Ви є тут

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ СТІЙКОСТІ ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ В УКРАЇНІ

Розглядаються  теоретико-методологічні  засади  стійкості  особистих  селянських  господарств  в  умовах  прояву 
деструктивних  явищ  в  економіці  країни.  Узагальнення  еволюційного  розвитку  та  системних  досліджень  діяльності 
особистих селянських господарств дає підстави вважати, що в їх основі лежить сукупність елементів економічних теорій 
«селянського  господарства»  та  «неформальної  економіки»,  які  характеризують  їх  функціонування  в  умовах  прояву 
деструктивних  явищ  в  економіці  країни,  що  базується  на  наступних  засадах:  вимушена  необхідність  задоволення 
власних потреб у продуктах харчування внаслідок низької купівельної спроможності населення, незважаючи на рівень 
економічної  ефективності  виробництва в  домогосподарстві;  мінімальна  залежність економіки  особистого  селянського 
господарства  від  ринку  через  багатогалузеве  натуральне  виробництво;  переважання  ручної  праці,  внаслідок  чого 
втрачається  вплив  диспаритету  цін;  компактність  розташування  присадибних  ділянок  і  тваринницьких  приміщень 
особистих  селянських  господарств;  особисте  селянське  господарство  у  період  масового  безробіття  стає  одним  із 
важливих місць прикладання праці трудоактивного населення.  
Ключові слова: особисте селянське господарство, сільське домогосподарство, стійкість, виживання, деструктивні 
явища. 

1.  Узун В. Корпоративные семейные фермы в сельском хозяйстве России, США и ФРГ / В. Узун // Politekonom. – 
1999. – № 1(12). – С. 93. 
2.  Зинченко  А.П.  Использование  производственного  потенциала  в  личном  секторе  сельского  хозяйства  /  А.П. 
Зинченко // Вопросы статистики – 2003 – № 4 – С. 4–8. 
3. Копач  К.В. Личное  подсобное  хозяйство  и  его  интеграция  с общественным  производством  /  К.В.  Копач – М.: 
ВНИЭТУСХ, 2000. – 280 с. 
4.  Чаянов А.В. Крестьянское хазяйство / А.В. Чаянов – М.: Экономика, – 1989. – 492 с. 
5.  Чаянов А.В. Основные идеи и формы организации сельскохозяйственной кооперации / А.В. Чаянов – М. : Наука, 
1991. – 454 с. 
6.  Ленин В.И. Рецензия. Карл Каутский. Аграрный вопрос. Обзор тенденций современного сельского хозяйства и 
аграрная политика / В.И. Ленин // Полное собрание сочинений – М.: Политиздат, 1979. – Т. 4. – С. 88–94. 
7. Кара-Мурза С. Советская цивилизация. От начала до Великой Победы / С. Кара-Мурза – М.: ЭКСМО, 2005. – 640 с.  
8.  Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства / К. Маркс, Ф. Энгельс // Сочинения – 
М.: Политиздат, 1987. – Т. 6. – С. 115–162. 
9.  Тарасов А.Н. Экономическое поведение и эффективность личных подсобных хозяйств в переходной экономике. 
– [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://www.iet.ru/personal/agro/newslet/2_5.htm. 

ДолученняРозмір
PDF icon 2015_2_ishenko_ua.pdf310.1 КБ