Ви є тут

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ АГРОСТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

У статті представлено та проаналізовано основні положення законодавчої бази щодо регулювання відносин у сфері страхування сільськогосподарської продукції. Запропоновано модель функціонування та розвитку системи страхування сільськогосподарської продукції в Україні. Розглянуто складові дворівневої системи агрострахування та основні передумови формування довіри між страховиками, виробниками сільськогосподарської продукції та державою. Обгрунтовано наслідки впровадження даної системи. Досліджено та проаналізовано сучасний стан сфери сільськогосподарського страхування. Проаналізовано основні страхові продукти та послуги, що надаються страховими компаніями, а також наведено послуги агрострахування, що не знайшли практичного впровадження на вітчизняному ринку. Обґрунтовано доцільність страхування витрат та врожаю сільськогосподарських виробників та розглянуто найбільш прийнятні варіанти з відповідним рівнем франшизи та покриття. Встановлено, що новим видом страхових продуктів є погодні індексні, що дозволяють визначати збитки від впливу несприятливих погодних подій та захистити сільськогосподарських товаровиробників від природно-кліматичних ризиків.
Ключові слова: система страхування, страховик, ризик, управління ризиками, страхування сільськогосподарської продукції, страхові продукти, страхування витрат, страхування врожаю.
 1. Волошина О. Агрострахування в Україні не працює через відсутність довіри сільгоспвиробників. 2017. URL: http://www.agravery.com/agrostrahuvanna-v-ukraini-ne-pracue-cerez.
 2. Берегова В. В. Агрострахування в Україні як інструмент управління ризиками. Таврійський науковий вісник. 2012. № 79. С. 218–223.
 3. Заріпов А. Кому потрібне індексне страхування? 2016. URL: https://propozitsiya.com/ua/komu-potribne-indeksne-strahuvannya.
 4. Створення ефективної системи агрострахування з активною участю держави – можливі варіанти для України. Аналітична записка. Проект «Розвиток агрострахування в Україні», Міжнародна фінансова корпорація (IFC, Група Світового банку). 2011. URL: http://www.ifc.com
 5. Зоря О. П. Розвиток аграрного страхування в Україні. 2009. URL: http://www.rusnauka.com/33_NIO_2009 / Economics / 54572.doc.htm
 6. В Украине разработан и обсуждается проект концепции развития агрострахования. Фориншурер. URL: http://forinsurer.com/ news/14/06/23/31086.
 7. Татаріна Т. В. Тенденції розвитку ринку аграрного страхування в Україні. Проблеми економіки. 2016. № 3. С. 89–94.
 8. Mahul, O. and Stutley, J. (2010). Stutley Government Support to Agricultural Insurance, Challenges and Options for Developing Countries. Washington D.C.: The World Bank. 265 p. URL : http://documents.worldbank.org/curated/en/ 698091468163160913/pdf/538810PUB0Gove101Official0Use0Only1.pdf.
 9. OECD. (2016). Risk Management in Agriculture: What Role for Governments? URL: https://www.oecd.org/agricul-ture/agricultural-policies/49003833.pdf.
 10. Global Index Insurance Facility. (2016). Introduction to agricultural insurance and risk management. URL: https://www.indexinsuranceforum.org/sites/default/files/Manual_01%2BCover_Small.pdf.
 11. Soliwoda M. (2016). Crop and livestock insurance in Poland reconsidered: challenges from the perspective of agricultural policy. URL: https://ageconsearch.umn.edu/bitstream/249991/2/Soliwoda%20%20PL%20EAAE%20Seminar% 20Wageningen_full%20paper%208.10.2016.pdf.
 12. Capitanio, F., Bielza M.D.C., Cafiero, C., y Adinolfi, F. (2011). “Does market competitiveness significantly affect public intervention in agricultural insurance: the case in Italy”. Applied Economics, No 43(27). pp. 4149–4159.
 13. Clipici, E., Frant, F. (2013). The Evolution of Agricultural Insurance Market. Lucrări ùtiinĠifice, Seria I,
  No 15(3). pp. 1–8.
 14. Пікус Р.В., Приказюк Н.В., Тлуста Г.Ю. Управління фінансовими ризиками : практикум. Київ : Логос. 2012. 280 с.
 15. Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою: Закон України від 09.02.2012 р. № 4391. URL: http://zakon. rada.gov.ua/.
 16. Про страхування: Закон України від 7 березня 1996 р. № 85/96. Дата оновлення: 06.12.2018. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80
 17. Фисун І. Зарубіжний досвід страхування аграрних ризиків та доцільність його застосування в Україні. 2011. URL: http://www.rusnauka.com/1_NIO_2011/Economics/ 78211.doc.htm
 18. Гутко Л. М. Державна підтримка страхування агроризиків: досвід США. Вісник СНАУ. № 1. 2009. С. 98–105.
 19. Малік М., Гудзь Г. Організація страхового захисту у аграрному підприємництві – зарубіжний досвід. Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Економіка. 2015. № 8. С. 19–25.
 20. Козьменко О. В. Страховий ринок України у контексті сталого розвитку : монографія. Суми : ДВЗН «УАБС НБУ». 2008. 350 с.
 21. Чувакина В. С. Становление и развитие институциональной среды российского рынка агрострахования. Вестник Томского государственного университета. Экономика. 2013. № 2(22). С. 52.
 22. Остапенко О. М. Удосконалення вітчизняної системи страхування аграріїв з урахуванням зарубіжного досвіду. Економіка: реалії часу. 2013. № 5. С. 19–30.
 23. Siamwalla, A., and Valdes, А. Should Crop Insurance be Subsidized? (1986). In Crop Insurance for Agricultural Development. Baltimore MD : Johns Hopkins University Press. 456 p.
 24. Осадець С. С. Страхування : підручник. К. : КНЕУ. 2002. 599 с.
 25. Осадець С. С., Артюх Т. М., Гаманкова О. О. Страхові послуги : підручник. К. : КНЕУ. 2007. 464 с.
 26. Кравчук О. В. Становлення аграрного страхування: світовий та вітчизняний досвід. Вісник Сумського національного аграрного університету. Сер. «Фінанси і кредит». 2011. № 2. С. 85–91.
 27. Герасименко Н., Гринюк І., Ільїна Н. Як застрахувати виробництво сільськогосподарських культур : практичний посібник з агрострахування. К. : Міжнародна фінансова корпорація. 2007. 95 с.
ДолученняРозмір
PDF icon gerasimenko_i._tkachenko_k._rudich_o._2-2018_pdf.pdf10.18 МБ