America.  [Електронний  ресурс]  /  M.  Galyean,  Ch.  Ponce,  
J. Schutz. – Режим доступу: https://www.animalsciencepublications.org/publications. 
3.  Ринок м’яса великої рогатої худоби / [О.М. Шпичак, О.В. Боднар, Н.Г. Копитець та ін.] ; за ред. О.М. Шпичака // 
Поточна  кон’юнктура  і  прогноз  ринків  сільськогосподарської  продукції  та  продовольства  в  Україні  на  2014/2015 
маркетинговий рік”. Випуск 21. – К.: ННЦ ІАЕ, 2014. – С. 168-191. 
4.  Розвиток м’ясопродуктового підкомплексу України: моногр. / [М.В. Гладій, П.Т. Саблук, Н.Г. Копитець та ін.]; за 
ред. М.В. Гладія. – К.: ННЦ ІАЕ, 2012. – 354 с. 
5.  Аграрний  сектор  економіки  України  (стан  і  перспективи  розвитку)  /  [Присяжнюк  М.В.,  Зубець  М.В.,  Саб- 
лук П.Т. та ін.] ; за ред. М.В. Присяжнюка, М.В. Зубця, П.Т. Саблука, В.Я. Месель-Веселяка, М.М. Федорова. – К.: ННЦ 
ІАЕ, 2011. – 1008 с. 
6.  Пуцентейло  П.Р.  Конкурентоспроможність  м’ясного  скотарства  України:  теорія  і  практика:  моногр.  /  П.Р. 
Пуцентейло. – Тернопіль: ВПЦ “Економічна думка ТНЕУ”, 2011. – 420 с. 
7. Стан тваринництва в Україні за 2010 р. Стат. бюлетень. – К., 2010. – 130 с. 
8. Стан тваринництва в Україні за 2011 р. Стат. бюлетень. – К., 2011. – 129 с. 
9. Стан тваринництва в Україні за 2012 р. Стат. бюлетень. – К., 2012. – 129 с. 
10.  Стан тваринництва в Україні за 2013 р. Стат. бюлетень. – К., 2013. – 129 с. 
11.  Стан тваринництва в Україні за 2014 р. Стат. бюлетень. – К., 2014. – 122 с. 
12.  Today’s  Changing  Meat  Industry  and  Tomorrow’s  Beef  Sector.  [Електронний  ресурс]  /  Bastian  Ch.,  Bailey  DV., 
Menkhaus D. and Glover T. – Режим доступу: https://ag.arizona.edu/arec/wemc/papers/Today_Tomorrows.html 
13.  Food  and  agriculture  organization  of  the  United  Nations.  [Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу: 
http://www.fao.org. 

ДолученняРозмір
PDF icon koputets.pdf277.25 КБ