Ви є тут

ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ЗБУТУ ПРОДУКЦІЇ В ПЕРІОД СТАНОВЛЕННЯ ЗЕРНОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ НАПРИКІНЦІ XVIII – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ ст.

У статті здійснено історико-економічний аналіз особливостей зерноторгівлі в умовах формування ринкових відносин наприкінці XVIII – першої половини ХІХ ст. Особлива увага приділяється розвитку збутової інфраструктури ринку зерна в Україні. Відстежуються важливі причинно-наслідкові зв’язки поміж політичними та економічними процесами, що відбувалися в Україні впродовж зазначеного періоду, а також наголошено, що у російській імперській дійсності завжди чітко можна відстежити детермінізм успіхів виробництва та торгівлі з політичною кон’юнктурою.

Ключові слова: зерноторгівля, інфраструктура, збут, логістичне забезпечення.

1. Вернеке О. До історії залізничного транспорту на Україні // Записки історико-філологічного відділу УАН. – К., 1927. – Кн. 11. – С. 308-320.

2. Военно-статистическое обозрение Российской империи / Состав. Фритче. – СПб., 1848. – Т. Х. – Ч. І: Киевская губерния. – 280 с.

3. Гордуновський О.М. Організація, розвиток та напрямки хлібної торгівлі в Україні у ХІХ ст. / О.М. Гордуновський – Черкаси: Брама-Україна, 2010. – 320 с.

4. Гуржій І.О. Розвиток товарного виробництва і торгівлі на Україні (з кінця ХVІІІ ст. до 1861 року). – К.: Вид-во АН УРСР, 1962. – 196 с.

5. Крупницький Б.Д. Гетьман Данило Апостол і його доба. / Б.Д. Крупницький – К.: Україна, 2004. – 286 с.

6. Крупницький Б.Д. Гетьман Мазепа та його доба. / Б.Д. Крупницький – К.: Грамота, 2008. – 352 с.

7. Покровский С. Внешняя торговля и внешняя торговая политика России. – М., 1947. – 326 с.

8. Семенов А. Изучение исторических сведений о российской внешней торговле и промышленности (с половины XVII столетия по 1858 г.) В 3 частях. – СПб., 1859. – Ч. 3. – 435 с.

9. Слабєєв І.С. З історії первісного нагромадження капіталу на Україні (чумацький промисел і його роль у соціально-економічному розвитку України ХVІІІ – першої половини ХІХ ст.) – К.: Наукова думка, 1964. – 148 с.

10. Слабченко М.Є. Матеріали до економічно-соціальної історії України ХІХ ст. В 2-х т. – Держвидав України, 1925. – Т.1. – 318 с.

ДолученняРозмір
PDF icon zemskiy_10-2013.pdf452.74 КБ