Ви є тут

РЕАЛІЇ АВТОМАТИЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

На сьогодні впровадження санкцій до виробника та ряду дилерів одного з найбільш популярних програмних продуктів «1С: Бухгалтерія» в Україні поставило перед значною кількістю суб’єктів господарювання проблему вибору програмного забезпечення для ведення бухгалтерського обліку, яке було б дозволено для використання на території України.
У статті розглядаються можливості дозволених в Україні програмних продуктів для забезпечення бухгалтерського обліку. Аналіз програм «Парус-Бухгалтерія», «SAP», «Майстер : Бухгалтерія», «IP-PRO», їх функціональність та порівняння.
Огляд основних програмних продуктів, які широко використовуються на території України, показав, що не зважаючи на обмеження, більшість підприємств, зокрема й ті, що надають послуги з аутсорсингу, для ведення обліку продовжують користуватися програмою «1С: Бухгалтерія».
Визначено, що практичне застосування нового українського продукту «Майстер : Бухгалтерія», який претендує на право заміни програми «1С: Бухгалтерія», яка є забороненою в Україні, має необхідність адаптуватися до умов та характеристик сільського господарства на сільськогосподарських підприємствах.
Доведено, що серед усіх існуючих та дозволених для використання на українському ринку професійних програм обліку на сьогодні визнаний продукт «Майстер : Бухгалтерія».
Ключові слова: автоматизація, програма, комп’ютерні технології, форма обліку, бухгалтерський облік підприємства, «Майстер : Бухгалтерія».
1. Войнаренко М.П. Обліково-аналітичні аспекти управлінських концепцій: процеси формування та реалізації : моногр. / за наук. ред. М.П. Войнаренка і Л.В. Скоробогатої. Хмельницький : ХНУ, ФОП Мельник А.А., 2014. 605 с.
2. Желєзняк А.М. Проблеми та перспективи комп’ютеризації бухгалтерського обліку бюджетних установ. Науковий вісник НЛТУ України, 2012. Вип. 22. С. 350–354.
3. Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту : навч. посіб. К. : Знання-Прес, 2003. 349 с.
4. Осмятченко В.О. Бухгалтерський облік в умовах застосування інформаційних технологій : моногр. К. : КНЕУ, 2010. 263 с.
5. Офіційний сайт компанії SAP. URL: http://www.sap.com/cis/index.epx.
6. Павелчак-Данилюк О. Обґрунтування програмного забезпечення для автоматизації бухгалтерського обліку на підприємствах. Вісник Тернопільського національного технічного університету. 2017. № 1. С. 209–218.
7. Петренко Я.В. Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті : навч. посібник. Краматорськ : ДГМА, 2014., 320 с.
8. Писаревська Т.А. Інформаційні системи в управлінні персоналом та економіка праці. К. : КНЕУ, 2010. 284 с.
9. Про електронні документи та електронний документообіг: Закон України від 22.05.2003 року № 851- IV. Дата оновлення: 05.10.2017.
10. Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій): Указ Президента України від 28.04.2017. Офіційний вісник України. 2017., № 41. С. 8.
11. Система автоматизації обліку «ІС-ПРО». URL: https://stcentr.com.ua/ is-pro.
12. Тимейчук Т.Б. Аналіз можливостей програмного забезпечення автоматизації обліку в бюджетних установах. Вісник національного університету водного господарства та природокористування. 2010., Вип. 1 (49). С. 228–234.
13. Чернікова І.Б. Про особливості вибору інформаційних програм бухгалтерського обліку в управлінні ринковими структурами. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. 2015. (Вип. 1). С. 40–51.
14. Шабельник Т.В. Переваги і можливості програмного продукту Парус. URL: http://www.rusnauka.com/ 7_NMIW_2009/Matemathics/42132. doc.htm
15. Шара О.І. Забезпечення якості обліку бюджетних установ в умовах використання інформаційних технологій. Вісник Хмельницького національного університету. 2010. № 5. Т.3. С. 267–269.
16. Green David A., Benjamin M. Sand. Has the Canadian Labour Market Polarized? Canadian Journal of Economics, Vol. 48 (2). 2015. pp. 612-646.
17. MASTER : Бухгалтерія – нова програма для обліку на підприємствах малого та середнього бізнесу. URL: https://news.dtkt.ua/debet-kredit/partner-news/45185.
18. Rainer Andreas, Rita Strohmaier. Modeling the Diffusion of General Purpose Technologies in an Evolutionary Multi-sector Framework. Empirica 41 (3). 2014. pp. 425–444.
19. SAP Help Portal. URL: http://help.sap.com.
20. Thomas Edward Marshall, Sherwood Lane Lambert. Cloud-Based Intelligent Accounting Applications: Accounting Task Automation Using IBM Watson Cognitive Computing. Journal of Emerging Technologies in Accounting: Spring 2018. Vol. 15. No 1. pp. 199–215.
21. Vysotskaya A., Prokofieva M. The difficulties of teaching IFRS in Russia. Issues in Accounting Education. V.2.
No 28. P. 2013.pp. 309–319.
ДолученняРозмір
PDF icon khomovju_s._tomilova_n._khomovju_m._2-2018_pdf.pdf5.4 МБ