Ви є тут

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ДЕБІТОРАМИ І КРЕДИТОРАМИ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ ТА ШЛЯХИ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ

Розглянуті методичні і практичні проблеми організації обліку розрахунків з дебіторами і кредиторами в бюджетних установах. Досліджено стан організації первинного, аналітичного та синтетичного обліку операцій стосовно розрахунків з дебіторами і кредиторами. Виявлено окремі проблеми щодо організації проведення і обліку розрахунків. Запропоновано шляхи удосконалення організації і обліку розрахунків з дебіторами і кредиторами в бюджетних установах.
Наукова новизна полягає у посиленні теоретичного обґрунтування та розробці методичних підходів і пропозицій щодо удосконалення здійснення розрахунків в бюджетних установах.
Ключові слова: державні установи, план рахунків бухгалтерського обліку у держаному секторі, попередня оплата, дебіторська заборгованість, кредиторська заборгованість, безнадійна заборгованість, контрагенти, контракти, оцінка заборгованості, строк погашення заборгованості, резерв сумнівних боргів, документування.
 1. Атамас, П. Й. Облік у бюджетних установах: навч. посібник. К.: ЦУЛ, 2011. 312 с.
 2. Бескоровайная С.А. Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях: учебное пособие. Москва: Издательство МГУП, 2009. 208 с.
 3. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський облік в бюджетних установах: навч. посіб. Житомир: ПП “Рута”, 2006.
 4. Облік у бюджетних установах: навч. посіб / Ватуля І.Д. та ін. К.: ЦУЛ, 2009. 368 с.
 5. Джога Р.Т., Свірко С.В., Сінельник Л.М. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: підручник / за заг. ред. проф. Р.Т. Джоги. К.: КНЕУ, 2003. 483 с.
 6. Облік у бюджетних установах: навч. посіб. / Верига Ю.А. та ін. К.: ЦУЛ, 2012. 590 с.
 7. Гуцайлюк Л., Хорунжак Н. До питання обліку дебіторської заборгованості у бюджетних установах. Галицький економічний вісник (інформаційно-аналітичне забезпечення підприємницької діяльності). 2009. № 1. С. 152-155.
 8. Дідик А.М., Лемішовський В.І. Бюджетні установи : облік, оподаткування та звітність: навч. посіб. Львів: Видавництво “Апріорі”, 2017. 1168 с.
 9. Жуклинец И.И. Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. М.: Издательство Юрайт, 2016. 504 с.
 10. Заїнчковський О.А., Сторожук Т.М. Облік у бюджетних установах: навч. посіб. Iрпiнь: Академiя ДПС України, 2002. 535 с.
 11. Канєва Т.В. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: навч. посіб. К.: Книга, 2004. 180 с.
 12. Кондратюк І.О., Стадніченко О.В. Облік розрахунків бюджетних установ з дебіторами та кредиторами. Електронне наукове фахове видання “Ефективна економіка”. 2013. № 10. URL: http://www.economy.nayka.com. ua/?op=1&z=2399. (дата звернення: 02.04.2018).
 13. Лістрова Світлана. Безнадійна дебіторська заборгованість у бюджетній установі: облік, списання. Дебет-Кредит: Інформаційний бухгалтерський портал. 24.02.2017 р. URL: http://www.dt-kt.com/beznadijna-debitorska-zaborgovanist-u-byudzhetnij-ustanovi-oblik-spysannya/ (дата звернення: 01.04.2018).
 14. Матвєєва В., Замазій С., Клиженко Я. Усе про облік і оподаткування бюджетних установ. Х.: Фактор, 2009. 720 с.
 15. Мельник Т.Г. Облік та аудит діяльності бюджетних установ: навч. посіб. К.: Кондор, 2009. 412 с.
 16. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 “Подання фінансової звітності”: Наказ Міністерства фінансів України від 28.12.2009 р. №1541 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24 грудня 2010 р. № 1629). Дата оновлення: 01.01.2018. URL: https://buhgalter.com.ua/ zakonodavstvo/natsstandarti-buhobliku-v-derzhavnomu-sektori/natsionalne-polozhennya-standart-buhgalterskogo-obliku-v-derzhavnomu-sektori-101-podannya/ (дата звернення 01.04.2018).
 17. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 128 “Зобов'язання”: Наказ Міністерства фінансів України 24.12.2010 № 1629 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01.01.15). URL: https://buhgalter.com.ua/ zakonodavstvo/natsstandarti-buhobliku-v-derzhavnomu-sektori/natsionalne-polozhennya-standart-buhgalterskogo-obliku-v-derzhavnomu-sektori-128-zobovyazannya/ (дата звернення 01.04.2018).
 18. Облік у бюджетних установах: навч. посіб. / О.Ю. Акименко та ін.; за заг. ред. В.С. Леня. Київ: Каравела, 2017. 564 с.
 19. План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі: Наказ Міністерства фінансів України 31.12.2013 № 1203 . Дата оновлення: 13.07.2017. URL: https: // buhgalter.com.ua/dovidnik/plan-rahunkiv/plan-rahunkiv-buhgalterskogo-obliku-v-derzhavnomu-sektori/ (дата звернення: 01.04.2018).
 20. Порядок бухгалтерського обліку окремих активів та зобов’язань бюджетних установ. Наказ Міністерства фінансів України від 02.04.2014 № 372. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ show/ z0426-14.
 21. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 р. № 996-ХІV (із змінами і доповненнями). URL: http://zakon3.rada. gov.ua/laws/ show/996-14.
 22. Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти: Постанова Кабінет Міністрів України № 117 від 23 квітня 2014 р. (із змінами та доповненнями). Дата оновлення: 20.02.2018. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/117-2014-%D0%BF
 23. Balance. How to Arrange a Debt Settlement. URL: https://www. balancepro.net/education/publications/howtoar-rangedebt.html
ДолученняРозмір
PDF icon stadnik_l.1-2018.pdf (72)47.59 МБ