Ви є тут

ОСОБЛИВОСТІІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО РИНКУ

У статті висвітлено процес здійснення статистичних спостережень в сільськогосподарській статистиці України. При аналізі статистичної звітності виокремлено перелік недоліків в об’єктивності відображення трансформаційних змін у вітчизняному аграрному секторі економіки. У процесі дослідження виявлено, що агрохолдинги та інші агро-промислові об'єднання не є об'єктами статистичного вивчення, однак їх діяльність відіграє важливу роль в сільськогосподарському виробництві. Вважаємо, що при проведенні Всеукраїнського сільськогосподарського перепису варто виділяти з усієї сукупності господарств корпоративного сектору аграрної економіки групи дочірніх підприємств із застосуванням розгорнутої системи показників, яка дозволить оцінити стан їх ресурсного потенціалу і перспективи розвитку, провести порівняльний аналіз з іншими суб’єктами агробізнесу, що не входять до складу агрохолдингів та інших агропромислових об'єднань. Сформовано пріоритетні напрями вдосконалення діючої методології побудови продовольчих балансів відповідно до міжнародних стандартів. Наголошено про необхідність створення аналітичного центру при Міністерстві аграрної політики та продовольства України, який забезпечить інтеграцію всіх державних інформаційних ресурсів про агропромисловий комплекс країни, створення єдиної автоматизованої системи збору і детального аналізу даних про стан вітчизняного аграрного сектору та інфраструктури сільського господарства, прогнозування розвитку агропродовольчого ринку.

Ключові слова:агропромислові об'єднання, інфраструктура, продуктові баланси, додана вартість, інформаційна база даних,аналітичний центр.

 1. Кононенко Ж.А. Пріоритетні напрями розвитку аграрного сектору економіки. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Економіка та управління підприємствами. Мукачево. 2017. Вип. 10. С. 283–286.
 2. Лупенко Ю.О. Розвиток аграрного сектору економіки України: прогнози та перспективи. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Економіка та управління підприємствами. Мукачево. 2015. Вип. 2 (2). С. 30–34.
 3. Гусманов Р.У., Пустуев А.Л. Мониторинг в сфере устойчивости развития аграрного сектора экономики: проблемы и возможности их решения. Агропродовольственная политика России. Уральский научно-исследовательский институт экономической и продовольственной безопасности. Тюмень. 2017. № 2 (62). С. 16–18.
 4. Положення про Реєстр статистичних одиниць у сільському господарстві, мисливстві, лісовому і рибному господарстві. Реєстр АГРО : наказ Держстату від 02.07.2012 р. № 278. URL : http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 16.10.2018).
 5. Гладун О.М., Саріогло В. Г. Напрямки підвищення якості даних вибіркового обстеження умов життя домогосподарств та вирішення проблеми „малих територій”. Статистика України. 2003. № 1 (20).C. 4–11.
 6. Kordos,J. DevelopmentofHouseholdSurveysinTransitionCountries – SomeQualityIssues [StatisticsinTransition], 2003,vol. 6, no 2, рр. 307–322.
 7. Кобилинська Т.В. Статистична оцінка впливу структурних факторів на господарську діяльність сільськогосподарських підприємств. Статистика України. 2017. № 2. С. 27–34.
 8. Саріогло В.Г. Проблеми статистичного зважування вибіркових даних : монографія. К. : ІВЦ Держкомстату України. 2005. 264 c.
 9. Гладун О.М., Ващаева Н. А. Дизайн вибірки та проблеми його оптимізації. Міжнародний збірник наукових праць. Житомир: ЖДТУ. 2007. № 2 (8). С. 31–39.
 10. Нікішина О.В. Методика аналізу валової доданої вартості в макросистемах. Економіка харчової промисловості. Наукові проблеми трансформації економічних систем і становлення ринкової економіки. 2017. Том 9. Вип. 2. С. 3–7.
 11. Gereffi, G. (2011).ValueAnalysis: APrimerK. Fernandez-Stark [Durham: CenteronGlobalization, Governance&Competitivess]. DukeUniversity, 40p.
 12. Коваленко О.В. Додана вартість у контексті національної продовольчої безпеки. Економіка та держава: науково-практичний журнал. 2015. № 4. С. 98–102.
 13. Алейнікова О.В. Необхідність удосконалення системи цінового моніторингу державою агропродовольчого сектора України. Економіка та держава: науково-практичний журнал. 2010. № 12. C. 100–103.
 14. Кобута І. Ціновий моніторинг аграрного ринку України: проект «Аграрна політика для людського розвитку». К.: АПЛР. 2005. 23 с.
 15. Про Стратегію сталого розвитку Україна – 2020: Указ Президента Українивід 12.01.2015 р. № 5/2015.URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015 (дата звернення: 11.09.2018).
 16. Офіційний сайт Міністерства економічного розвитку та торгівлі України: Уряд затвердив проект реформування Держстату: http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=b2128a51-5c5b-4794-a1cb-5c10d56036f2&title= UriadZatverdivProektReformuvanniaDerzhstatu (дата звернення: 23.10.2018).
 17. Манцуров І. Реформувати не можна знищити. Громадська спілка «Економічний дискусійний клуб». URL: http://edclub.com.ua/blog/reformuvaty-ne-mozhna-znyshchyty2 (дата звернення: 03.10.2018).
 18. Горкавий В.К., Ментей О.С., Ярова В.В. Аграрна статистика: навч. посіб. Харків: Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. 2014. 297 с.
 19. Cummings,T.G.,Worley, C.G. (2009).Organizationaldevelopmentandchange [9th Edition].Mason, OH: South-WesternCengageLearning, 772 p.
 20. FAO (2008). Terrestrial Essential Climate Variables for Climate ChangeAssessment, Mitigation, and Adaption, Natural Resources Management andEnvironment Department. [Food and Agriculture Organization]. Rome, Italy, 44 р.
 21. Кузьмін О.Є., Георгіаді Н.Г. Формування і використання інформаційної системи управління економічним розвитком підприємства: монографія. Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка». 2006. 368 с.
 22. Rothwell, W., Sullivan,R. (2009).Practicingorganizationdevelopment: aguideforconsultants [3-rded.]. SanFrancisco: Pfeiffer, 684 p.
 23. Хорунжий М. Й. Завдання національної аграрної політики на сучасному етапі. Економіка АПК: міжнародний науково-виробничий журнал. 2014. № 2. С. 22–29.
 24. Павлик В. П. Удосконалення методичного інструментарію складання та реалізації господарських планів сільськогосподарських підприємств. Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. 2016. № 12. С. 58–64.
 25. Юзва Р. П. Інформаційне забезпечення управління підприємством в умовах автоматизованих інформаційних систем. Сталий розвиток економіки. Хмельницьк. 2011. № 7. С. 64–67.
 26. Статистические разработки ФАО. Система комплексных сельскохозяйственных переписей и обследований. Программа Всемирной сельскохозяйственной переписи 2010 года. Продовольственная и сельскохозяйственная организация. Рим. Италия. 2005. Cерия 11. Том 2. 197 с.
 27. Павлик В. П. Інформаційно-аналітична модель організації господарської діяльності сільськогосподарських підприємств. Економіка АПК. 2017. № 8. С. 65–69.
ДолученняРозмір
PDF icon artimonova_i.2-2018.pdf (156)9.53 МБ