Ви є тут

Особливості формування маркетингових каналів розподілу сільськогосподарської продукції особистого селянського господарства (ОСГ)

У статті розглянуто особливості формування маркетингових каналів розподілу сільськогосподарської продукції ОСГ та визначено стратегічні напрями їх розвитку. Актуальність вивчення цього питання зумовлена неоднозначністю у розвитку збутової діяльності ОСГ, з одного боку, посилюється їх роль у формуванні товарної пропозиції сільськогосподарської продукції, а з іншого – ускладнений процес продажу та відсутність відповідної розподільчої інфраструктури, що не сприяє ефективному їх розвитку. Доведено, що відсутність єдиного понятійного апарату щодо дефініції каналу розподілу та складу його функцій значно ускладнює взаємодію наукових розробок і практичних підходів з організації розподілу сільськогосподарської продукції. Обґрунтовано, під маркетинговим каналом розглядати упорядковану послідовність організацій, які виконують одну або декілька функцій, що  необхідні для забезпечення можливості придбання продукції кінцевим споживачем у зручному для нього місці, часі, у необхідній кількості та якості за мінімальних витрат.
Обгрунтовано основні труднощі щодо організації поставок сільськогосподарської продукції ОСГ на основі анкетування сільських домогосподарств, серед яких виділено наступні: відсутність плановості у виробничо-збутовій діяльності, епізодичність та стихійність торгівлі, її тонізація, відсутність довгострокової співпраці із переробними підприємствами, відсутність цивілізованої розподільчої інфраструктури та інші. Висвітлено особливості функціонування основних каналів розподілу сільськогосподарської продукції ОСГ – торгово-посередницькі структури, роздрібно-продовольчі ринки, місця стихійної торгівлі, молоко- та м’ясопереробні підприємства, заготівельні організації.
Систематизовано чинники які стримують формування довгострокових партнерських  відносин селянських господарств із переробними підприємствами, заготівельними організаціями, а саме: низькі ціни, відсутність партнерських відносин, які б передбачали «розвиток постачальника», не об’єктивне визначення якості, тощо.
 Запропоновано з метою підтримки цілеорієнтованої збутової діяльності селянськими домогосподарствами інструменти щодо стимулювання розвитку збутових маркетингових кооперативів, локальних оптово-розподільчих центрів із підрозділами по організації сільськогосподарської продукції від ОСГ та налагодження науково-консультативного супроводу ведення виробничо-збутової діяльності селянських господарств товарного типу на основі залучення науковців закладів вищої аграрної освіти та мережі регіональних науково-дослідницьких центрів.
Ключові слова: маркетингові канали розподілу, особисте селянське господарство, сільськогосподарська продукція, елементи розподільчої інфраструктури.
1. Дмитрик О.В. Стратегічні перспективи розвитку особистих селянських господарств в Україні. Економіка та управління АПК. 2020. № 1. С. 101–108. DOI: https://doi.org/ 10.33245/2310-9262-2020-155-1-101-108.
2. Cвиноус І.В., Шепель Т.П., Степура Л.М. Роль і місце доходів від ОСГ у формуванні бюджету сільських домогосподарств України. Економіка та управління АПК. 2018. № 1. С. 75–84. 
3. Малік М.Й., Шпикуляк О.Г. Тенденції і перспективи розвитку особистих селянських господарств. Економіка АПК. 2018.  № 1 С. 11–19. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/E_apk_2018_1_4.
4. Яворська Т.І.,  Франчук І.Б. Трансформація особистих селянських господарств у підприємницькі структури: зб. наук. праць Таврійського держ. агротехнологічного ун-ту. Економічні науки. 2014.  С. 48–51.
5. Шпичак О.М., Свиноус І.В. Реалізація продукції особистими селянськими господарствами – витрати, ціни, ефективність: монографія. Київ: ННЦ ІАЕ, 2008.  300 с.
6. Економічні аспекти розвитку тваринництва в особистих селянських господарствах: монографія / О.М. Варченко та ін.; за ред. О.М. Варченко. Біла Церква: БНАУ, 2019.  385 с.
7. Аналітичні дослідження показників продуктивності у галузі тваринництва особистих селянських господарств за 2019 рік (доповнено) /В. М. Івченко та ін. Київ: НДІ «Украгропромпродуктивність», 2020. 94 с.
8. Корпоратизація аграрного сектора економіки України: колективна монографія / за ред. д-ра екон. наук Шубравської О.В.  НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». Київ, 2020. 205 с.  URL: http://ief.org.ua/docs/mg/329.pdf.
9. Біловодська О.А., Гвоздецька М.Ю. Дослідження сутності каналів при управлінні дистрибуцією у сфері маркетингу та логістики. Ефективна економіка. 2018. № 2.  URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6118.
10. Балабанова Л.В., Митрохіна Ю.П. Управління збутовою політикою. Навч. посіб.  Київ: ЦУЛ, 2011.  240 с.
11. Ключник А.В., Білозерцева І.О. Теоретичний аналіз поняття «збут» та його функцій. Науковий вісник Херсонського держ. ун-ту. Серія: Економічні науки. 2014. Вип. 6.  С. 188–191.
12. Сеншин О.С., Харковець Ю.П. Теоретичний аналіз понять «збут» та «збутова діяльність». Актуальні проблеми економічного і соціального розвитку регіону. 2011. C. 132–134. URL: http://ea.donntu.org:8080/jspui/bitstream/123456789/21235/19F.pdf
13. Россоха В.В., Шарапа О.М. Формування збутової політики маркетингу аграрних підприємств: монографія.  Київ: нац. наук. центр «Інститут аграрної економіки», 2016.  228 с.
14. Логістика: теорія і практика: навч. посіб. / А.С. Даниленко та ін. Київ: «Хай-ТекПрес», 2010.  408 с.
15. Біттер О.А. Доходи сільських домогосподарств: рівень і структура.  Економічні науки. Серія: Облік і фінанси. 2010. Вип. 7(1). С. 92–98. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnof_2010_7(1)__12.
16. Малік М.Й., Мамчур В.А. Самозайнятість та розвиток несільськогосподарського підприємництва на селі.  2019. № 4  С. 39–44. DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201904039
17. Про затвердження Порядку видачі довідки про наявність у фізичної особи земельних ділянок та її форми: Наказ Міндоходів та зборів України від 17.01.2014 № 32. URL:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0201-14#Text
18. Про державну підтримку сільського господарства: Закон України від 24.06.2004.  № 1877-IV.  Редакція від 04.12.2020. URL:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/1877-15#Text.
19. Кирилов Ю.Є., Осадчук І.В. Розвиток фермерства та ОСГ України в системі світового сільського господарства: монографія. Херсон, 2011. 300 с., С. 31.
20. «Селянські» молоко і м’ясо: до стандартів не дотягують, але без них – ніяк.  Agropolit.com, 25 січня 2018. URL:  https://agropolit.com/spetsproekty/397-selyanski-moloko-i-myaso-do-standartiv-ne-dotyaguyut-ale-bez-nih--niyak
21. Биба В.А., Варченко О.О. Напрями інтеграції фермерських господарств у агропродовольчі ланцюги доданої вартості в Україні. Сталий розвиток економіки. Міжнар. наук.-виробн. журнал. 2019. № 4. С. 164–184.
22. Сільськогосподарська кооперація: зарубіжний досвід та перспективи впровадження у вітчизняну практику: монографія / А.С. Даниленко та ін. Біла Церква: Білоцерків. держ. аграрн. ун-т, 2011. 260 с.
ДолученняРозмір
PDF icon varchenko_o._herasymenko_i._dmytryk_o._verniuk_n._1-2021.pdf880.96 КБ