Ви є тут

ОСОБЛИВОСТІ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ У ФОРМУВАННІ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Досліджено та узагальнено підходи науковців до визначення поняття  «корпоративна соціальна відповідальність». 
Проаналізовано  основні  моделі  корпоративної  соціальної  відповідальності.  Розглянуто  ідеологію  соціально 
орієнтованого  бізнесу.  Систематизовано  кодекси  корпоративної  поведінки.  Проаналізовано  особливості  політики 
корпоративної соціальної відповідальності на прикладі окремих підприємств. Розкрито основні концепції корпоративної 
соціальної відповідальності бізнесу. Узагальнено основні методи оцінки корпоративної соціальної відповідальності, які 
застосовують зарубіжні компанії.  
Ключові  слова:  корпоративна  відповідальність,  концепції  корпоративної  соціальної  відповідальності,  кодекси 
корпоративної поведінки. 
 

1.  Бульба  В.Г.  Зарубіжний  досвід  державного  регулювання  соціальної  відповідальності  бізнесу  /  В.Г.  Бульба,  М.В. 
Третяк // Теорія та практика державного управління. – 2013. – Вип. 3. – С. 343-350. 

2.  Буян  О.А.  Підходи  до  оцінки  ефективності  корпоративної  соціальної  відповідальності  підприємств  в  Україні  /  
О.А. Буян // Вісник Дніпропетровського університету. – 2013. – Вип. 6 (2). – С. 159-165. 
3.  Власова  Т.  Р. Соціальна відповідальність бізнесу:  сутність  та  тенденції /  Т.  Р.  Власова  // Вісник  Чернівецького 
торговельно-економічного інституту. Економічні науки. – 2013. – Вип. 1. – С. 52-57.  
4.  Гогуля  О.П.  Соціальна  відповідальність  бізнесу:  навч.  посіб.  /  О. П. Гогуля,  І.П.  Кудінова.  –  К.:  Видавництво 
Національного університету біоресурсів і природокористування України, 2008. – 79 с. 
5.  Гордієнко  Л.А.  Моделі  корпоративної  соціальної  відповідальності  /  Л. А. Гордієнко  //  Вісник  ОНУ  імені  I.  I. 
Мечникова. – 2014. – Т. 19. – Вип. 2/5. – С. 34-38. 
6.  Гришова  І.  Ю.  Імплементація  принципів  соціально-орієнтованого  бізнесу  в  площину  економічного  розвитку 
потенціалу харчових підприємств / І. Ю. Гришова, Т. С. Шабатура // Економіка: реалії часу. – 2014. – №3(13). – С. 13-21.  
7.  Громова  А.  Ю. Соціальна відповідальність бізнесу  рекламодавців  в  Україні /  А.  Ю.  Громова  // Наукові  записки 
Інституту журналістики.– 2013. – Т. 50. – С. 143-148.  
8.  Євтушенко В.А. Оцінка корпоративної  соціальної відповідальності: методи, об’єкти, показники / В.А. Євтушенко // 
Вісник НТУ «ХПІ». – 2013. – №46 (1019). – С. 53-63. 
9.  Жук В. Напрями підвищення соціальної відповідальності бізнесу на місцевому рівні / В. Жук. – [Електронний ресурс] – 
Режим доступу: old.niss.gov.ua/Monitor/November/13.htm. 
10.  Забаштанський  М.  М. Соціальна відповідальність концесійної  діяльності  в  Україні /  М.  М.  Забаштанський 
// Інноваційна економіка. – 2013. – № 6. – С. 23-27.  
11.  Ковальчук  О.  С. Соціальна відповідальність як  складова  вищої  інженерної  освіти /  О.  С.  Ковальчук  // Вісник 
Національного  технічного  університету  України  "Київський  політехнічний  інститут".  Філософія.  Психологія. 
Педагогіка. – 2010. –№ 1. – С. 109-112.  
12.  Мамонова В. Механізм вдосконалення соціальної відповідальності бізнесу в Україні / В. Мамонова, К. Озерова 
// Держава і ринок. – 2010. – №2. – С. 120-124. 
13.  Мануйлов  Є.  М. Соціальна відповідальність особистості  у  правовій  державі /  Є.  М.  Мануйлов  // Вісник 
Національної  юридичної  академії  України  імені  Ярослава  Мудрого.  Сер.  :  Філософія,  філософія  права,  політологія, 
соціологія. – 2013. – № 4. – С. 3-8.  
14.  Мочерна  О.С.  Світовий  досвід  КСВ  і  шляхи  його  ефективного  впровадження  в  Україні  /  О.С.  Мочерна.  – 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=8448. 
15.  Петрашко  Л.  П.  Корпоративна  соціальна  відповідальність  в  українській  бізнес-практиці /  Л.  П. 
Петрашко // Міжнародна економічна політика. – 2011. – Вип. 1-2. – С. 115-141.  
16.  Петрашко  Л.  П.  Стратегічні  орієнтири  формування  соціально  відповідального  інвестування  в  Україні /  
Л. П. Петрашко, Т. В. Романьок // Вісник Сумського державного університету. Серія : Економіка. – 2014. – № 3. – С. 7-17.  
17.  Соціальна  відповідальність  бізнесу:  розуміння  та  впровадження.  [Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу: 
http://www.un.org.ua/files/Concept_Paper.pdf. 
18.  Ткаченко  Н.О.  Аналіз  визначення  поняття  «соціальна  відповідальність»  та  його  інтегроване  розуміння  у 
фармації / Н.О. Ткаченко // Запорожский медицинский журнал. – 2013. – № 3 (78). – С. 125-128. 
19.  Харламова  А.О.  Корпоративна  соціальна  відповідальність  необхідний  чинник  формування  корпоративної 
стратегії  /  А.О.  Харламова  //  Ефективна  економіка.  –  2012.  –  №9.  –  [Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу: 
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1410. 
20.  Хрущ В.О. Розвиток механізмів корпоративної соціальної відповідальності підприємств за умов інтеграційних 
процесів / В.О. Хрущ // Вісник Хмельницького національного університету. – 2014. – № 4. – С. 255-259. 
21.  Юхименко П. І. Міжнародний менеджмент: навч. посіб. / П. І. Юхименко, Л. П. Гацька, М. В. Півторак та ін. – 
К.: Центр учбової літератури, 2011. – 488 с. 
22.  Ярова В.В. Теоретико-методологічні підходи до вивчення соціальної відповідальності бізнесу / В.В. Ярова // 
Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. Сер.: Економічні науки. – 2013. – №5. – 
С. 185-196. 

ДолученняРозмір
PDF icon mazyrok.pdf331.13 КБ