Ви є тут

РОЛЬ І МІСЦЕ ДОХОДІВ ВІД ОСГ У ФОРМУВАННІ БЮДЖЕТУ СІЛЬСЬКИХ ДОМОГОСПОДАРСТВ УКРАЇНИ

Проведено дослідження ролі і місця особистих селянських господарств у формуванні бюджету сільських домогосподарств. Орієнтація на виробництво та реалізацію продукції тваринництва пов’язано в першу чергу з наявною матеріально-технічною базою та виробничою орієнтацію сільських домогосподарств.
Аналіз виробництва сільськогосподарської продукції свідчить про досить високу стійкість ОСГ до трансформаційних перетворень економіки країни, причому в процесі соціально-економічних перетворень економіки суттєво змінюється місце і роль особистих селянських господарств.
Необхідно відзначити, що в 2016 р. близько 46,4 % сільських домогосподарств не отримували доходи від реалізації продукції отриманої від особистого селянського господарства. Аналізуючи цей показник можемо констатувати, що дана категорія сільських домогосподарств використовує повністю отриману сільськогосподарську продукцію для задоволення власних потреб в продуктах харчування чи повністю відмовилась від його ведення. Це зумовлено складною демографічною ситуацією в сільських населених пунктах та переорієнтацією на інші джерела надходження грошових коштів членів сільських родин.
В нинішніх умовах визначити перспективи подальшого розвитку особистого селянського господарства, як джерела доходів сільських домогосподарств неможливо, оскільки враховуючи існуючий диспаритет між селом і містом у сфері соціального та економічного розвитку, а також наявність земельних площ, які знаходитимуться в приватній власності та потреби у свіжій, екологічно чистій продукції, виробництво та реалізація сільськогосподарської продукції здійснюватиметься в особистих селянських господарствах.
Встановлено, що на розвиток особистого селянського господарства впливатиме середовище сільського співтовариства, в якому знаходяться селяни. З іншого боку, молоде покоління жителів села, яке виховане в квазіринковому середовищі, та зростання рівня доходів сільського населення і одержання сільськогосподарської продукції у великотоварному виробництві створює всі передумови для відмови від отримання її в особистих селянських господарствах.
Ключові слова: дохід, реалізація, бюджет, сільське домогогосподарство, збут, тваринництво, рослинництво.
 

© Cвиноус І.В., Шепель Т.П., Степура Л.М., 2018.
 1. Малік М.Й., Шпикуляк О.Г. Тенденції і перспективи розвитку особистих селянських господарств. Економіка АПК. 2018. № 1. С. 11.
 2. Губені Ю.Е., Коверко Ю.О., Осіщук П.О. Розвиток особистих селянських господарств в умовах інституціональних змін. Економіка України. 2017. № 3. С. 59-67.
 3. Розвиток селянських господарств в умовах трансформацій аграрного сектору економіки / Малік М.Й. та ін. За ред. М. Й. Маліка. К.: ННЦ ІАЕ, 2017. 84 с.
 4. Свиноус І.В., Ібатуллін М.І. Розвиток кооперативних зв’язків при виробництві і збуту продукції особистими селянськими господарствами. Інноваційна економіка. 2015. № 3. С. 180-184.
 5. Тулуш Л.Д., Грищенко О.Ю. Трансформація високотоварних господарств населення в суб’єкти підприємництва: податково-бюджетні аспекти. Економіка АПК. 2018. № 1. С. 40.
 6. Удова Л.О. Особисті селянські господарства у системі обов’язкових платежів. Актуальні проблеми економіки. 2014. № 3. С. 455-462.
 7. Яворська Т.І., Франчук І.Б. Трансформація особистих селянських господарств у підприємницькі структури. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). 2014. № 3 (27). С. 48-52.
 8. Соколова А.О., Голій Н.П. Особисті селянські господарства як стабілізуюча ланка у виробництві продукції тваринництва Волинської області. Продуктивність агропромислового виробництва економічні науки. 2013. Вип. 24. С. 52-58.
 9. Войнича Л. Й. Особисті селянські господарства у формуванні кооперативних організацій. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Ґжицького. 2010. Т. 12, № 2(5). С. 18-21.
 10. Кропивко М. Особисті селянські господарства: феномен чи об’єктивні обставини? Економічний дискурс. 2016. Вип. 1. С. 11-21.
 11. Маркович Н.В. Особисті селянські господарства Львівщини: продуктивність, ефективність, перспективи. Вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка. 2016. Т. 21, Вип. 8. С. 41-45.
 12. Науменко В.В. Особисті селянські господарства Херсонщини, їх особливості та перспективи розвитку. Продуктивність агропромислового виробництва. 2016. № 28. С. 86-94.
 13. Юрчишин В. Концептуально важливий науковий погляд на господарства населення України. Економіка України. 2012. № 4. С. 86-87.
 14. Ярема Л.В. Розвиток сільского господарства Тернопільської області та його вплив на рівень життя сільського населення. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Сер. : Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. 2013. Вип. 181(1). С. 8-14.
 15. Решитько Т.В. Особливості зайнятості та доходів населення в особистих селянських господарствах. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. 2014. Вип. 25. С. 78-84.
 16. Булах Т.М., Плахотнікова Л.О. Особисті господарства та їхня роль у формуванні рівня добробуту сільського населення. Формування ринкових відносин в Україні. 2013. № 2. С. 195-198.
 17. Кальченко С.В. Шляхи оптимізації оцінки економічної ефективності сільськогосподарського виробництва в господарствах населення. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). 2014. № 2. С. 84-87.
 18. Кропивко М.М. Формальні об’єднання господарств населення виробничої сфери сільського господарства. Сталий розвиток економіки. 2014. № 2. С. 168-176.
 19. Податковий кодекс України редакція від 23.02.2017 № 1910-VIII. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/ show/2755-17/page/
 20. Кропивко М.М. Формальні об’єднання господарств населення виробничої сфери сільського господарства. Сталий розвиток економіки. 2014. № 2. С. 168-176.
 21. Запша Г.М., Дідур Г.І. Господарства населення в аграрному виробництві регіонів України. Агросвіт. 2015.
  № 8. С. 3-6.
 22. Талавиря М.П. Організаційно-економічний механізм державної підтримки розвитку сільських територій. К: Вид-во НАУ, 2008. 384 с.
 23. Крисанов Д., Удова Л., Варченко О. Сільські домогосподарства України в умовах глобалізації. Економіст. 2012. № 4. С. 32-39.
 24. Про безпечність та якість харчових продуктів: Закон України від 23.12.97 р. № 771/97-ВР (у редакції Закону України № 406- VII від 11.08.2013 р.) URL: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1086.726.0
 25. Свиноус І.В. Економічні аспекти функціонування особистих селянських господарств: монографія. К.: Аграр Медіа Груп, 2010. 414 с.
 26. Тулуш Л.Д. Формування механізму оподаткування доходів від ведення особистого селянського господарства. Науковий вісник Національного університету ДПС України. Серія: Економіка, право. 2010. №1. С. 144–151.
 27. Збарський В.К., Непочатенко О.О. Особисте селянське господарство у забезпеченні продовольчої безпеки України: зб. наук. пр. Уманського національного університету садівництва / А.Ф. Головчук (відп. ред.) та ін. Умань, 2011. Вип. 76. Ч. 2: Економіка. 412 с.
 28. Гринчук Ю.О., Свиноус І.В. Методичні підходи до трактування поняття “особисте селянське господарство” як форми дрібнотоварного виробництва. Економіка та управління АПК: зб. наук. пр. Білоцерк. нац. аграрн. ун-т. Біла Церква, 2012. Вип. 8 (95).
 29. Лютик Т.В. Економіко-організаційний механізм функціонування особистих селянських господарств: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.07.02. Х., 2006. 20 с.
 30. Бондаренко Н.М. Сутнісні аспекти самозайнятості в особистих селянських господарствах. Вісник Полтавської державної аграрної академії. Сер.: Економіка. Полтава, 2006. № 4. URL: http://www.pdaa.edu.ua/sites/default/ files/visnyk/2006/04/r7_4_20.
ДолученняРозмір
PDF icon svinous_i._shepel_t._stepura_l.1-2018.pdf8.45 МБ