Ви є тут

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

У статті визначено необхідність удосконалення кредитної політики у визначенні збалансованих пропорцій інвестування в основний і оборотний капітал сільськогосподарських підприємств. Розроблені моделі прийняття рішень менеджерами щодо вибору можливостей інвестування аграрних підприємств з метою утримання в працездатному стані матеріально-технічної бази. Обгрунтовано вибір оптимальних інвестиційних рішень через розрахунок ефективності придбання матеріально-технічних ресурсів за різних варіантів джерел інвестування і терміну надання кредитів.

Ключові слова: кредитна політика, інвестиційне рішення, товарний кредит, модель кредитування.

  1. Хауха Н. М. Етапи розвитку, стан та перспективи техсервісного обслуговування сільськогосподарської техніки в АПК / Н. М. Хауха // Продуктивність агропромислового виробництва. ‑ 2009. ‑ № 12. – С.100–107.
  2. Белявцев М. І. Інфраструктура товарного ринку / М. І. Белявцев, Л. В. Шестопалова. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 416 с.
  3. Бланк И. А. Управление финансовыми ресурсами / И. А. Бланк. – М.: Омега-М, 2011. – 768 с.
  4. Формування витрат виробництва сільськогосподарської продукції та їх моніторинг у передових країнах / [Шпичак О. М. [та ін.]; за ред. О. М Шпичака. – К.: ННЦ ІАЕ, 2012. ‑ 204 с.
  5. Марцишевська Ю. Л. Роль фінансово-кредитного забезпечення підприємств аграрного сектору / Ю. Л. Марцишевська // Економіка АПК. – 2009. ‑ № 5. – С. 98‑100.
  6. Крамаренко І. С. Кредитне забезпечення аграрних підприємств: стан, проблеми, перспективи / І. С. Крамаренко // Бізнес-навігатор. – 2010. – № 3(20). Електронні наукові фахові видання / Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/ portal/soc_gum/biznes/2010_3/2010/03/100321.pdf
ДолученняРозмір
PDF icon satur_10-2013.pdf225.63 КБ