Ви є тут

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ РИНКУ ПРОДУКЦІЇ М’ЯСНОГО СКОТАРСТВА

Розглянуто  сучасний  стан  інфраструктури  ринку  продукції  м’ясного  скотарства  в  Україні.  Визначено  проблеми 
розвитку  інфраструктури  ринку  продукції  м’ясного  скотарства.  Проведено  аналіз  виробничо-збутового  ланцюга 
яловичини у господарствах населення. Досліджено умови функціонування ринку живої худоби. Розглянуто формування 
оптових ринків живої худоби на базі переробних підприємств. Доведено доцільність проведення сертифікації пунктів із 
забою тварин. Визначено пріоритетні напрями розвитку інфраструктури ринку продукції м’ясного скотарства.  
Ключові слова: інфраструктура, м’ясне скотарство, ринок живої худоби, оптові ринки, сертифікація. 

1.  Дем’янчук  В.В.  Прогноз  виробництва  яловичини,  свинини  та  м’яса  птиці  в  світі  та  Україні  у  2014  році  /  
В.В. Дем’янчук // Теорія і практика ринків. – 2014. – № 1. – С. 166–175. 
2.  Денисенко  М.  П.  Проблеми  та  перспективи  розвитку  м’ясного  скотарства  в  Україні  /  М.  П.  Денисенко  // 
Ефективна економіка. – 2012. – № 11 [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http : //www.economy.nayka.com.ua. 
3.  Кирилюк  Є.М.  Проблеми  розвитку  інфраструктури  аграрного  ринку  /  Є.М.  Кирилюк  //  Агроінком.  –  2008.  –  
№ 5–6. – С. 3–9. 
4.  Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року / за ред. Ю. О. Лупенка, 
В. Я. Месель-Веселяка. – К.: ННЦ «ІАЕ», 2012. – 182 с. 
5.  Відродження  галузі  скотарства  в  умовах  ринкових  трансформацій:  зб.  тез  наук.  робіт  міжн.  наук.-практ. 
конференції (м. Одеса, 3–4 лютого 2012 р.) / В. М. Микитюк // «Економічні погляди: теорія і практика». – Одеса: у 2-х 
частинах. – О.: «Центр економічних досліджень та розвитку», 2012. –Ч.I. – С. 46–46. 
6.  Нечаев В. Регулирование агропродовольственного рынка – инструмент государственной политики / В. Нечаев, П. 
Михайлушкин // Экономика сельского хозяйства России. – 2011. – № 10. – С. 11–22. 
7.  Нуралиев С.У. Волгоградский оптовый продовольственный рынок как фактор стабилизации продовольственного 
снабжения региона / С.У. Нуралиев // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2006. – № 
5. – С. 1–6.  
8.  Пічкур  Т.  Стан  українського  ринку  м’яса  і  м’ясопродуктів  //  Т.  Пічкур,  Г.  Бандуренко,  Д.  Засєкін  //  Товари  і 
ринки. – 2011. – № 2. – С. 46–53. 
9.  Про оптові ринки сільськогосподарської продукції: Закон України від 25 червня 2009 року № 1561-VI [Електрон. 
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua 
10.  Про  основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів: Закон України від 23 грудня 
1997 року № 771/97-ВР  [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua  
11.  Цимбалюк  Ю.  А.  Розвиток  інфраструктури  аграрного  ринку  в  Україні  / Ю.  А.  Цимбалюк  //  Зб.  наук.  праць 
Уманського державного аграрного університету. – Умань, 2009. – Вип. 71. – Ч. 2: Економіка. – С. 19–24. 
12.  Шпикуляк О. Г. Проблеми розвитку та регулювання аграрного ринку / О. Г. Шпикуляк // Економіка АПК. – 
2009. – № 7. – С. 120–127. 
13.  Bhatia  M.  S.  Infrastructure  and  growth  in  agriculture  / M.  S.  Bhatia  //  Economic  and  Political  Weekly.  –  2009.  –  
Vol. 34, No. 13 (Mar. 27–Apr. 2), p. 43–48. 
 

ДолученняРозмір
PDF icon 2015_2_shust_ua.pdf265.49 КБ