Ви є тут

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ

В  статті  висвітлені  результати  досліджень  проблем  розвитку  сільських  територій.  Узагальнено  світовий  та 
вітчизняний  досвід  їх  вирішення,  обґрунтовані  моделі  такого  розвитку:  галузеву,  перерозподільчу  та  територіальну. 
Визначені найбільш перспективні напрями сільського розвитку з урахуванням потенціалу самої території (виробничий, 
у т.ч. сільськогосподарський, туристський тощо); наявності повноцінного інституту місцевого самоврядування на селі; 
сприятливих  умов  для  розвитку  підприємництва;  відповідної  інфраструктури  (соціальна  та  інженерна);  кваліфіковані 
кадри для сільськогосподарського виробництва, освіти, медицини, сфери послуг, дієві державні та регіональні програми 
сільського розвитку.  
Ключові слова: сільські території, потенціал, місцеве самоврядування, освіта, кваліфіковані кадри, інфраструктура. 

1.  Про  схвалення  Концепції  Державної  цільової  програми  сталого  розвитку  сільських  територій  на  період  до  
2020 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України 03.02.2010 №121-р // zakon1.rada.gov.ua.  
2.  Іртищева  І.О. Європейський досвід економічного розвитку  сільських територій: проблеми адаптації /  І.О.  Іртищева,  О.М. 
Потапенко // Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її забезпечення: Праці ІІІ науково-практичного семінару з 
міжнародною участю (20–21 жовтня 2011 р.) / Відпов. ред. Є.М. Письменний, Н.В. Караєва. – Черкаси, 2011. – С. 197–204.  
3.  Стегней  М.І.  Сучасні  напрями  забезпечення  сталого  розвитку  сільських  територій:  європейський  досвід  і 
українські реалії / М.І. Стегней //Актуальні проблеми економіки. – №3(141). – 2013– С. 125–133.  
4.  Іртищева  І.О.  Інноваційний  розвиток  сільських  територій:  адаптація  міжнародного  досвіду  в  національних 
реаліях: монографія / І.О. Іртищева, А.Я. Сохнич. – Миколаїв, 2012. – 172 с.  
5.  Ключник  А.В.  Зайнятість  населення  сільських  територій:  проблеми  та  стратегічні  напрями  їх  вирішення  /  
А.В. Ключник // Регіональна економіка.– 2011.– №1. – С. 134–139.  
6.  Ключник  А.В.  Формування  і  розвиток  економічного  потенціалу  сільських  територій  України:  монографія  /  
А.В. Ключник. – Миколаїв: Дизайн та поліграфія, 2011. – 468 с.  
7. Спільна аграрна політика Європейського союзу: можливості та виклики для України: Аналітична доповідь. – К.: 
Національний інститут стратегічних досліджень, 2011. – 19 с.  

ДолученняРозмір
PDF icon danilenko.pdf222.5 КБ