Ви є тут

РОЗВИТОК ФОРМ ІНСТИТУЦІЙНОГО ІНВЕСТУВАННЯ ТА ЇХ РОЛЬ В МЕХАНІЗМІ ЗАЛУЧЕННЯ КАПІТАЛУ У НАЦІОНАЛЬНУ ЕКОНОМІКУ

В статті розглянуто питання розвитку та значення інституційних інвесторів на вітчизняному фондовому ринку як основних інституцій по акумулюванню коштів населення та перерозподілу їх в реальний сектор економіки.
Досліджено тенденції та результати діяльності українських інституційних інвесторів за останні п’ять років. Показано, що попри кількісне зростання обсягів їх діяльності, використання потенціалу інститутів спільного інвестування (ІСІ) як механізму залучення коштів дрібних інвесторів є недостатнім для забезпечення подальшого розвитку українського фондового ринку.
Виконано критичний аналіз тривалої практики функціонування на вітчизняному ринку цінних паперів однієї з найбільш успішних компаній з управління активами – ПрАТ «КІНТО», яка наразі є інвестиційним керуючим дванадцяти інвестиційних фондів та одного недержавного пенсійного фонду.
Досліджено особливості використання різних інвестиційних стратегій інститутами спільного інвестування на фондовому ринку та їх вплив на кінцеві фінансові результати ІСІ.
Обґрунтовано, що використання інвестиційними фондами пасивно-активної стратегії є найбільш ефективним, оскільки забезпечує максимізацію доходу при мінімізації ризиків в середньо- та довгостроковій перспективі. З цією метою більшість інвестиційних фондів ПрАТ КУА «КІНТО» формує диверсифікований інвестиційний портфель, основу якого складають цінні папери найбільш інвестиційно привабливих компаній реального сектору економіки, які належать до «блакитних фішок» вітчизняного фондового ринку.
Ключові слова: інституційні інвестори, вартість чистих активів, закритий корпоративний недиверсифікований інвестиційний фонд, інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд.
1. Alexander, G. J., Sharpe, W. F. & Bailey, J. V. (2001). Fundamentals of Investments (3rd ed.). New Jersey: Prentice-Hall.
2. Gordon, A., Sharpe, W., & Bailey, J. (2001). Fundamentals of investments. New Jersey: Prentice Hall.
3. Davis E. P., &Steil B. (2001). Institutional investors. Cambridge, MA: MIT Press.
4. Markowitz, H. M. (1959). Portfolio selection: efficient diversification on investments (2nd ed.). New York: John Wiley & Sons Inc.
5. Fisher, I. (1930). The theory of interest. New York: MacMillan.
6. Fabozzi, F. J. & Markowitz, H. M. (Eds.). (2011). The theory and practice of investment management: asset allocation, valuation, portfolio construction and strategies (2nd ed.). New Jersey: John Wiley & Sons Inc.
7. Болдуева О. В. Інституційні аспекти розвитку ринку цінних паперів в Україні: монографія. Запоріжжя: Класич. приват. ун-т, 2013. 391 с.
8. Бланк И. А. Основы инвестиционного менеджмента. К.: Эльга-Н, Ника-центр, 2001. 512 с.
9. Ватаманюк В. Г. Розвиток інституційного інвестування в Україні. Фінанси України. 2007. № 3. С. 124–130.
10. Вірченко В. В. Формування інвестиційної структури фінансового ринку в умовах транзитивної економіки: дис… канд. екон. наук: 08.00.01. Київ. 2007. 276 с.
11. Корнєєв В. В. Інституційні орієнтири ринкових перетворень. Економіка і прогнозування. 2002. № 3. С. 82–90.
12. Науменкова С. В., Міщенко С. В. Інституційний розвиток фінансового сектору України. Фінанси України. 2008. № 7. С. 53–71.
13. Науменкова С.В., Міщенко С.В. Проблеми розвитку інститутів спільного інвестування. Економіка та держава. 2009. № 11. С. 46–48.
14. Офіційний сайт ПрАТ КУА "КІНТО". URL:: http://www.kinto.com
15. Офіційний сайт «КІНТО-Казначейський». URL: http://www.kinto.com/rus/funds/treasury/about/
16. Пластун В. Л. Інституційні інвестори: підходи до визначення сутності та роль на фінансовому ринку. Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: зб. наук. пр. Суми. ДВНЗ «УАСБ НБУ», 2012. Вип. 35. С. 185–194.
17. Пластун В.Л., Домбровський В.С. Підходи до класифікації інституційних інвесторів. Бізнес Інформ. 2012.
№ 9. С. 118–122.
18. Пластун В.Л. Діяльність інституційних інвесторів на фондовому ринку: теорія та практика: монографія. Суми: ДВНЗ «УАСБ НБУ», 2014. 330 с.
19. Поліщук Є.А. Діяльність небанківських фінансових установ в інституційній структурі ринку : монографія. Київ: КНЕУ, 2014. 340 с.
20. Про інститути спільного інвестування: Закон України від 05.07.2012 р. №080-VI (із змін.; редакція від 09.12.2015 р.). URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/5080-17/print146600 2638394908.
21. Річний звіт за 2017 рік Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. URL: https://www.nssmc.gov.ua/documents/rtchniy-zvt-nktspfrza-2017-rk.
22. Українська асоціація інвестиційного бізнесу. URL: http://www.uaib.com.ua.
23. Федоренко А. Актуальні проблеми залучення інвестиційного капіталу в корпоративний сектор економіки. Вісник ТНЕУ. 2009.  № 1. С. 20-30.
24. Фондовий ринок: підручник / Базилевич В.Д.  та ін. Київ: Знання, 2015. 621 с.
25. Юркевич О.М. Визначення сутності та ролі інституційних інвесторів на фінансовому ринку. Формування ринкової економіки. 2011. № 26. С. 149–157.
ДолученняРозмір
PDF icon shevchenko_a._zadorozhna_r._tkachenko_m._2-2018_pdf.pdf (60)5.58 МБ