Ви є тут

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ СВИНАРСТВА У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

У статті з'ясовано, що підвищення ефективності діяльності підприємства є однією із фундаментальних проблем як економічної теорії, так і теорії управління. Доведено, що категорія «економічна ефективність» є не лише найбільш узагальнювальним поняттям, але й розглядається як складна соціально-економічна категорія відтворення, яка характеризує процеси розвитку продуктивних сил і виробничих відносин. Встановлено, що в умовах концепції економіки замкнутого циклу або циркулярної економіки ефективність свинарства доцільно розглядати в умовах раціонального споживання виробничих ресурсів та мінімізації негативного людського впливу на навколишнє середовище.
Проаналізовано ефективність виробництва продукції свинарства у сільськогосподарських підприємствах Київської, Черкаської, Вінницької, Хмельницької областей, та визначено, що ефективність виробництва продукції свинарства на 33 % залежить від забезпеченості виробничими фондами, 56 % ‒ організації виробничого процесу,
11 % ‒ від інших чинників. Виявлено, що в Україні для розведення використовуються універсальні породи свиней з великим вмістом в тушах жиру та з високими витратами кормів, які не спроможні забезпечити виробництво конкурентоспроможної свинини.
Виділено найважливіші умови підвищення економічної ефективності виробництва продукції свинарства – раціональне використання виробничого потенціалу, отримання від тварин більшої віддачі, за умови мінімального негативного впливу на навколишнє середовище, додержання вимог біобезпеки, реалізація програм соціально-відповідального партнерства тощо.
З усіх чинників технологічного та організаційно-управлінського блоків, що впливають на рівень продуктивності тварин, найбільше значення має їх годівля, рівень впливу якого становить 50‒60 %. З метою проведення більш глибокого аналізу зроблено групування середніх і великих сільськогосподарських підприємств за рівнем середньодобових приростів, який свідчить про те, що досягнуті показники продуктивності до 240 грам не забезпечують прибутковість вирощування свиней, а тільки із рівнем середньодобових приростів 481‒521 грам та рівнем повної собівартості до 3000 грн/ц забезпечується відносно позитивний рівень прибутковості. При цьому в структурі повної собівартості витрати на корми складають 57‒69 %, близько 10 % ‒ оплата праці, решта – інші прямі, загальновиробничі та витрати на біобезпеку, які зросли у зв’язку з поширенням африканської чуми в Україні.
Узагальнення результатів досліджень дозволило також встановити, що економічно доцільним вважається виробництво свинини тоді, коли на 1 ц приросту витрачати не більше 6‒7 кормових одиниць упродовж відгодівельного періоду в 6‒7 місяців та живій масі однієї голови 100‒110 кг.
Вважаємо, що в сільськогосподарських підприємствах ефективне виробництво свинини буде досягатися за таких умов: виробництво максимально можливого обсягу якісної й безпечної продукції при оптимальній величині ресурсів та нормативних втратах на різних стадіях виробництва; урахування соціальної складової виробництва (повне задоволення потреб населення у продукції свинарства відповідно до обґрунтованих норм, забезпечення розвитку сільських територій у напрямі мінімізації відмінностей у рівнях життя сільського та міського населення); урахування екологічної складової виробництва (мінімізація негативного впливу на стан навколишнього природного середовища, додержання екологічних вимог при виробництві продукції, утилізації відходів та ін.), а також досягнення рівня дохідності, за якого забезпечуватиметься розширене відтворення.
Ключові слова: ефективність, підприємство, категорія, ефект, виробничо-господарська діяльність, рентабельність виробництва.
 
doi: 10.33245/2310-9262-2019-148-1-50-64
 

© Підгорний А.В., 2019.
 1. Гудков С. Філософія економіки: праксеологічне значення для України. Вісник КНТЕУ. 2018. № 1. С. 45‒54.
 2. Синяков С. В., Юрченко Е. А. Філософія та економічна наука. Економіка та управління на транспорті. НТУ, 2016. Вип. 3. C. 154–160.
 3. Подолинский С. А. Труд человека и его отношение к распределению энергии. Мыслители отечества. 1991. С. 8–10.
 4. Менеджмент: теорія і практика: навчальний посібник / А. А. Ма-аракі та ін.; заг. ред. канд. екон. наук., проф. Г. Є. Мошека. Київ: Атіка, 2007. 584 с.
 5. Андрійчук В. Г. Економіка підприємств агропромислового комплексу: підручник. Київ : КНЕУ, 2013. 779 с.
 6. Економічна енциклопедія. Т.1. / C. B. Мочерний та ін. Київ : Видавничий центр «Академія», 2000. 864 с.
 7. Економіка підприємства: підручник / за ред. А.В. Шегди. Київ : Знання, 2006. 614 с.
 8. Економіка підприємства: підручник / за заг. ред. С.Ф. Прокопивного. Вид. 2-ге, перероб. та доп. Київ : КНЕУ, 2009. 449 с.
 9. Побережна Н. М. Ефективність використання виробничого потенціалу: теоретичний та практичний аспекти. URL: http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/ files/mmi2012_3_212_220.pdf.
 10. Полегенька М. А. Теоретична сутність економічної категорії «ефективність». Агросвіт. № 10. 2016. С. 69‒74.
 11. Основи економічної теорії : політекономічний аспект. підручник / Г. Н. Климко та ін.; за ред. Г. Н. Климка. Київ : Вища школа, 1994. 559 с.
 12. Економіка продуктового підкомплексу: навчальний посібник / за ред. професора В.К. Збарського. Київ : НУБіП України, 2012. 415 с.
 13. Тарасенко Г. С. Эффективность сельскохозяйственного производства в условиях хозрасчета. Киев : Изд-во УСХА, 1991. 176 с.
 14. Макконнелл К. Р., Брю C. Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика: пер. с 13-го англ. изд. Москва: ИНФРА-М, 1999. 974 с.
 15. Андрійчук В. Г. Ефективність діяльності аграрних підприємств: теорія, методика, аналіз: монографія. вид. 2-ге. Київ : КНЕУ, 2006. 292 с.
 16. Прядко В.В. Теоретико-методологічні аспекти ефективності сільськогосподарського виробництва. Економіка АПК. 2003. № 10. С. 69‒77.
 17. Кісіль М. І. Критерій та показники економічної ефективності малого та середнього бізнесу на селі. Економіка АПК. 2001. № 8. С. 59‒64.
 18. Армстронг М. Менеджмент : методы и приемы : пер. с 3-го англ. изд. Київ : Знання-Прес, 2006. 876 с.
 19. Економічна теорія: Політекономія: підручник / за ред. В.Д. Базилевича. 9-те вид., перероблене і доповнене. Київ : Знання, 2014. 710 с.
 20. Економічна енциклопедія у 3 т. Т.1. / C. B. Мочерний (відп. ред.) та ін. Київ : Видавничий центр «Академія», 2000. 864 с.
 21. Карпенко А. С. Критерії економічної ефективності сільськогосподарських підприємств. Вісник Сумського національного аграрного університету. 2010. № 9(2). С. 110‒112.
 22. Онисько С. М., Богач М. М. Ефективність сільського господарства Львівської області й рівень життя сільського населення. Економіка АПК. 2012. № 3. С. 40–44.
 23. Wathes C.M.Buller H.Maggs H.Campbell M.L. Livestock production in the UK in the 21 st century: A perfect storm averted. Animals. 2013. Vol. 3. Issue 3. Рp. 574–583. DOI: http://doi 10.3390/ani3030574.
 24. Future global pig production systems according to the Shared Socioeconomic Pathways / L. Lassaletta et al Science of the Total Environment, 2019. Vol. 665. Рp. 739–751. DOI: http://doi10.1016/j.scitotenv.2019.02.079.
 25. Wang Y.Wu F.Peng X.Tong X. Analysis of economic efficiency and energy flow characteristics of a circular and integrated agriculture model in the Loess hilly region. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering, 2016. Vol 32. P. 199‒206. DOI: http://doi 10.11975/j.issn.1002-6819.2016.z2.027.
 26.  Parralejo A.Royano L.González J.González J. Small scale biogas production with animal excrement and agricultural residues. Industrial Crops and Products, 2019. Vol. 131. P. 307‒314. DOI: http://doi10.1016/j.indcrop.2019.01.059.
 27. Варченко О.М. Складові економічного механізму сталого розвитку сільського господарства. Економіка та управління АПК. 2012. С. 5–10.
 28. Шумпетер Й.А. Теория экономического развития. Москва : Прогресс, 1982. 355 с.
 29. Farrell M.J. The Measurement of Productive Efficiency. Journal of the Royal Statistical Society. Series A, 1957. Vol. 120.(3). P. 253–290.
 30. Lawrence Denis, Erwin Diewert, John Fallon. Total Factor Productivity Index Specification Issues. Economic Insights, 2009. 62 p.
 31. An introduction to efficiency and productivity analysis / by Timothy Coelli. 2nd ed. Springer, 1998. 331 p.
 32. Шавалюк О., Попівняк Р. Свинарство як ефективна галузь продовольчого комплексу України. Вісник Львівського національного аграрного університету. Сер. Економіка АПК. 2014. № 21(1). С. 357‒360.
 33. Ніценко В. С. Економічна ефективність інтенсифікації галузі свинарства: теоретико-методичний аспект. Формування ринкових відносин в Україні. 2016. № 1. С. 107‒111.
 34. Войтенко С. Відтворювальна здатність свиней залежно від породи та племінного господарства. Тваринництво України. 2016. № 6. С. 24‒28.
 35. Гришина Л. П., Малик В. І. Порівняльна оцінка продуктивних ознак свиней великої білої породи провідних господарств України (за даними ІІІ тому ДКПТ великої білої породи). Свинарство. 2012. Вип. 61. С. 75‒82.
 36. Об оценке племенных качеств свиней / В. Бекенев и др. Свиноводство. 2009. № 3. C. 5–7.
 37. Святківська Є. Рентабельне свинарство. Farmer. 2016. № 6. C. 10–13.
 38. Вільович В. Що заважає розвиватися? Аграрний тиждень. 2011. № 13. C. 8–9.
 39. Польовий Л. В., Березовська Ю. Л. Вплив мікроклімату на відтворні ознаки свиноматок та живу масу поросят великої білої породи. Зб. Вінн. нац. аграр. ун-ту. Сер. «Сільськогосподарські науки». 2010. Вип. 4 (44). C. 77–79.
 40. Повод М. Г., Коваль Ю. А. Залежність відгодівельної продуктивності свиней різних генотипів від умов їх утримання під час відгодівлі. Зб. Вінн. нац. аграр. ун-ту. Серія «Сільськогосподарські науки». 2010. Вип. 4 (44). C. 70–76.
 41. Рибалко В. Червона білопояса – гордість українських селекціонерів. Аграрний тиждень. 2010. № 32. C. 11–12.
 42. Лучин І., Фокшей М. Чия свиня краща? Agroexpert: практ. посіб. аграрія. 2010. № 7. C. 61–63.
 43. Методичні положення з розроблення нормативних систем продуктивності у свинарстві / І. М. Демчак та ін.; Укр. НДІ продуктивності АПК. Київ : НДІ «Украгропромпродуктивність», 2013. 139 с.
 44. Бабенко О. Як здешевити годівлю свиней. Ефективні корми та годівля. 2011. № 1. C. 29–32.
 45. Колос Н. Чому свині їсти не хочуть. Farmer. 2011. № 2. C. 98–99.
 46. Комалова І. Збудуйте ферму майбутнього вже сьогодні. Пропозиція. 2011. № 1. C. 116–117.
 47. Кравец И. Эволюция свинофермы: переходим на биогаз. Зерно. 2010. № 10. C. 134–137.
 48. Скільки коштує біобезпека свинокомплексу? Результати опитування АСУ веб-сайт URL: http://asu.pigua.info/news/235/?type=asu (дата звернення 14.04.2019).

 

ДолученняРозмір
PDF icon pidgorny_a._1-2019.pdf11.92 МБ