Ви є тут

ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ СВИНАРСТВА В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ В АСПЕКТІ ЕКОЛОГІЧНИХ ВИМОГ

Стаття присвячена дослідженню економічних засад виробництва продукції свинарства в сільськогосподарських підприємствах в аспекті екологічних вимог. Встановлено, що з метою забезпечення екологоорієнтованого розвитку сільськогосподарського виробництва, у тому числі свинарства, необхідна відповідна система державного управління та контролю, яка має включати важелі економічного, законодавчого, адміністративного та рекомендаційного характеру. Очевидно, що екологізація сільськогосподарського виробництва може розвиватися лише на основі дієвого державного екологічного регулювання.
Нині значна частина чинних екологічних нормативів має переважно технологічну спрямованість та побічно стосується екологічної оцінки якості навколишнього середовища, до того ж, на нашу думку, їх велика кількість вже втратила свою значимість у сучасних умовах.
Вважаємо за доцільне та підтримуємо пропозиції інших вітчизняних науковців щодо стимулювання виробництва біогазу на тваринницьких комплексах, зокрема: розробити комплексну програму виробництва біогазу в Україні; на законодавчому рівні запровадити класифікацію виробництва біогазу залежно від виду біосировини – побічної продукції рослинництва та тваринництва; запровадити 30 % компенсації вартості придбаних біогазових установок вітчизняного виробництва; ввести пільгове оподаткування при ввезенні комплектуючих із-за кордону для виробництва біогазових установок; встановити коефіцієнт для електроенергетики, яка вироблена з біогазу; передбачити ступінь локалізації виробництва біогазових установок у межах 30 % до 2020 р.
Позитивним щодо збереження навколишнього середовища і забезпечення якості та безпечності м’ясної продукції є прийняття Технічного регламенту по м’ясу, що сприятиме адаптації нормативно-правових актів України з питань виробництва та регулювання якості м'ясної сировини до вимог нормативно-правових актів держав-членів ЄС. Регламент регулює відносини, які виникають при: виробництві м’ясної сировини за вирощування сільськогосподарських тварин, тобто годівлі, зоотехнічних і зоогігієнічних вимог при утриманні на відгодівлі, транспортування на м’ясопереробні підприємства; забою та первинної обробки, зберігання, транспортування, реалізації свинини, її утилізації; оцінки відповідності якості сировини.
Ключові слова: свинарство, екологія, гній, біоенергетика, технічний регламент.
 

© Рудич О.О., Ібатуллін М.І., Підгорний А.В., 2018.
 1. Масенко О.М. Виробництво продуктів тваринництва в екстремальних ситуаціях. Вісник аграрних наук. 2000. № 1. С. 41-49.
 2. Алекперов К. Перспективи розвитку свинарства в ХХІ столітті. Свинарство. 2002. №1. С.18-28.
 3. Бабенко О. Свинарство в Китаї – світовому лідері з виробництва свинини. URL: http://agritour.com.ua/text/read/226/.
 4. Володін С.А. Концептуальні положення створення високоефективної інноваційної системи ведення свинарства. Економіка АПК. 2006. №1. С. 72-82.
 5. Калінчик М.В., Ільчук М.М., Одинцова Т.М. Ефективність виробництва та розвиток ринку свинини. К.: Нічлава, 2005. 228 с.
 6. Клибенштейн Дж. Связанные с крупномасштабными системами животноводства экономические и социальные аспекты, а также вопросы охраны окружающей среды. Материалы АТЗТ «Агросоюз» Днепропетровск, 2001. 15 с.
 7. Кравец И.В. Эколого-экономические предпосылки развития предприятий свиноводства в Украине. Сельское хозяйство в современной экономике: новая роль, факторы роста, риски. М.: ВИАПИ им. А.А. Никонова: «Энциклопедия российских деревень», 2009. С.500-502.
 8. DAAS. Danish agricultural advisory service (versch. Jahrgȁnge 200-2012, Hrsg.): Enviroment applying to Danish agriculture. Dȁnemark, URL: http://www.fao.org/docs/eims/upload/277058/Denmark.pdf.
 9. Рибалко В.П. Особливості розвитку світового й вітчизняного свинарства. Вісн. аграр. науки. 2003. №2. С. 27-30.
 10. Саблук П.Т., Ходаківська О.В. Екологізація агропромислового виробництва – визначальна складова сучасної аграрної політики. Перспективи екологізації аграрного виробництва в Україні: зб. наук. пр. ; за заг. ред. Ю.О. Лупенка, О.В. Ходаківської. К.: ННЦ ІАЕ, 2012. 182 с.
 11. Вплив продукції тваринництва на стан навколишнього природного середовища у Київській області / В.О. Пінчук, О.В. Тертична, Л.В. Вагалюк, М.П. Кейван, О.П. Бригас, О.І. Мінералов, К.В. Кукурудзяк. Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 1–3 липня 2015 р.). К.: ДІА, 2015. С. 134–136.
 12. Карунський О., Ярошко М. Особливості ведення галузі свинарства на прикладах господарств Німеччини і Австрії. Пропозиція. 2003. № 8-9. С.74-75.
 13. Жукорський О.М., Никифорук О.В. Галузь свинарства – реальна та прогнозована загроза для довкілля. Агроекологічний журнал. 2013. № 3. С. 102–106.
 14. Відомчі норми технологічного проектування. Скотарські підприємства (комплекси, ферми, малі ферми) ВНТП-АПК-01.05. К.: Мінагрополітики України, 2005. 111 с.
 15. Домашенко Ю.Е., Винникова Т.В., Косулина Т.П. Снижение негативного воздействия свиноводческих хозяйств на природные экосистемы: изучение влияния продуктов гидросмыва свиноводческих комплексов на природные экосистемы при их обработке фосфогипсом. ЭКиП: Экология и промышленность России. 2009.
  № 10. С. 44-45.
 16. Шевченко І.А., Ляшенко О.О. Сучасні аспекти утилізації гною свиней. Прибуткове свинарство: всеукраїнський журнал. 2012. №11. С.26-30.
 17. Синих, Ю.Н. Пути биологизации и экологизации севооборотов в современном земледелии. Аграрная наука. 2010. № 9. С. 19-21.
 18. Якуб Скорупски. Доклад о развитии промышленного животноводства в регионе Балтийского моря в контексте охраны окружающей среды. URL: http://www.ccb.se/evidence2015/IAF_Baltic_report_rus.pdf.
 19. Баранников В.Д. Выброс загрязняющих веществ в атмосферу очистными сооружениями свиноводческого комплекса: (Экол. исслед.). Вестн. с.-х. науки.1990. № 11. C. 71–78.
 20. Глазун В.В. Щодо підвищення еколого-економічної ефективності тваринництва. Материалы Междунар. науч.-практич. конф. “Бизнес, экология, здоровье” (Донецк, 2001). Донецк: ГП НИИ Медико-экологических проблем Донбасса и угольной промышленности, Бизнес-альянс Донбасса. 2001. С. 22-25.
 21. Долгов В.С. Охрана атмосферного воздуха в зоне крупных животноводческих объектов. Ветеринария. 2009. №8. С. 45–46.
 22. Маменко О.М. Екологічні аспекти виробництва продуктів тваринництва. Вісник аграрної науки. 2007. №4.
  С. 31–35.
 23. Івашура, А.А. Екологічні проблеми сільськогосподарського виробництва. Сільськогосподарська екологія:
  навч. посіб. для ВНЗ / за заг. ред. В.О. Головка, А.З. Злотіна, В.Л. Мєшкової. Х.: Еспада, 2009. 624 с.
 24. Рубан, Ю.Д. Глобальные проблемы в животноводстве и направления их решения. Харьков: Эспада, 2012. 240 с.
 25. Мазуренко О.В. Розвиток інноваційно-орієнтованого свинарства: концептуальний підхід. Економіка АПК. 2015. № 4. С. 71-76.
 26. Волівач В.О., Козловська М.В., Кравченко О.І. До питання формування системи біоекономіки України. Науково-практичний журнал Інституту розвитку аграрних ринків «Теорія і практика ринків». №1. 2011. С.64-67.
 27. Гуменний В.Д., Козловська М.В., О.І. Кравченко. Вимоги СОТ до аграрного ринку, проблеми ідентифікації тварин. Свинарство. 2009. Вип. 57. С. 26-32.
 28. Кравченко О.І., Павлов О.І., Козловська М.В. Заснування інноваційної платформи біоекономіки в аграрному секторі за умов євроінтеграції. Таврійський науковий вісник. Херсон, 2011. Вип.73. Ч. 2. С.319-325.
 29. Андрієвський В.Є., Кобута І.В., Саперович Н.В., Протченко О.О. Державна підтримка галузі тваринництва відповідно до вимог СОТ. Науково-практичний збірник “Посібник українського хлібороба”. Київ, 2008. С.274-289.
 30. Козловська М.В., Кравченко О.І., Гетя А.А. Запровадження досвіду країн – членів СОТ при формуванні національної системи електронних реєстрів у товарному та племінному тваринництві. Міжнародний тематичний науковий збірник „Свинарство”. Вип.58. 2010. С.95-101.
ДолученняРозмір
PDF icon ruduch_o._ibatullin_m._podgorny_a.1-2018.pdf7.96 МБ