Ви є тут

ПРОГНОЗУВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО ВАЛОВОГО ПРОДУКТУ НА ОСНОВІ АПАРАТУ ШТУЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ

У статті розглянуто систему економіко-математичних моделей на основі використання алгоритмів штучних нейронних мереж для прогнозування ВВП. З цією метою запропоновано новий підхід до прогнозування ВВП на основі застосування моделей штучних нейронних мереж, що дає можливість передбачити зміну ВВП в майбутньому і допомагає визначати ступінь впливу того чи іншого фактора, які впливають на збільшення або зменшення рівня ВВП країни, завдяки чому з'являється опція регулювання як зростання ВВП, так і інших макроекономічних показників, які пов'язані зі зміною рівня ВВП.

Проведений аналіз доводить, що необхідно використовувати прогнозування ВВП для оцінки найважливіших макроекономічних параметрів, яке можливо здійснювати за допомогою побудови моделі нейронної мережі, що дозволить отримувати найбільш ефективні прогнози в майбутньому і застосовувати адекватні механізми впливу держави на динаміку ВВП, оскільки контроль зростання або спаду ВВП є ключовою проблемою економіки країни.

Ключові слова: моделювання, прогнозування, валовий внутрішній продукт, штучний інтелект, нейронні мережі.

 1. Система национальных счетов 2008. – Нью-Йорк, 2012 год. – 794 с.
 2. Волохова Л.Ф. Статистичний аналіз взаємозв'язку організаційно-фінансових чинників банківської системи / Л.Ф. Волохова, О. Ф. Євсєєнко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірник наукових праць ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України». – Випуск № 30. – Суми: ДВНЗ "УАБС НБУ", 2010. – С. 94-100.
 3. Герасименко С. С. Система національних рахунків: навч. посібник / С. С. Герасименко, В. А. Головко, І. М. Нікітіна. – К.: ІВЦ Держкомстату України, 2005. – 217 с.
 4. Головач А. В. Статистика банківської діяльності : навч. посіб. / А. В. Головач, В. Б. Захожай, К. С. Базилевич. – К.: МАУП, 1999. – 224 с.
 5. Головач А. В. Фінансова статистика (з основами теорії статистики): Підручник / А. В. Головач, В. Б. Захожай, Н. А. Головач, А. А. Шустіков. – К.: МАУП, 2005. – 496 с.
 6. Головач А.В. Статистичне забезпечення управління економікою: прикладна статистика: Навч. посібник / А.В. Го-ловач, В. Б. Захожай, Н. А. Головач. – К.: КНЕУ, 2005. – 333 с.
 7. Головко В. Статистика Національного банку України у світлі сучасних викликів / В. Головко // Вісник Національного банку України. – 2011. – №5. – С. 4-9.
 8. Головко В. А. Квартальні фінансові рахунки України: методологічні та практичні аспекти складання / В. Головко, А. Тетерук // Вісник НБУ. – 2011. – № 8. – С. 12-18.
 9. Євсєєнко О.Ф. Статистичне забезпечення процесу регулювання фондового ринку в Україні : дис... канд. екон. наук: 08.03.01 «Статистика» / О. Ф. Євсєєнко // Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2004. – 250 с.
 10. Ковтун Н. В. Статистическое изучение фондового рынка Украины : дис... канд. экон. наук: 08.03.01 «Статистика» / Н. В. Ковтун // Киевский гос. экономический ун-т. – К., 1996. – 233 с.
 11. Майба В. В. Статистичне оцінювання стійкості комерційних банків України : автореф. дис. ... канд. екон. наук: спец. 08.00.10 «Статистика» / В. В. Майба // ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». – К., 2010. – 20 с.
 12.  Майба В.В. Фінансові рахунки як інструмент оцінювання фінансової стабільності / В.В. Майба // Вісник Черкаського університету. Серія «Економічні науки». – 2012. – № 4 (217). – С. 3-11.
 13. Момотюк Л.Є. Аналіз та перспективи відображення фінансової діяльності в національних статистичних класифікаціях // Економіст. – 2013. – 6 (320). – С. 36-39.
 14. Моторин Р.М. Роль фінансового сектору у формуванні ВВП / Р. М. Моторин, К. Р. Приходько, Р. М. Приходько // Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії, 2006. – № 7. – С.37-44.
 15. Парфенцева Н.О. Розробка номенклатури фінансових послуг з метою статистичного оцінювання діяльності фінансових установ / Н. О. Парфенцева Л. Є. Момотюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2012. – № 134. – С. 59-61.
ДолученняРозмір
PDF icon novikova_1-2014.pdf724.78 КБ